Clopidogrel HCS

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
01-08-2018
Download 제품 특성 요약 (SPC)
01-08-2018
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
04-08-2015

유효 성분:

clopidogrel (as hydrochloride)

제공처:

HCS bvba 

ATC 코드:

B01AC04

INN (국제 이름):

clopidogrel

치료 그룹:

Антитромботични агенти

치료 영역:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

치료 징후:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

제품 요약:

Revision: 8

승인 상태:

упълномощен

승인 날짜:

2010-10-28

환자 정보 전단

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 04-08-2015
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 01-08-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 01-08-2018
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 01-08-2018
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 01-08-2018
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 크로아티아어 04-08-2015

이 제품과 관련된 검색 알림