BindRen

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
01-04-2015
下载 产品特点 (SPC)
01-04-2015
下载 公众评估报告 (PAR)
01-04-2015

有效成分:

colestilan

可用日期:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC代码:

V03AE

INN(国际名称):

colestilan

治疗组:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

治疗领域:

Хиперфосфатемията

疗效迹象:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

產品總結:

Revision: 2

授权状态:

Отменено

授权日期:

2013-01-21

资料单张

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 01-04-2015
产品特点 产品特点 西班牙文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 01-04-2015
资料单张 资料单张 捷克文 01-04-2015
产品特点 产品特点 捷克文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 01-04-2015
资料单张 资料单张 丹麦文 01-04-2015
产品特点 产品特点 丹麦文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 01-04-2015
资料单张 资料单张 德文 01-04-2015
产品特点 产品特点 德文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 德文 01-04-2015
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 01-04-2015
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 01-04-2015
资料单张 资料单张 希腊文 01-04-2015
产品特点 产品特点 希腊文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 01-04-2015
资料单张 资料单张 英文 01-04-2015
产品特点 产品特点 英文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 英文 01-04-2015
资料单张 资料单张 法文 01-04-2015
产品特点 产品特点 法文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 法文 01-04-2015
资料单张 资料单张 意大利文 01-04-2015
产品特点 产品特点 意大利文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 01-04-2015
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 01-04-2015
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 01-04-2015
资料单张 资料单张 立陶宛文 01-04-2015
产品特点 产品特点 立陶宛文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 01-04-2015
资料单张 资料单张 匈牙利文 01-04-2015
产品特点 产品特点 匈牙利文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 01-04-2015
资料单张 资料单张 马耳他文 01-04-2015
产品特点 产品特点 马耳他文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 01-04-2015
资料单张 资料单张 荷兰文 01-04-2015
产品特点 产品特点 荷兰文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 01-04-2015
资料单张 资料单张 波兰文 01-04-2015
产品特点 产品特点 波兰文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 01-04-2015
资料单张 资料单张 葡萄牙文 01-04-2015
产品特点 产品特点 葡萄牙文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 01-04-2015
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 01-04-2015
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 01-04-2015
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 01-04-2015
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 01-04-2015
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 01-04-2015
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 01-04-2015
资料单张 资料单张 芬兰文 01-04-2015
产品特点 产品特点 芬兰文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 01-04-2015
资料单张 资料单张 瑞典文 01-04-2015
产品特点 产品特点 瑞典文 01-04-2015
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 01-04-2015
资料单张 资料单张 挪威文 01-04-2015
产品特点 产品特点 挪威文 01-04-2015
资料单张 资料单张 冰岛文 01-04-2015
产品特点 产品特点 冰岛文 01-04-2015
资料单张 资料单张 克罗地亚文 01-04-2015
产品特点 产品特点 克罗地亚文 01-04-2015

搜索与此产品相关的警报

查看文件历史