BindRen

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: bulgarų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

colestilan

Prieinama:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC kodas:

V03AE

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

colestilan

Farmakoterapinė grupė:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Gydymo sritis:

Хиперфосфатемията

Terapinės indikacijos:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Produkto santrauka:

Revision: 2

Autorizacija statusas:

Отменено

Leidimo data:

2013-01-21

Pakuotės lapelis

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės čekų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės danų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 01-04-2015
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės estų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės graikų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės anglų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 01-04-2015
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės italų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės latvių 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 01-04-2015
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės olandų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 01-04-2015
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės suomių 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės švedų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės islandų 01-04-2015
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 01-04-2015
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 01-04-2015

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją