LeukoScan

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

сулезомаб

Available from:

Immunomedics GmbH

ATC code:

VO4D

INN (International Name):

sulesomab

Therapeutic group:

Диагностични агенти

Therapeutic area:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Therapeutic indications:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Product summary:

Revision: 7

Authorization status:

Отменено

Authorization date:

1997-02-14

Patient Information leaflet

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report German 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report English 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report French 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 09-02-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 09-02-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 09-02-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 09-02-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 09-02-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 09-02-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 09-02-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 09-02-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 09-02-2018

Search alerts related to this product

View documents history