LeukoScan

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

сулезомаб

Disponible depuis:

Immunomedics GmbH

Code ATC:

VO4D

DCI (Dénomination commune internationale):

sulesomab

Groupe thérapeutique:

Диагностични агенти

Domaine thérapeutique:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

indications thérapeutiques:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Descriptif du produit:

Revision: 7

Statut de autorisation:

Отменено

Date de l'autorisation:

1997-02-14

Notice patient

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 09-02-2018
Notice patient Notice patient tchèque 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 09-02-2018
Notice patient Notice patient danois 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 09-02-2018
Notice patient Notice patient allemand 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 09-02-2018
Notice patient Notice patient estonien 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 09-02-2018
Notice patient Notice patient grec 09-02-2018
Notice patient Notice patient anglais 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 09-02-2018
Notice patient Notice patient français 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 09-02-2018
Notice patient Notice patient italien 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 09-02-2018
Notice patient Notice patient letton 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 09-02-2018
Notice patient Notice patient lituanien 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 09-02-2018
Notice patient Notice patient hongrois 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 09-02-2018
Notice patient Notice patient maltais 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 09-02-2018
Notice patient Notice patient néerlandais 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 09-02-2018
Notice patient Notice patient polonais 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 09-02-2018
Notice patient Notice patient portugais 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 09-02-2018
Notice patient Notice patient roumain 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 09-02-2018
Notice patient Notice patient slovaque 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 09-02-2018
Notice patient Notice patient slovène 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 09-02-2018
Notice patient Notice patient finnois 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 09-02-2018
Notice patient Notice patient suédois 09-02-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 09-02-2018
Notice patient Notice patient norvégien 09-02-2018
Notice patient Notice patient islandais 09-02-2018
Notice patient Notice patient croate 09-02-2018

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents