BindRen

Երկիր: Եվրոպական Միություն

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: EMA (European Medicines Agency)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

colestilan

Հասանելի է:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC կոդը:

V03AE

INN (Միջազգային անվանումը):

colestilan

Թերապեւտիկ խումբ:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Թերապեւտիկ տարածք:

Хиперфосфатемията

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Ապրանքի ամփոփագիր:

Revision: 2

Լիազորման կարգավիճակը:

Отменено

Հաստատման ամսաթիվը:

2013-01-21

Տեղեկատվական թերթիկ

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Ապրանքի հատկությունները

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսպաներեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսպաներեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ չեխերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ դանիերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները դանիերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ գերմաներեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները գերմաներեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ էստոներեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները էստոներեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունարեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունարեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ անգլերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները անգլերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆրանսերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆրանսերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իտալերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իտալերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լատվիերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լատվիերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լիտվերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լիտվերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունգարերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունգարերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ մալթերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները մալթերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հոլանդերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հոլանդերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լեհերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ պորտուգալերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները պորտուգալերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ռումիներեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ռումիներեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովակերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովակերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովեներեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովեներեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆիններեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆիններեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ շվեդերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները շվեդերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ Նորվեգերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները Նորվեգերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսլանդերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսլանդերեն 01-04-2015
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ խորվաթերեն 01-04-2015
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները խորվաթերեն 01-04-2015

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը