Cuprior

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

Триентин tetrahydrochloride

Disponible depuis:

GMP-Orphan SA

Code ATC:

A16AX

DCI (Dénomination commune internationale):

trientine

Groupe thérapeutique:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Domaine thérapeutique:

Хепатолентикуларна дегенерация

indications thérapeutiques:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Descriptif du produit:

Revision: 6

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2017-09-05

Notice patient

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 03-10-2017
Notice patient Notice patient tchèque 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 03-10-2017
Notice patient Notice patient danois 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 03-10-2017
Notice patient Notice patient allemand 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 03-10-2017
Notice patient Notice patient estonien 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 03-10-2017
Notice patient Notice patient grec 26-03-2024
Notice patient Notice patient anglais 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 03-10-2017
Notice patient Notice patient français 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 03-10-2017
Notice patient Notice patient italien 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 03-10-2017
Notice patient Notice patient letton 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 03-10-2017
Notice patient Notice patient lituanien 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 03-10-2017
Notice patient Notice patient hongrois 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 03-10-2017
Notice patient Notice patient maltais 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 03-10-2017
Notice patient Notice patient néerlandais 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 03-10-2017
Notice patient Notice patient polonais 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 03-10-2017
Notice patient Notice patient portugais 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 03-10-2017
Notice patient Notice patient roumain 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 03-10-2017
Notice patient Notice patient slovaque 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 03-10-2017
Notice patient Notice patient slovène 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 03-10-2017
Notice patient Notice patient finnois 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 03-10-2017
Notice patient Notice patient suédois 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 03-10-2017
Notice patient Notice patient norvégien 26-03-2024
Notice patient Notice patient islandais 26-03-2024
Notice patient Notice patient croate 26-03-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 03-10-2017

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents