Varuby

Country: European Union

Language: Danish

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

rolapitant

Available from:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC code:

A04AD

INN (International Name):

rolapitant

Therapeutic group:

Antiemetika og antinauseants,

Therapeutic area:

Vomiting; Nausea; Cancer

Therapeutic indications:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Product summary:

Revision: 3

Authorization status:

Trukket tilbage

Authorization date:

2017-04-19

Patient Information leaflet

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Bulgarian 02-03-2020
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Bulgarian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Bulgarian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report German 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report English 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report French 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 02-03-2020
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 02-03-2020
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 02-03-2020
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 02-03-2020
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 02-03-2020
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 02-03-2020
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 02-03-2020
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 02-03-2020
Public Assessment Report Public Assessment Report Croatian 02-03-2020

Search alerts related to this product

View documents history