LeukoScan

País: Unión Europea

Idioma: búlgaro

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Cómpralo ahora

Ingredientes activos:

сулезомаб

Disponible desde:

Immunomedics GmbH

Código ATC:

VO4D

Designación común internacional (DCI):

sulesomab

Grupo terapéutico:

Диагностични агенти

Área terapéutica:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

indicaciones terapéuticas:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Resumen del producto:

Revision: 7

Estado de Autorización:

Отменено

Fecha de autorización:

1997-02-14

Información para el usuario

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario español 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica español 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario checo 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica checo 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario danés 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica danés 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario alemán 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica alemán 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario estonio 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica estonio 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario griego 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica griego 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario inglés 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica inglés 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario francés 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica francés 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario italiano 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica italiano 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario letón 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica letón 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario lituano 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica lituano 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario maltés 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica maltés 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario polaco 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica polaco 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario portugués 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica portugués 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario rumano 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica rumano 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 09-02-2018
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario finés 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica finés 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario sueco 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica sueco 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario noruego 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica noruego 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario islandés 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica islandés 09-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario croata 09-02-2018
Ficha técnica Ficha técnica croata 09-02-2018

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos