LeukoScan

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
09-02-2018
Download 제품 특성 요약 (SPC)
09-02-2018
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
09-02-2018

유효 성분:

сулезомаб

제공처:

Immunomedics GmbH

ATC 코드:

VO4D

INN (International Name):

sulesomab

치료 그룹:

Диагностични агенти

치료 영역:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

치료 징후:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

제품 요약:

Revision: 7

승인 상태:

Отменено

승인 날짜:

1997-02-14

환자 정보 전단

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 09-02-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 09-02-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 09-02-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 09-02-2018

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기