LeukoScan

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

сулезомаб

Verfügbar ab:

Immunomedics GmbH

ATC-Code:

VO4D

INN (Internationale Bezeichnung):

sulesomab

Therapiegruppe:

Диагностични агенти

Therapiebereich:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Anwendungsgebiete:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Produktbesonderheiten:

Revision: 7

Berechtigungsstatus:

Отменено

Berechtigungsdatum:

1997-02-14

Gebrauchsinformation

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Spanisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Dänisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Deutsch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Estnisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Griechisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Englisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Französisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Italienisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Lettisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Litauisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Polnisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Finnisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 09-02-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Isländisch 09-02-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 09-02-2018
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 09-02-2018

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen