LeukoScan

Riik: Euroopa Liit

keel: bulgaaria

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Infovoldik Infovoldik (PIL)
09-02-2018
Toote omadused Toote omadused (SPC)
09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande (PAR)
09-02-2018

Toimeaine:

сулезомаб

Saadav alates:

Immunomedics GmbH

ATC kood:

VO4D

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

sulesomab

Terapeutiline rühm:

Диагностични агенти

Terapeutiline ala:

Osteomyelitis; Radionuclide Imaging

Näidustused:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. LeukoScan е предназначен за диагностична визуализация за определяне на локализацията и разпространението на инфекция/възпаление на костите при пациенти с подозрение на остеомиелит, включително и при пациенти със синдром, диабет крак . LeukoScan не се използват за диагностика на остеомиелит при пациенти със сърповидно-клетъчна анемия.

Toote kokkuvõte:

Revision: 7

Volitamisolek:

Отменено

Loa andmise kuupäev:

1997-02-14

Infovoldik

                19
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEUKOSCAN (0,31 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР)
(СУЛЕЗОМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
•
Тя не съдържа цялата информация за
лекарството, която може да искате да
знаете. Затова,
моля ви
жте кратката характеристика на
продукта или попитайте Вашия лекар
или сестра,
ако имате някакви въпроси. Тази
листовка се отнася само за LeukoScan.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Leukoscan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате LeukoScan
3.
Как да използвате LeukoScan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на LeukoScan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕВКОСКЕН И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Антитяло е естествено вещество,
произвеждано от организма, което се
свързва с чужди
вещества и 
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LeukoScan 0,31 mg прах за инжекционен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Кит за приготвяне на LeukoScan, маркиран с
99m
Тс.
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,31 mg
сулезомаб (
_sulesomab_
) (IMMU- MN3 Fab´-SH
фрагменти) от антигранулоцитно
моноклонално антитяло за приготвяне
на LeukoScan,
маркиран с
99m
Тс. В кита не е включен радиоизотопът.
Помощни вещества:
Захароза (37,8 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
ЛевкоСкен е показан за образна
диагностика на локализацията и
размера на костна
инфекция/въ
зпаление при пациенти, при които
съществува съмнение за остеомиелит,
включително диабетици с гангрена на
долните крайници.
При пациенти със сърповидно-клетъчна
анемия не е прилаган левкоскен за
диагностициране на
остеомиелит.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Радиомаркираният разтвор трябва да се
инжектира интравенозно. След
инжектиран
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik hispaania 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused hispaania 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik tšehhi 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused tšehhi 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik taani 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused taani 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande taani 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik saksa 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused saksa 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik eesti 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused eesti 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik kreeka 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused kreeka 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik inglise 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused inglise 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik prantsuse 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused prantsuse 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik itaalia 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused itaalia 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik läti 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused läti 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik leedu 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused leedu 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik ungari 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused ungari 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik malta 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused malta 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik hollandi 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused hollandi 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik poola 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused poola 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik portugali 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused portugali 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik rumeenia 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused rumeenia 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik slovaki 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused slovaki 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik sloveeni 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused sloveeni 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik soome 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused soome 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik rootsi 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused rootsi 09-02-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik norra 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused norra 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik islandi 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused islandi 09-02-2018
Infovoldik Infovoldik horvaadi 09-02-2018
Toote omadused Toote omadused horvaadi 09-02-2018

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu