Cuprior

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

Триентин tetrahydrochloride

Available from:

GMP-Orphan SA

ATC code:

A16AX

INN (International Name):

trientine

Therapeutic group:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Therapeutic area:

Хепатолентикуларна дегенерация

Therapeutic indications:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Product summary:

Revision: 6

Authorization status:

упълномощен

Authorization date:

2017-09-05

Patient Information leaflet

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report German 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report English 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report French 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 26-03-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 26-03-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 26-03-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 26-03-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 03-10-2017
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 26-03-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 26-03-2024
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 26-03-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 26-03-2024
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 26-03-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Croatian 03-10-2017

View documents history