Pheburane

국가: 유럽 연합

언어: 불가리아어

출처: EMA (European Medicines Agency)

지금 구매하세요

Download 환자 정보 전단 (PIL)
10-01-2024
Download 제품 특성 요약 (SPC)
10-01-2024
Download 공공 평가 보고서 (PAR)
08-08-2013

유효 성분:

Phenylbutyrate натрий

제공처:

Eurocept International B. V.

ATC 코드:

A16AX03

INN (국제 이름):

sodium phenylbutyrate

치료 그룹:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

치료 영역:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

치료 징후:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

제품 요약:

Revision: 10

승인 상태:

упълномощен

승인 날짜:

2013-07-30

환자 정보 전단

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                전체 문서 읽기
                
              

제품 특성 요약

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

환자 정보 전단 환자 정보 전단 스페인어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스페인어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스페인어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 체코어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 체코어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 체코어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 덴마크어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 덴마크어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 덴마크어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 독일어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 독일어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 독일어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 에스토니아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 에스토니아어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 에스토니아어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 그리스어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 그리스어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 그리스어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 영어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 영어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 영어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 프랑스어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 프랑스어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 프랑스어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 이탈리아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 이탈리아어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 이탈리아어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 라트비아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 라트비아어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 라트비아어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 리투아니아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 리투아니아어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 리투아니아어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 헝가리어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 헝가리어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 헝가리어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 몰타어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 몰타어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 몰타어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 네덜란드어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 네덜란드어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 네덜란드어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 폴란드어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 폴란드어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 폴란드어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 포르투갈어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 포르투갈어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 포르투갈어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 루마니아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 루마니아어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 루마니아어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로바키아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로바키아어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로바키아어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 슬로베니아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 슬로베니아어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 슬로베니아어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 핀란드어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 핀란드어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 핀란드어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 스웨덴어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 스웨덴어 10-01-2024
공공 평가 보고서 공공 평가 보고서 스웨덴어 08-08-2013
환자 정보 전단 환자 정보 전단 노르웨이어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 노르웨이어 10-01-2024
환자 정보 전단 환자 정보 전단 아이슬란드어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 아이슬란드어 10-01-2024
환자 정보 전단 환자 정보 전단 크로아티아어 10-01-2024
제품 특성 요약 제품 특성 요약 크로아티아어 10-01-2024

이 제품과 관련된 검색 알림

문서 기록보기