BindRen

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

colestilan

Disponible depuis:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Code ATC:

V03AE

DCI (Dénomination commune internationale):

colestilan

Groupe thérapeutique:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Domaine thérapeutique:

Хиперфосфатемията

indications thérapeutiques:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Descriptif du produit:

Revision: 2

Statut de autorisation:

Отменено

Date de l'autorisation:

2013-01-21

Notice patient

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 01-04-2015
Notice patient Notice patient tchèque 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 01-04-2015
Notice patient Notice patient danois 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 01-04-2015
Notice patient Notice patient allemand 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 01-04-2015
Notice patient Notice patient estonien 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 01-04-2015
Notice patient Notice patient grec 01-04-2015
Notice patient Notice patient anglais 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 01-04-2015
Notice patient Notice patient français 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 01-04-2015
Notice patient Notice patient italien 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 01-04-2015
Notice patient Notice patient letton 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 01-04-2015
Notice patient Notice patient lituanien 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 01-04-2015
Notice patient Notice patient hongrois 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 01-04-2015
Notice patient Notice patient maltais 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 01-04-2015
Notice patient Notice patient néerlandais 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 01-04-2015
Notice patient Notice patient polonais 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 01-04-2015
Notice patient Notice patient portugais 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 01-04-2015
Notice patient Notice patient roumain 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 01-04-2015
Notice patient Notice patient slovaque 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 01-04-2015
Notice patient Notice patient slovène 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 01-04-2015
Notice patient Notice patient finnois 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 01-04-2015
Notice patient Notice patient suédois 01-04-2015
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 01-04-2015
Notice patient Notice patient norvégien 01-04-2015
Notice patient Notice patient islandais 01-04-2015
Notice patient Notice patient croate 01-04-2015

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents