Clopidogrel HCS

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:

clopidogrel (as hydrochloride)

Available from:

HCS bvba 

ATC code:

B01AC04

INN (International Name):

clopidogrel

Therapeutic group:

Антитромботични агенти

Therapeutic area:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Therapeutic indications:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Product summary:

Revision: 8

Authorization status:

упълномощен

Authorization date:

2010-10-28

Patient Information leaflet

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report German 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report English 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report French 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 01-08-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 01-08-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 01-08-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 01-08-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 04-08-2015
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 01-08-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 01-08-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 01-08-2018
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 01-08-2018
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 01-08-2018
Public Assessment Report Public Assessment Report Croatian 04-08-2015

Search alerts related to this product