Pheburane

Land: Europäische Union

Sprache: Bulgarisch

Quelle: EMA (European Medicines Agency)

Kaufe es jetzt

Wirkstoff:

Phenylbutyrate натрий

Verfügbar ab:

Eurocept International B. V.

ATC-Code:

A16AX03

INN (Internationale Bezeichnung):

sodium phenylbutyrate

Therapiegruppe:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Therapiebereich:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Anwendungsgebiete:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Produktbesonderheiten:

Revision: 10

Berechtigungsstatus:

упълномощен

Berechtigungsdatum:

2013-07-30

Gebrauchsinformation

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Fachinformation

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Lesen Sie das vollständige Dokument
                
              

Dokumente in anderen Sprachen

Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Spanisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Spanisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Tschechisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Tschechisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Tschechisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Dänisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Dänisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Deutsch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Deutsch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Estnisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Estnisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Griechisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Griechisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Griechisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Englisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Englisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Französisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Französisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Französisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Italienisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Italienisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Italienisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Lettisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Lettisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Litauisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Litauisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Litauisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Ungarisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Ungarisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Ungarisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Maltesisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Maltesisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Maltesisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Niederländisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Niederländisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Niederländisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Polnisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Polnisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Portugiesisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Portugiesisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Portugiesisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Rumänisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Rumänisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Rumänisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowakisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Slowakisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowakisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Slowenisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Slowenisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Slowenisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Finnisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Finnisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Schwedisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Schwedisch 10-01-2024
Öffentlichen Beurteilungsberichts Öffentlichen Beurteilungsberichts Schwedisch 08-08-2013
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Norwegisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Norwegisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Isländisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Isländisch 10-01-2024
Gebrauchsinformation Gebrauchsinformation Kroatisch 10-01-2024
Fachinformation Fachinformation Kroatisch 10-01-2024

Suchen Sie nach Benachrichtigungen zu diesem Produkt

Dokumentverlauf anzeigen