Varuby

국가: 유럽 연합

언어: 덴마크어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

환자 정보 전단 환자 정보 전단 (PIL)
02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 (SPC)
02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 (PAR)
02-03-2020

유효 성분:

rolapitant

제공처:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC 코드:

A04AD

INN (International Name):

rolapitant

치료 그룹:

Antiemetika og antinauseants,

치료 영역:

Vomiting; Nausea; Cancer

치료 징후:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

제품 요약:

Revision: 3

승인 상태:

Trukket tilbage

승인 날짜:

2017-04-19

환자 정보 전단

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 불가리아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 불가리아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 불가리아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 02-03-2020
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 02-03-2020
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 02-03-2020
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 02-03-2020

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기