Cuprior

Երկիր: Եվրոպական Միություն

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: EMA (European Medicines Agency)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

Триентин tetrahydrochloride

Հասանելի է:

GMP-Orphan SA

ATC կոդը:

A16AX

INN (Միջազգային անվանումը):

trientine

Թերապեւտիկ խումբ:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Թերապեւտիկ տարածք:

Хепатолентикуларна дегенерация

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Ապրանքի ամփոփագիր:

Revision: 6

Լիազորման կարգավիճակը:

упълномощен

Հաստատման ամսաթիվը:

2017-09-05

Տեղեկատվական թերթիկ

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Ապրանքի հատկությունները

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսպաներեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսպաներեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ չեխերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ դանիերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները դանիերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ գերմաներեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները գերմաներեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ էստոներեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները էստոներեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունարեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունարեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ անգլերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները անգլերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆրանսերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆրանսերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իտալերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իտալերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լատվիերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լատվիերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լիտվերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լիտվերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունգարերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունգարերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ մալթերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները մալթերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հոլանդերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հոլանդերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լեհերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ պորտուգալերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները պորտուգալերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ռումիներեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ռումիներեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովակերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովակերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովեներեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովեներեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆիններեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆիններեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ շվեդերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները շվեդերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ Նորվեգերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները Նորվեգերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսլանդերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսլանդերեն 26-03-2024
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ խորվաթերեն 26-03-2024
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները խորվաթերեն 26-03-2024

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը