BindRen

Land: Den Europæiske Union

Sprog: bulgarsk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
01-04-2015
Hent Produktets egenskaber (SPC)
01-04-2015

Aktiv bestanddel:

colestilan

Tilgængelig fra:

Mitsubishi Pharma Europe Ltd

ATC-kode:

V03AE

INN (International Name):

colestilan

Terapeutisk gruppe:

Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия

Terapeutisk område:

Хиперфосфатемията

Terapeutiske indikationer:

Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.

Produkt oversigt:

Revision: 2

Autorisation status:

Отменено

Autorisation dato:

2013-01-21

Indlægsseddel

                46
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BINDREN 1 G ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
колестилан (colestilan)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BindRen 1 g филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 g
колестилан (colestilan).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, филмирана таблетка с овална
форма с приблизителна дължина 20,2 mm и
ширина
10,7 mm с отпечатан „BINDREN“ (със синьо
мастило) от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BindRen е показан за лечение на
хиперфосфатемия при възрастни
пациенти с хронично
бъбречно заболяване (ХБЗ), стадий 5, на
хемодиализа или перитонеална диализа.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 6-9 g
дневно (2-3 g три пъти дневно).
Пациенти, които са провеждали
предходн
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel dansk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber dansk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport dansk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 01-04-2015
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 01-04-2015
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 01-04-2015
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 01-04-2015

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik