Clopidogrel HCS

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

clopidogrel (as hydrochloride)

Verfügbar ab:

HCS bvba 

ATC-Code:

B01AC04

INN (Internationale Bezeichnung):

clopidogrel

Therapiegruppe:

Антитромботични агенти

Therapiebereich:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Anwendungsgebiete:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Produktbesonderheiten:

Revision: 8

Berechtigungsstatus:

упълномощен

Berechtigungsdatum:

2010-10-28

Gebrauchsinformation

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Spanisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Dänisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Deutsch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Estnisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Griechisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Englisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Französisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Italienisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Lettisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Litauisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Polnisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Finnisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 04-08-2015
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Isländisch 01-08-2018
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 01-08-2018
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 01-08-2018
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Kroatisch 04-08-2015

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen