Varuby

Land: Europäische Union

Sprache: Dänisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

rolapitant

Verfügbar ab:

TESARO Bio Netherlands B.V.

ATC-Code:

A04AD

INN (Internationale Bezeichnung):

rolapitant

Therapiegruppe:

Antiemetika og antinauseants,

Therapiebereich:

Vomiting; Nausea; Cancer

Anwendungsgebiete:

Forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med høj og moderat emetogen kræftkemoterapi hos voksne. Varuby er givet som en del af kombinationsbehandling.

Produktbesonderheiten:

Revision: 3

Berechtigungsstatus:

Trukket tilbage

Berechtigungsdatum:

2017-04-19

Gebrauchsinformation

                23
B. INDLÆGSSEDDEL
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
24
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
VARUBY 90 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Rolapitant
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
der hurtigt tilvejebringes nye
oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de
bivirkninger, du får. Se sidst i
punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Varuby
3.
Sådan skal du tage Varuby
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
HVAD ER VARUBY?
Varuby indeholder det aktive stof rolapitant.
ANVENDELSE
Varuby bruges til at forebygge kvalme eller opkastning hos voksne med
kræft, mens de får
kemoterapi.
VIRKNING
Kemoterapi kan få kroppen til at frigive ”substans P”.
Substans P sætter sig fast på nerveceller i hjernens
opkastningscenter, så du får kvalme eller kaster op.
Rolapitant, det aktive stof i Varuby, blokerer for substans P, så det
ikke kan sætte sig fast på disse
nerveceller, og dette hjælper med til at forebygge kvalme og
opkastning.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VARUBY
TAG IKKE VARUBY:
•
hvis du er allergisk over for rolapitant eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Varuby (angivet i
punkt 6).
•
hvis du tager naturlægemidlet perikon (
_Hypericum perforatum_
)
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
2
Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan
nye sikkerhedsoplysninger
hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at
indberette alle formodede
bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Varuby 90 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
En tablet indeholder 90 mg rolapitant (som hydrochloridmonohydrat).
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Dette lægemiddel indeholder 230 mg lactose (som monohydrat) pr. dosis
(to tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukket tablet (tablet).
Tabletterne er blå og præget med T0101 på den ene side og 100 på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Profylakse af forsinket kvalme og opkastning hos voksne i forbindelse
med stærkt og moderat
emetogen kemoterapi mod cancer.
Varuby gives som led i kombinationsbehandling (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
_Voksne _
Varuby gives som en del af et regime, hvori dexamethason og en 5-HT
3
-antagonist indgår.
180 mg (to tabletter) administreres højst 2 timer før initiering af
hver kemoterapicyklus, men med
mindst 2 ugers interval.
Der er ingen lægemiddelinteraktion mellem rolapitant og dexamethason,
og derfor er dosisjustering af
dexamethason ikke nødvendig.
Følgende regimer anbefales til profylakse af kvalme og opkastning i
forbindelse med emetogen
cancerbehandling:
_Stærkt emetogent kemoterapiregime _
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Lægemidlet er ikke længere autoriseret
3
Varuby
180 mg oralt
Højst 2 timer inden kemoterapi
Ingen
Dexamethason
20 mg oralt
30 min. inden kemoterapi
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt to
gange
dagligt
8 mg oralt
to gange
dagligt
5-HT
3
-
antagonist
Standarddosis af 5-HT
3
-antagonist. Se
produktresuméet til den samtidigt
administrerede 5-HT
3
-antagonist for
doseringsinformation.
Ingen
_Moderat emetogent kemoterapir
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Bulgarisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Bulgarisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Bulgarisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Spanisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Deutsch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Estnisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Griechisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Englisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Französisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Italienisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Lettisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Litauisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Polnisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Finnisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Isländisch 02-03-2020
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 02-03-2020
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 02-03-2020
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 02-03-2020

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen