BindRen

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

colestilan

Verfügbar ab:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC-Code:

V03AE

INN (Internationale Bezeichnung):

colestilan

Therapiegruppe:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Therapiebereich:

Хиперфосфатемията

Anwendungsgebiete:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Produktbesonderheiten:

Revision: 2

Berechtigungsstatus:

Отменено

Berechtigungsdatum:

2013-01-21

Gebrauchsinformation

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Spanisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Dänisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Deutsch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Estnisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Griechisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Englisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Französisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Italienisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Lettisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Litauisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Polnisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Finnisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 01-04-2015
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Isländisch 01-04-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 01-04-2015
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 01-04-2015

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen