LeukoScan

Land: Den Europæiske Union

Sprog: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
09-02-2018

Aktiv bestanddel:

сулезомаб

Tilgængelig fra:

Immunomedics GmbH

ATC-kode:

VO4D

INN (International Name):

sulesomab

Terapeutisk gruppe:

Диагностични агенти

Terapeutisk område:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Terapeutiske indikationer:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Produkt oversigt:

Revision: 7

Autorisation status:

Отменено

Autorisation dato:

1997-02-14

Indlægsseddel

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel dansk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber dansk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport dansk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 09-02-2018
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 09-02-2018
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 09-02-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 09-02-2018

Søg underretninger relateret til dette produkt