Clopidogrel HCS

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

clopidogrel (as hydrochloride)

Disponible depuis:

HCS bvba 

Code ATC:

B01AC04

DCI (Dénomination commune internationale):

clopidogrel

Groupe thérapeutique:

Антитромботични агенти

Domaine thérapeutique:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

indications thérapeutiques:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Descriptif du produit:

Revision: 8

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2010-10-28

Notice patient

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 04-08-2015
Notice patient Notice patient tchèque 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 04-08-2015
Notice patient Notice patient danois 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 04-08-2015
Notice patient Notice patient allemand 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 04-08-2015
Notice patient Notice patient estonien 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 04-08-2015
Notice patient Notice patient grec 01-08-2018
Notice patient Notice patient anglais 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 04-08-2015
Notice patient Notice patient français 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 04-08-2015
Notice patient Notice patient italien 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 04-08-2015
Notice patient Notice patient letton 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 04-08-2015
Notice patient Notice patient lituanien 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 04-08-2015
Notice patient Notice patient hongrois 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 04-08-2015
Notice patient Notice patient maltais 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 04-08-2015
Notice patient Notice patient néerlandais 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 04-08-2015
Notice patient Notice patient polonais 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 04-08-2015
Notice patient Notice patient portugais 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 04-08-2015
Notice patient Notice patient roumain 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 04-08-2015
Notice patient Notice patient slovaque 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 04-08-2015
Notice patient Notice patient slovène 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 04-08-2015
Notice patient Notice patient finnois 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 04-08-2015
Notice patient Notice patient suédois 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 04-08-2015
Notice patient Notice patient norvégien 01-08-2018
Notice patient Notice patient islandais 01-08-2018
Notice patient Notice patient croate 01-08-2018
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 04-08-2015

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents