BindRen

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
01-04-2015
Download 제품 특성 요약 (SPC)
01-04-2015
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
01-04-2015

유효 성분:

colestilan

제공처:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC 코드:

V03AE

INN (국제 이름):

colestilan

치료 그룹:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

치료 영역:

Хиперфосфатемията

치료 징후:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

제품 요약:

Revision: 2

승인 상태:

Отменено

승인 날짜:

2013-01-21

환자 정보 전단

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 01-04-2015
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 01-04-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 01-04-2015
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 01-04-2015

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기