LeukoScan

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Prospect Prospect (PIL)
09-02-2018

Ingredient activ:

сулезомаб

Disponibil de la:

Immunomedics GmbH

Codul ATC:

VO4D

INN (nume internaţional):

sulesomab

Grupul Terapeutică:

Диагностични агенти

Zonă Terapeutică:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Indicații terapeutice:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Rezumat produs:

Revision: 7

Statutul autorizaţiei:

Отменено

Data de autorizare:

1997-02-14

Prospect

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 09-02-2018
Prospect Prospect cehă 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 09-02-2018
Prospect Prospect daneză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 09-02-2018
Prospect Prospect germană 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 09-02-2018
Prospect Prospect estoniană 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 09-02-2018
Prospect Prospect greacă 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 09-02-2018
Prospect Prospect engleză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 09-02-2018
Prospect Prospect franceză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 09-02-2018
Prospect Prospect italiană 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 09-02-2018
Prospect Prospect letonă 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 09-02-2018
Prospect Prospect lituaniană 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 09-02-2018
Prospect Prospect maghiară 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 09-02-2018
Prospect Prospect malteză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 09-02-2018
Prospect Prospect olandeză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 09-02-2018
Prospect Prospect poloneză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 09-02-2018
Prospect Prospect portugheză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 09-02-2018
Prospect Prospect română 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 09-02-2018
Prospect Prospect slovacă 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 09-02-2018
Prospect Prospect slovenă 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 09-02-2018
Prospect Prospect finlandeză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 09-02-2018
Prospect Prospect suedeză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 09-02-2018
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 09-02-2018
Prospect Prospect norvegiană 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 09-02-2018
Prospect Prospect islandeză 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 09-02-2018
Prospect Prospect croată 09-02-2018
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 09-02-2018

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor