BindRen

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

colestilan

Available from:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC code:

V03AE

INN (International Name):

colestilan

Therapeutic group:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Therapeutic area:

Хиперфосфатемията

Therapeutic indications:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Product summary:

Revision: 2

Authorization status:

Отменено

Authorization date:

2013-01-21

Patient Information leaflet

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report German 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report English 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report French 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 01-04-2015
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 01-04-2015
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 01-04-2015
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 01-04-2015
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 01-04-2015
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 01-04-2015
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 01-04-2015
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 01-04-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 01-04-2015

Search alerts related to this product

View documents history