Varuby

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: danų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

rolapitant

Prieinama:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC kodas:

A04AD

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

rolapitant

Farmakoterapinė grupė:

Antiemetika og antinauseants,

Gydymo sritis:

Vomiting; Nausea; Cancer

Terapinės indikacijos:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Produkto santrauka:

Revision: 3

Autorizacija statusas:

Trukket tilbage

Leidimo data:

2017-04-19

Pakuotės lapelis

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis bulgarų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės bulgarų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės čekų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 02-03-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės estų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės graikų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės anglų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 02-03-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės italų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės latvių 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 02-03-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės olandų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 02-03-2020
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės suomių 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės švedų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės islandų 02-03-2020
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 02-03-2020
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 02-03-2020

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją