LeukoScan

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

资料单张 资料单张 (PIL)
09-02-2018
产品特点 产品特点 (SPC)
09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 (PAR)
09-02-2018

有效成分:

сулезомаб

可用日期:

Immunomedics GmbH

ATC代码:

VO4D

INN(国际名称):

sulesomab

治疗组:

Диагностични агенти

治疗领域:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

疗效迹象:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

產品總結:

Revision: 7

授权状态:

Отменено

授权日期:

1997-02-14

资料单张

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 09-02-2018
产品特点 产品特点 西班牙文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 09-02-2018
资料单张 资料单张 捷克文 09-02-2018
产品特点 产品特点 捷克文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 09-02-2018
资料单张 资料单张 丹麦文 09-02-2018
产品特点 产品特点 丹麦文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 09-02-2018
资料单张 资料单张 德文 09-02-2018
产品特点 产品特点 德文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 德文 09-02-2018
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 09-02-2018
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 09-02-2018
资料单张 资料单张 希腊文 09-02-2018
产品特点 产品特点 希腊文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 09-02-2018
资料单张 资料单张 英文 09-02-2018
产品特点 产品特点 英文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 英文 09-02-2018
资料单张 资料单张 法文 09-02-2018
产品特点 产品特点 法文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 法文 09-02-2018
资料单张 资料单张 意大利文 09-02-2018
产品特点 产品特点 意大利文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 09-02-2018
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 09-02-2018
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 09-02-2018
资料单张 资料单张 立陶宛文 09-02-2018
产品特点 产品特点 立陶宛文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 09-02-2018
资料单张 资料单张 匈牙利文 09-02-2018
产品特点 产品特点 匈牙利文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 09-02-2018
资料单张 资料单张 马耳他文 09-02-2018
产品特点 产品特点 马耳他文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 09-02-2018
资料单张 资料单张 荷兰文 09-02-2018
产品特点 产品特点 荷兰文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 09-02-2018
资料单张 资料单张 波兰文 09-02-2018
产品特点 产品特点 波兰文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 09-02-2018
资料单张 资料单张 葡萄牙文 09-02-2018
产品特点 产品特点 葡萄牙文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 09-02-2018
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 09-02-2018
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 09-02-2018
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 09-02-2018
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 09-02-2018
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 09-02-2018
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 09-02-2018
资料单张 资料单张 芬兰文 09-02-2018
产品特点 产品特点 芬兰文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 09-02-2018
资料单张 资料单张 瑞典文 09-02-2018
产品特点 产品特点 瑞典文 09-02-2018
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 09-02-2018
资料单张 资料单张 挪威文 09-02-2018
产品特点 产品特点 挪威文 09-02-2018
资料单张 资料单张 冰岛文 09-02-2018
产品特点 产品特点 冰岛文 09-02-2018
资料单张 资料单张 克罗地亚文 09-02-2018
产品特点 产品特点 克罗地亚文 09-02-2018

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史