BindRen

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
01-04-2015

Ingredient activ:

colestilan

Disponibil de la:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Codul ATC:

V03AE

INN (nume internaţional):

colestilan

Grupul Terapeutică:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Zonă Terapeutică:

Хиперфосфатемията

Indicații terapeutice:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Rezumat produs:

Revision: 2

Statutul autorizaţiei:

Отменено

Data de autorizare:

2013-01-21

Prospect

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 01-04-2015
Prospect Prospect cehă 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 01-04-2015
Prospect Prospect daneză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 01-04-2015
Prospect Prospect germană 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 01-04-2015
Prospect Prospect estoniană 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 01-04-2015
Prospect Prospect greacă 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 01-04-2015
Prospect Prospect engleză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 01-04-2015
Prospect Prospect franceză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 01-04-2015
Prospect Prospect italiană 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 01-04-2015
Prospect Prospect letonă 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 01-04-2015
Prospect Prospect lituaniană 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 01-04-2015
Prospect Prospect maghiară 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 01-04-2015
Prospect Prospect malteză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 01-04-2015
Prospect Prospect olandeză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 01-04-2015
Prospect Prospect poloneză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 01-04-2015
Prospect Prospect portugheză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 01-04-2015
Prospect Prospect română 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 01-04-2015
Prospect Prospect slovacă 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 01-04-2015
Prospect Prospect slovenă 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 01-04-2015
Prospect Prospect finlandeză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 01-04-2015
Prospect Prospect suedeză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 01-04-2015
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 01-04-2015
Prospect Prospect norvegiană 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 01-04-2015
Prospect Prospect islandeză 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 01-04-2015
Prospect Prospect croată 01-04-2015
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 01-04-2015

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor