LeukoScan

Country: ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ভাষা: বুলগেরিয়

সূত্র: EMA (European Medicines Agency)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:

сулезомаб

থেকে পাওয়া:

Immunomedics GmbH

এটিসি কোড:

VO4D

INN (International Name):

sulesomab

Therapeutic group:

Диагностични агенти

Therapeutic area:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

থেরাপিউটিক ইঙ্গিত:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

পণ্য সারাংশ:

Revision: 7

অনুমোদন অবস্থা:

Отменено

অনুমোদন তারিখ:

1997-02-14

তথ্য লিফলেট

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

পণ্য বৈশিষ্ট্য

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

অন্যান্য ভাষায় নথি

তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্পেনীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্পেনীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট চেক 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডেনিশ 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ডেনিশ 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট জার্মান 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য জার্মান 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট এস্তোনীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য এস্তোনীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট গ্রিক 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য গ্রিক 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইংরেজি 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইংরেজি 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফরাসি 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফরাসি 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইতালীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইতালীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লাত্‌ভীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লাত্‌ভীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লিথুয়েনীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লিথুয়েনীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট হাঙ্গেরীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য হাঙ্গেরীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট মল্টিয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য মল্টিয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডাচ 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পোলিশ 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পোলিশ 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পর্তুগীজ 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পর্তুগীজ 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট রোমানীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য রোমানীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভাক 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভাক 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভেনীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভেনীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফিনিশ 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফিনিশ 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট সুইডিশ 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য সুইডিশ 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট নরওয়েজীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য নরওয়েজীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট আইসল্যান্ডীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য আইসল্যান্ডীয় 09-02-2018
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ক্রোয়েশীয় 09-02-2018
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ক্রোয়েশীয় 09-02-2018

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন