Pheburane

Country: European Union

Language: Bulgarian

Source: EMA (European Medicines Agency)

Active ingredient:

Phenylbutyrate натрий

Available from:

Eurocept International B. V.

ATC code:

A16AX03

INN (International Name):

sodium phenylbutyrate

Therapeutic group:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Therapeutic area:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Therapeutic indications:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Product summary:

Revision: 10

Authorization status:

упълномощен

Authorization date:

2013-07-30

Patient Information leaflet

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Read the complete document
                
              

Summary of Product characteristics

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Read the complete document
                
              

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet Spanish 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Spanish 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Czech 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Czech 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Danish 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Danish 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet German 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report German 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Estonian 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Estonian 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Greek 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Greek 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet English 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report English 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet French 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report French 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Italian 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Italian 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Latvian 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Latvian 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Lithuanian 10-01-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Lithuanian 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Lithuanian 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Hungarian 10-01-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Hungarian 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Hungarian 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Maltese 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Maltese 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Dutch 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Dutch 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Polish 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Polish 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Portuguese 10-01-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Portuguese 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Portuguese 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Romanian 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Romanian 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovak 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovak 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Slovenian 10-01-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Slovenian 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Slovenian 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Finnish 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Finnish 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Swedish 10-01-2024
Public Assessment Report Public Assessment Report Swedish 08-08-2013
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Norwegian 10-01-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Norwegian 10-01-2024
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Icelandic 10-01-2024
Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics Icelandic 10-01-2024
Patient Information leaflet Patient Information leaflet Croatian 10-01-2024

Search alerts related to this product

View documents history