Pheburane

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

Phenylbutyrate натрий

Disponible depuis:

Eurocept International B. V.

Code ATC:

A16AX03

DCI (Dénomination commune internationale):

sodium phenylbutyrate

Groupe thérapeutique:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Domaine thérapeutique:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

indications thérapeutiques:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Descriptif du produit:

Revision: 10

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2013-07-30

Notice patient

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 08-08-2013
Notice patient Notice patient tchèque 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 08-08-2013
Notice patient Notice patient danois 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 08-08-2013
Notice patient Notice patient allemand 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 08-08-2013
Notice patient Notice patient estonien 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 08-08-2013
Notice patient Notice patient grec 10-01-2024
Notice patient Notice patient anglais 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 08-08-2013
Notice patient Notice patient français 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 08-08-2013
Notice patient Notice patient italien 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 08-08-2013
Notice patient Notice patient letton 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 08-08-2013
Notice patient Notice patient lituanien 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 08-08-2013
Notice patient Notice patient hongrois 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 08-08-2013
Notice patient Notice patient maltais 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 08-08-2013
Notice patient Notice patient néerlandais 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 08-08-2013
Notice patient Notice patient polonais 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 08-08-2013
Notice patient Notice patient portugais 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 08-08-2013
Notice patient Notice patient roumain 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 08-08-2013
Notice patient Notice patient slovaque 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 08-08-2013
Notice patient Notice patient slovène 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 08-08-2013
Notice patient Notice patient finnois 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 08-08-2013
Notice patient Notice patient suédois 10-01-2024
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 08-08-2013
Notice patient Notice patient norvégien 10-01-2024
Notice patient Notice patient islandais 10-01-2024
Notice patient Notice patient croate 10-01-2024

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents