Poteligeo

European Union - Estonian - EMA (European Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
Mogamulizumab
Available from:
Kyowa Kirin Holdings B.V.
ATC code:
L01XC25
INN (International Name):
mogamulizumab
Therapeutic group:
Antineoplastilised ained,
Therapeutic area:
Sezary Sündroom, Mycosis Fungoides
Therapeutic indications:
Poteligeo on näidustatud ravi täiskasvanud patsientidel, kellel mycosis fungoides (MF) või Sézary sündroom (SS), kes on saanud vähemalt üks eelnev süsteemne ravi.
Product summary:
Revision: 1
Authorization status:
Volitatud
Authorization number:
EMEA/H/C/004232
Authorization date:
2018-11-22
EMEA code:
EMEA/H/C/004232

Documents in other languages

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Bulgarian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Bulgarian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Bulgarian

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Spanish

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Spanish

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Spanish

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Czech

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Czech

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Danish

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Danish

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - German

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - German

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Greek

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Greek

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - English

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - English

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - English

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - French

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - French

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Italian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Italian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Italian

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Latvian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Latvian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Latvian

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Lithuanian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Lithuanian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Lithuanian

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Hungarian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Hungarian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Hungarian

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Maltese

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Maltese

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Maltese

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Dutch

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Dutch

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Polish

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Polish

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Portuguese

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Portuguese

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Portuguese

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Romanian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Romanian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Romanian

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovak

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovak

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Slovenian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Slovenian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Slovenian

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Finnish

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Finnish

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Finnish

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Swedish

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Swedish

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Swedish

01-01-1970

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Norwegian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Norwegian

10-01-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Icelandic

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Icelandic

10-01-2020

Patient Information leaflet Patient Information leaflet - Croatian

10-01-2020

Summary of Product characteristics Summary of Product characteristics - Croatian

10-01-2020

Public Assessment Report Public Assessment Report - Croatian

01-01-1970

B. PAKENDI INFOLEHT

Pakendi infoleht: teave patsiendile

POTELIGEO 4 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

mogamulizumab

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

Mis ravim on POTELIGEO ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne POTELIGEO kasutamist

Kuidas POTELIGEO-t manustatakse

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas POTELIGEO-t säilitada

Pakendi sisu ja muu teave

1.

Mis ravim on POTELIGEO ja milleks seda kasutatakse

POTELIGEO sisaldab toimeainet mogamulizumab, mis kuulub monoklonaalsete antikehade

ravimirühma. Mogamulizumab on suunatud vähirakkudele, mille immuunsüsteem (keha

kaitsemehhanism) seejärel hävitab.

Seda ravimit kasutatakse T-rakulise nahalümfoomi vormide seenja mükoosi ja Sézary sündroomi

raviks täiskasvanutel. Ravim on ette nähtud kasutamiseks patsientidel, kellel on varem kasutatud

vähemalt üht suukaudset või süstitavat ravimit.

2.

Mida on vaja teada enne POTELIGEO kasutamist

Ärge kasutage POTELIGEO-t:

kui olete mogamulizumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes

allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne POTELIGEO kasutamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega,

kui teil on esinenud selle ravimi kasutamisel rasket nahareaktsiooni;

kui teil on tekkinud selle ravimi kasutamisel infusiooniga seotud reaktsioon (infusiooniga

seotud reaktsiooni võimalikud sümptomid on esitatud lõigus 4);

kui teil on inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), herpes, tsütomegaloviirus (CMV) või

B- või C-hepatiidi infektsioon või muu samaaegne infektsioon;

kui teile on tehtud või kavas teha tüvirakkude siirdamine kas teie oma või doonori rakkudega;

kui teil on tekkinud pärast varasemat ravi tuumori lüüsi sündroom (vähirakkude hävimisega

seotud tüsistus);

kui teil on südamehäired.

Kui teil tekib POTELIGEO infusiooni ajal või järel reaktsioon, öelge seda infusiooni

manustajale või otsige kiiresti meditsiiniabi

Öelge kohe oma arstile, kui teil tekib pärast ravi alustamist POTELIGEO-ga ükskõik milline

lõigus 4 loetletud tõsine kõrvaltoime.

Lapsed ja noorukid

See ravim ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ega noorukitel vanuses alla 18 aasta.

Rasedus ja imetamine

POTELIGEO toimed rasedusele ja imetamisele ei ole teada. Ravimi toimemehhanismi tõttu võib see

raseduse või imetamise ajal manustamise korral teie last kahjustada.

Kui võite rasestuda, on teil vaja kasutada selle ravi saamise ajal ja vähemalt kuus kuud pärast ravi

efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui imetate last, pidage nõu oma arstiga, kas imetamine

ravi ajal POTELIGEO-ga või pärast ravi on lubatud.

Peate teatama oma arstile või meditsiiniõele, kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või

kavatsete rasestuda.

Mehed

Teil on vaja kasutada selle ravi saamise ajal ja vähemalt kuus kuud pärast ravi efektiivseid

rasestumisvastaseid vahendeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

POTELIGEO tõenäoliselt ei mõjuta teie võimet autot juhtida ja masinatega töötada. Kuid see ravim

võib põhjustada mõnel inimesel väsimust, seega olge auto juhtimisel ja masinate kasutamisel eriti

ettevaatlik, kuni olete kindel, et see ravim teid ei mõjuta.

POTELIGEO sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) viaalis, s.t on põhimõtteliselt naatriumivaba.

3.

Kuidas POTELIGEO-t manustatakse

Arst arvutab teile manustatava POTELIGEO annuse teie kehakaalu alusel. Soovitatav annus on 1 mg

POTELIGEO-t kehakaalu iga kg kohta.

POTELIGEO-t manustatakse teile veeni kaudu (intravenoosse infusioonina) vähemalt 60 minuti

jooksul. Infusioone manustatakse esimesed 5 annust üks kord nädalas ja seejärel iga 2 nädala järel.

Ravi tuleb jätkata kuni tõsiste kõrvaltoimete tekkimiseni või T-rakulise nahalümfoomi süvenemiseni.

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Kui teil tekib pärast ravi alustamist POTELIGEO-ga ükskõik milline järgmistest sümptomitest,

öelge seda oma arstile või meditsiiniõele või otsige kohe meditsiiniabi

külmavärinad, iiveldus või oksendamine, peavalu, vilistav hingamine, sügelus, õhetus, lööve,

pearinglus või minestustunne, hingamisraskus ja palavik, mis võivad olla infusioonireaktsiooni

nähud. Sel juhul võib olla vajalik infusioon katkestada ja võite vajada lisaravi. Pärast

sümptomite kadumist võib POTELIGEO manustamist üldjuhul jätkata, kuid aeglasemalt. Raske

reaktsiooni korral võib teie arst ravi POTELIGEO-ga lõpetada;

infektsiooni nähud, mis võivad olla muu hulgas palavik, higistamine või külmavärinad,

gripilaadsed sümptomid, kurguvalu või neelamisraskus, köha, õhupuudus, kõhuvalu, iiveldus

või oksendamine, kõhulahtisus ja väga halb enesetunne;

nahavalu, sügelus, nahavillid, nahalööve või suu valulikkus, mis on raske nahareaktsiooni, nt

Stevens-Johnsoni sündroomi või toksilise epidermaalse nekrolüüsi võimalikud tunnused;

valu rinnus, õhupuudus, südametegevuse kiirenemine või aeglustumine, higistamine, pearinglus,

iiveldus või oksendamine, nõrkus, minestustunne ja halb enesetunne. Need võivad olla

südamehäire tunnused, kuigi on ebatõenäoline, et see ravim seda põhjustaks;

palavik, külmavärinad, iiveldus, oksendamine, segasus, õhupuudus, krambihood, südame

rütmihäired, tume või hägune uriin, ebatavaline väsimustunne ja/või lihase- või liigesevalu.

Vähirakkude hävimine ja keha reageerimine sellele võib väga harva põhjustada häiret, mida

nimetatakse tuumori lüüsi sündroomiks;

kui teile tehakse pärast ravi tüvirakkude siirdamine, võivad teil tekkida selle tüsistused (siirik-

peremehe-vastu reaktsioon), mida on raske ravida. Sümptomiteks võivad olla nahalööbed või

villide tekkimine, iiveldus või püsiv kõhulahtisus, kõhuvalu või oksendamine, liigesevalu või

liigeste jäikus, silmade kuivus või silmaärritus või nägemise hägustumine, suuhaavandid, suu

ärritus või valu, püsiv köha või hingamisraskused, suguelundite tundlikkus, kollatõbi, tume uriin

ja ükskõik milline turse.

Muud kõrvaltoimed

Muude kõrvaltoimete tekkimisel öelge seda arstile. Need võivad olla:

Väga sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

jõuetus (kurnatus)

kõhukinnisus

säärte või pahkluupiirkonna turse

peavalu

Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st):

aneemia (vere punaliblede vähenemine)

trombotsüütide vähenemine (trombotsütopeenia)

vere valgeliblede vähenemine (neutropeenia ja leukopeenia) või lümfotsüütide vähenemine

maksaensüümide aktiivsuse tõus vereanalüüsides

kilpnäärme alatalitlus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

maksapõletik (hepatiit)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib

olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi

ohutusest.

5.

Kuidas POTELIGEO-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast „Kõlblik

kuni/EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avamata viaal: hoida külmkapis (2 ºC...8 ºC). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

Lahustatud/lahjendatud lahus: kasutada kohe või hoida külmkapis (2 ºC...8 ºC) ja kasutada 4 tunni

jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate riknemise märke, näiteks osakeste sisaldumist või

värvimuutust.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida POTELIGEO sisaldab

Üks viaal sisaldab 20 mg mogamulizumabi 5 ml kontsentraadis, millele vastab 4 mg/ml.

Teised koostisosad on sidrunhappe monohüdraat, glütsiin, polüsorbaat 80, naatriumhüdroksiid,

vesinikkloriidhape ja süstevesi. Vt lõik 2 „POTELIGEO sisaldab naatriumi“.

Kuidas POTELIGEO välja näeb ja pakendi sisu

POTELIGEO on selge, värvitu lahus. Pakendis on üks klaasviaal, milles on 5 ml infusioonilahuse

kontsentraati.

Müügiloa hoidja

Kyowa Kirin Holdings B.V.

Bloemlaan 2

2132 NP Hoofddorp

Holland

Tootja

Piramal Healthcare UK Limited

Whalton Road

Morpeth

NE61 3YA

Ühendkuningriik

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH

Hildebrandstr. 10-12

37081 Göttingen

Saksamaa

Infoleht on viimati uuendatud

<{KK/AAAA}> <{kuu AAAA

}>.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

I LISA

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut

ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

POTELIGEO 4 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat.

2.

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks viaal sisaldab 20 mg mogamulizumabi 5 ml-s, millele vastab 4 mg/ml.

Mogamulizumabi toodetakse hiina hamstri munasarja rakkudes rekombinantse DNA tehnoloogiaga.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Selge kuni kergelt opalestseeruv värvitu lahus.

4.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

POTELIGEO on näidustatud seenja mükoosi või Sézary sündroomi raviks täiskasvanud patsientidel,

kes on saanud varem vähemalt ühel korral süsteemset ravi.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ravi peab alustama ja jälgima vähiravis kogenud arst ning seda võivad manustada ainult

tervishoiutöötajad keskkonnas, kus on kättesaadavad elustamisvahendid.

Annustamine

Soovitatav annus on 1 mg/kg mogamulizumabi, mida manustatakse intravenoosse infusioonina

vähemalt 60 minuti jooksul. Manustamine toimub esimese 28-päevase tsükli jooksul üks kord nädalas,

1., 8., 15. ja 22. päeval, millele järgnevad iga järgmise 28-päevase tsükli jooksul infusioonid iga kahe

nädala järel, 1. ja 15. päeval kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse

tekkimiseni.

POTELIGEO-t tuleb manustada 2 päeva jooksul enne või pärast ettenähtud päeva. Kui annusega

hilinetakse rohkem kui 2 päeva, tuleb järgmine annus manustada niipea kui võimalik ning seejärel

jätkata annustamise ajakavaga, milles manustatakse annused uutel ettenähtud päevadel.

Enne POTELIGEO esimest infusiooni on soovitatav manustada eelraviks palavikuvastaseid ja

antihistamiinseid aineid. Infusioonireaktsiooni tekkimisel tuleb manustada eelravi ka edasistel

POTELIGEO infusioonidel.

Annuse muutmine

Dermatoloogilised reaktsioonid

Mogamulizumabiga ravitud patsientidel on tekkinud ravimist põhjustatud lööve (ravimilööve), mis on

olnud mõnel juhul raske ja/või tõsine.

2. või 3. astme (mõõduka või raske) (ravimiga seotud) lööbe tekkimisel tuleb ravi

mogamulizumabiga katkestada ja löövet sobival viisil ravida kuni lööbe paranemiseni 1. astmeni

või vähemaks (kerge raskusaste), mil võib ravi mogamulizumabiga jätkata.

Eluohtliku (4. astme) lööbe korral tuleb ravi POTELIGEO-ga lõplikult lõpetada (vt lõik 4.4).

Infusiooniga seotud reaktsioonid

Kergete kuni raskete (1. kuni 3. aste) infusiooniga seotud reaktsioonide tekkimisel tuleb

POTELIGEO infusioon ajutiselt katkestada ja sümptomeid ravida. Infusiooni uuesti alustamisel

pärast sümptomite kadumist tuleb infusioonikiirust vähemalt 50% vähendada. Reaktsiooni

kordumisel tuleb kaaluda infusiooni lõpetamist (vt lõik 4.4).

Eluohtliku (4. astme) infusiooniga seotud reaktsiooni korral tuleb ravi POTELIGEO-ga lõplikult

lõpetada (vt lõik 4.4).

Erirühmad

Lapsed

POTELIGEO ohutus ja efektiivsus lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole tõestatud. Andmed

puuduvad.

Eakad

Eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik (vt lõik 5.2).

Neerufunktsiooni kahjustus

Populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal kerge kuni raske neerufunktsiooni kahjustusega

patsientidel annuse kohandamist ei soovitata (vt lõik 5.2).

Maksafunktsiooni kahjustus

Populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal kerge kuni mõõduka maksafunktsiooni kahjustusega

patsientidel annuse kohandamist ei soovitata. POTELIGEO kasutamist raske maksakahjustusega

patsientidel ei ole uuritud (vt lõik 5.2).

Manustamisviis

POTELIGEO on ette nähtud intravenoosseks kasutamiseks. Seda võib manustada ainult intravenoosse

infusioonina, vähemalt 60 minuti jooksul. Infusiooniga seotud reaktsiooni tekkimisel vt eeltoodud

soovitusi.

Ravimpreparaadi lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

4.3

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Dermatoloogilised reaktsioonid

Mogamulizumabiga ravitud patsientidel on tekkinud ravimist põhjustatud lööve (ravimilööve), mis on

olnud mõnel juhul raske ja/või tõsine.

Mogamulizumabi manustamisel kliinilistes uuringutes patsientidele, kellel olid teised T-rakulised

lümfoomid peale seenja mükoosi või Sézary sündroomi, tekkis vähem kui 1%-l patsientidest tõsiseid

nahareaktsioone, sealhulgas Stevensi-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs, ning

neist teatati ka turuletulekujärgsel perioodil; mõned teatatud juhud lõppesid surmaga. Patsiente tuleb

hoolikalt jälgida Stevensi-Johnsoni sündroomile ja toksilisele epidermaalsele nekrolüüsile viitavate

sümptomite või tunnuste suhtes. Nende tekkimisel tuleb ravi POTELIGEO-ga katkestada ning ravi ei

tohi uuesti alustada enne, kui Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermaalne nekrolüüs on

välistatud ja nahareaktsioon vähenenud 1. astmeni või vähemaks. Stevensi-Johnsoni

sündroomi/toksilise epidermaalse nekrolüüsi tekkimisel tuleb manustada sobivat ravi. Teavet annuse

muutmise kohta vt lõik 4.2.

Infusiooniga seotud reaktsioonid

Mogamulizumabiga ravitud patsientidel on täheldatud ägedaid infusiooniga seotud reaktsioone.

Infusiooniga seotud reaktsioonid olid põhiliselt kerge või mõõduka raskusastmega, kuigi mõnel juhul

on teatatud ka rasketest reaktsioonidest (3. aste). Enamik infusiooniga seotud reaktsioone tekib

esimese infusiooni ajal või kohe selle järel (kõik manustamisest 24 tunni jooksul) ning nende

esinemissagedus edasise ravi jooksul väheneb.

Patsiente tuleb infusiooni ajal ja pärast infusiooni hoolikalt jälgida. Anafülaktilise reaktsiooni

tekkimisel tuleb mogamulizumabi manustamine kohe ja alatiseks lõpetada ning manustada sobivat

ravi.

Infusiooniga seotud reaktsiooni tekkimisel tuleb infusioon katkestada ja alustada sobivat ravi.

Pärast sümptomi kadumist võib infusiooni aeglasemalt uuesti alustada. Teavet eelravi kasutamise ja

annuse muutmise kohta vt lõik 4.2.

Infektsioonid

Mogamulizumabiga ravitavatel seenja mükoosi või Sézary sündroomiga patsientidel on suurenenud

tõsiste infektsioonide tekkimise ja/või viiruste reaktiveerumise risk. Mogamulizumabi kasutamist koos

süsteemsete immuunsust moduleerivate ravimitega või seenja mükoosi või Sézary sündroomi teiste

müügiloaga ravimitega ei ole uuritud ning see ei ole seetõttu soovitatav, eriti kui arvestada raskete

infektsioonide riski mogamulizumabiga ravitavatel patsientidel. Ravi ajal mogamulizumabiga võib

kasutada paikseid steroide või väikeses annuses süsteemseid kortikosteroide; kuid süsteemsete

immunosupressiivsete ainete samaaegsel manustamisel võib tõsise infektsiooni tekkimise ja/või

viiruste reaktiveerumise risk suureneda. Patsiente tuleb jälgida infektsiooni tunnuste ja sümptomite

suhtes ja kohe ravida.

Enne ravi alustamist mogamulizumabiga tuleb patsientidele teha B-hepatiidi test. Kui patsient on

olemasoleva/varasema B-hepatiidi nakkuse suhtes positiivne, on soovitatav konsulteerida B-hepatiidi

ravi eriarstiga sobivate meetmete osas B-hepatiidi reaktiveerumise vältimiseks.

Allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise tüsistused pärast mogamulizumabi kasutamist

Teiste T-rakuliste lümfoomide korral peale seenja mükoosi või Sézary sündroomi on patsientidel

tekkinud pärast mogamulizumabi kasutamist allogeensete tüvirakkude siirdamisel tüsistusi, sealhulgas

rasket siirik-peremehe-vastu reaktsiooni.

Mogamulizumabi manustamisel vahetult (ligikaudu 50 päeva jooksul) enne allogeensete tüvirakkude

siirdamist on esinenud siirikute tüsistuste riski suurenemist. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida siirikuga

seotud tüsistuste varaste nähtude suhtes.

Mogamulizumabravi ohutust pärast autoloogilist või allogeenset tüvirakkude siirdamist ei ole uuritud.

Tuumori lüüsi sündroom

Mogamulizumabi saanud patsientidel on täheldatud tuumori lüüsi sündroomi. Tuumori lüüsi

sündroomi täheldati kõige sagedamini esimesel ravikuul. Kiire proliferatsiooniga kasvajaga ja suure

kasvajakoormusega patsientidel on tuumori lüüsi sündroomi tekkimise risk. Patsientidel tuleb

hoolikalt jälgida sobivate laborianalüüside ja kliiniliste testidega elektrolüütide sisaldust, hüdreeritust

ja neerufunktsiooni, eelkõige esimesel ravikuul, ning neid parima ravitava kohaselt ravida. Tuumori

lüüsi sündroomi ravi võib hõlmata agressiivset rehüdreerimist, elektrolüütide tasakaalu häirete

korrigeerimist, hüperurikeemia vastast ravi ja toetavat ravi.

Südame häired

Ühel juhul tekkis kliinilises uuringus ühel mogamulizumabi kasutanud seenja mükoosi või Sézary

sündroomiga patsiendil äge müokardiinfarkt. Teiste T-rakuliste lümfoomidega patsientidel on

kliinilistes uuringutes esinenud stressist põhjustatud kardiomüopaatiat (ühel juhul) ja ägedat

müokardiinfarkti (ühel juhul). Uuringus osalejatel oli anamneesis mitmesuguseid riskitegureid.

Südamehaigusega seotud riskiteguritega patsiente tuleb jälgida ja võtta kasutusele sobivaid

ettevaatusabinõusid.

Suurrakkude transformatsioon

Suurrakkude transformatsiooniga patsientide kohta on vähe andmeid.

Mogamulizumabi ei tohi manustada subkutaanselt ega intramuskulaarselt, kiire intravenoosse

manustamise teel ega intravenoosse boolusena.

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi annuse kohta, see tähendab, et on põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.

4.5

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilses eas naised/kontratseptsioon meestel ja naistel

Fertiilses eas naised ja eostamisvõimelised mehed peavad ravi ajal POTELIGEO-ga ja vähemalt

6 kuud pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Rasedus

Mogamulizumabi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Kuigi mogamulizumab läbib jaava

makaakidel platsentaarbarjääri, ei näita loomkatsed peale farmakoloogilise toime lootele otsest või

kaudset kahjulikku mõju reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusena on parem vältida

mogamulizumabi kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas mogamulizumab eritub rinnapiima. Inimesel erituvad IgG-d teadaolevalt rinnapiima

esimestel päevadel pärast sündi ning varsti pärast seda nende kontsentratsioon väheneb madalale

tasemele; seega ei saa riski imetatavale lapsele sellel lühikesel perioodi välistada. Seejärel võib

POTELIGEO-t imetamise ajal kasutada, kui see on kliiniliselt vajalik.

Fertiilsus

Mogamulizumabi toime kohta inimese fertiilsusele kliinilised andmed puuduvad. Mogamulizumabi

mõju hindamiseks fertiilsusele ei ole spetsiaalseid loomkatseid läbi viidud. Jaava makaakide

korduvtoksilisuse uuringutes kõrvaltoimeid isas- ja emasloomade reproduktiivorganitele ei täheldatud

(vt lõik 5.3).

4.7

Toime reaktsioonikiirusele

Mogamulizumab mõjutab kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Pärast

mogamulizumabi manustamist võib tekkida väsimus (vt lõik 4.8).

4.8

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini esinenud tõsised kõrvaltoimed olid kopsupõletik, palavik, infusiooniga seotud

reaktsioon ja tselluliit.

Kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed olid infusiooniga seotud reaktsioon ja lööve (ravimilööve);

enamik neist reaktsioonidest ei olnud tõsised ning olid 1. või 2. astmega.

Rasked kõrvaltoimed olid muu hulgas 4. astme hingamispuudulikkus (1,1%) ning 5. astme

reaktsioonid olid polümüosiit ja sepsis (kumbagi 0,5%).

Kõrvaltoimete tabel

Kõrvaltoimed on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi liigitatud järgmiselt: väga sage

(≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1 000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni

< 1/1 000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas

esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1. POTELIGEO-t kasutanud patsientidel esinenud kõrvaltoimed (N = 184)

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage

Aneemia, neutropeenia, leukopeenia,

trombotsütopeenia

Endokriinsüsteemi häired

Sage

Hüpotüreoidism

Seedetrakti häired

Väga sage

Kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus,

stomatiit

Sage

Oksendamine

Üldised häired ja manustamiskoha

reaktsioonid

Väga sage

Väsimus, perifeerne turse, palavik

Maksa ja sapiteede häired

Aeg-ajalt

Äge hepatiit, hepatiit

Infektsioonid ja infestatsioonid

Väga sage

Infektsioonid

Sage

Ülemiste hingamisteede infektsioon

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused Väga sage

Infusiooniga seotud reaktsioon

Uuringud

Sage

Alaniini aminotransferaasi aktiivsuse

tõus, aspartaadi aminotransferaasi

aktiivsuse tõus, vere aluselise fosfataasi

aktiivsuse tõus, lümfotsüütide arvu

vähenemine

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt

Tuumori lüüsi sündroom

Närvisüsteemi häired

Väga sage

Peavalu

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage

Ravimilööve (sealhulgas nahalööve)

Follikuliit, tselluliit, kandidiaas, kopsupõletik, sepsis, nahainfektsioon, väliskõrvapõletik, vöötohatis,

stafülokokk-nahainfektsioon, kuseteede infektsioon, lihtherpes ja tsütomegaloviirus

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Dermatoloogilised reaktsioonid

POTELIGEO-t saanud patsientidel on tekkinud ravimist põhjustatud lööve (ravimilööve), mis on

olnud mõnel juhul raske ja/või tõsine. Enamik raviga seotud dermatoloogilistest reaktsioonidest

olid 1. või 2. astmega ning ≥ 3. astme ravimilöövet esines 4,3%-l patsientidest. Ravimilöövete ja

löövete puhul suundumust ajas nähu tekkimiseni ei tuvastatud; esines nii varakult tekkinud kui ka

hiliseid nähte.

Infusiooniga seotud reaktsioonid

Infusiooniga seotud reaktsioone täheldati 33%-l POTELIGEO-ga ravitud patsientidest. Enamik raviga

seotud infusiooniga seotud reaktsioonidest oli 1. või 2. astmega ja tekkis esimese infusiooni ajal või

veidi pärast selle lõppu. Raskeid reaktsioone (3. aste) tekkis 4%-l patsientidest.

Infusiooniga seotud reaktsioonide esinemissagedus oli kõige suurem pärast esimest infusiooni

(28,8%-l uuringus osalejatest) ja vähenes pärast kaht või rohkemat infusiooni ≤ 3,8%-ni uuringus

osalejatest.

Infusiooni katkestusi tekkis ligikaudu 6%-l patsientidest, enamasti (ligikaudu 90%)

mogamulizumabravi esimese tsükli ajal.

Uuringus 0761-010 katkestati ravi infusiooniga seotud reaktsioonide tõttu vähem kui 1%-l

patsientidest.

Tõsised infektsioonid

Seenja mükoosi või Sézary sündroomiga patsientidel on suurenenud tõsiste infektsioonide tekkimise

risk nahahaigusest põhjustatud naha terviklikkuse kahjustuse tõttu, samuti nahavälise haiguse

immunosupressiivsete toimete tõttu, ning ravi mogamulizumabiga võib seda riski suurendada.

Tõsiseid infektsioone, sealhulgas sepsist, kopsupõletikku ja nahainfektsioone, tekkis 14,3%-l

mogamulizumabi kasutanud uuringus osalejatest. Pärast esimest annust aeg nähu tekkimiseni suuresti

varieerus. Enamik patsientidest taastus infektsioonist. Kliinilises uuringus (0761-010) esines kahel

korral surmaga lõppenud hingamispuudulikkust raske kopsupõletikuga patsientidel, kellel see tekkis

rohkem kui 9 kuud pärast ravi alustamist mogamulizumabiga.

Immunogeensus

Nagu kõik raviotstarbel kasutatavad valgud, on see valk potentsiaalselt immunogeenne. Väikesel osal

POTELIGEO-t kasutanud patsientidest oli ravi ajal tekkinud (raviga esile kutsutud või raviga

võimendatud) mogamulizumabivastaste antikehade test positiivne. Neutraliseerivate antikehade suhtes

positiivseid tulemusi ei olnud.

Ohutus pärast viimast annust

320 uuringus osalejast, kes kasutasid uuringus 0761-010 mogamulizumabi, tekkis 21-l (6,6%)

vähemalt üks tõsine kõrvaltoime, mis tekkis 90 päeva jooksul alates uuringuravimi viimase annuse

manustamise kuupäevast.

Neist tõsistest kõrvaltoimetest liigitati rohkem kui ühel patsiendil esinenud kõrvaltoimed

organsüsteemi klassidesse „Infektsioonid ja infestatsioonid“ (7 [2,2%] patsienti), „Üldised häired ja

manustamiskoha reaktsioonid“ (5 [1,6%] patsienti), „Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi

häired“ (4 [1,3%] patsienti), „Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused“ (3 [0,9%] patsienti), „Maksa ja

sapiteede häired“ (2 [0,6%] patsienti) ja „Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused“ (2 [0,6%]

patsienti). Kõigis ülejäänud organsüsteemi klassides esines tõsiseid kõrvaltoimeid ühel patsiendil

(0,3%).

90 päeva jooksul mogamulizumabi viimasest annusest täheldatud ohutusprofiil vastab uuringuravi

perioodil täheldatud ohutusprofiilile.

Eakad

Ohutusprofiil eakatel patsientidel (≥ 65-aastased) oli üldjuhul kooskõlas täiskasvanud patsientide

ohutusprofiiliga, välja arvatud dermatoloogiliste reaktsioonide ja infusiooniga seotud reaktsioonide

osas, mida esines eakatel uuringus osalejatel sagedamini.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist

võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9

Üleannustamine

Mogamulizumabi üleannustamise kohta andmed puuduvad. Üleannustamise korral tuleb patsienti,

sealhulgas tema elutähtsaid näitajaid, hoolikalt jälgida (vähemalt 1 tund) ja anda vajaduse korral

toetavat ravi.

5.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased ja immunomoduleerivad ained, monoklonaalsed

antikehad

ATC-kood: L01XC25

Toimemehhanism

Mogamulizumab on defukosüülitud, humaniseeritud IgG1/kapa-tüüpi immunoglobuliin, mis seondub

selektiivselt G-valguga seotud CC-kemokiiniretseptoriga CCR4 (osaleb lümfotsüütide liikumises eri

elunditesse, sealhulgas nahka), põhjustades sihtmärkrakkude vähenemise. CCR4 ekspresseeritakse

mõningate vähirakkude pinnal, sealhulgas T-rakuliste pahaloomuliste kasvajate korral nagu seenjas

mükoos või Sézary sündroom, millele on omane CCR4 ekspressioon.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Mogamulizumabi efektiivsust seenja mükoosi või Sézary sündroomiga patsientide ravis tõestati

III faasi mitmekeskuselises, avatud uuringus (0761-010) 372 täiskasvanud patsiendiga, kes

randomiseeriti suhtega 1:1 raviks kas mogamulizumabi või vorinostaadiga. Kummassegi rühma

registreeriti 186 patsienti. Mogamulizumabi infusioon manustati esimese 28-päevase tsükli jooksul

annuses 1 mg/kg üks kord nädalas (1., 8., 15. ja 22. päeval) ja edasiste 28-päevaste tsüklite jooksul

1. ja 15. päeval. Vorinostaati manustati algannuses 400 mg suu kaudu üks kord ööpäevas alates

28-päevaste tsüklite 1. päevast. Vorinostaati kasutanud patsientidel, kelle haigus progresseerus või

kellel tekkis vastuvõetamatu toksilisus, lubati üle minna ravile mogamulizumabiga. Üleviidud

patsiendid olid saanud andmete ajalõpu seisuga detsembris 2016 kuni 46 kuud ravi

mogamulizumabiga. Ravi mogamulizumabiga jätkati kuni haiguse progresseerumiseni või

vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni. Uuringust jäeti välja patsiendid, kellel olid aktiivsed

autoimmuunhaigused või kesknärvisüsteemi metastaasid ning ravi süsteemsete kortikosteroididega või

muude immunosupressiivsete ravimitega vajavad haigused või ravi vajav aktiivne infektsioon,

sealhulgas HIV või B- või C-hepatiit. Välja jäeti ka patsiendid, kellel oli ECOG järgi sooritusvõime

staatus ≥ 2. Uuringu algul oli 38%-l IB-II astme haigus, 10%-l III astme haigus, 52%-l IV aste.

Sellesse uuringusse kaasati patsiente olenemata nende CCR4 ekspressiooni ravieelsest tasemest naha

biopsias.

Esmane efektiivsuse tulemusnäitaja oli progresseerumisvaba elulemus uurija hinnangul, kasutades

ravivastuse üldisi liitkriteeriume, milles võeti arvesse haiguse kõiki potentsiaalselt kahjustatud

piirkondi (nahk, veri, lümfisõlmed ja siseelundid). Ravivastust nahale ja verele hinnati iga 4 nädala

järel. Ravivastust lümfisõlmedele ja siseelunditele hinnati 4 nädala möödumisel, seejärel esimesel

aastal iga 8 nädala järel ja seejärel iga 16 nädala järel.

Kõigil patsientidel oli mogamulizumabi ja vorinostaadi rühmas vastavalt histoloogiliselt kinnitust

leidnud seenja mükoosi diagnoos, 56,5%, 53,2% või Sézary sündroom, 43,5%, 46,8% ja nad olid

saanud vähemalt ühel korral süsteemset ravi. Euroopas oli kõige sagedamini kasutatud varasema

süsteemse ravina beksaroteeni (70%), interferooni (59%), metotreksaadi (49%), kehavälise fotofereesi

(ECP) (31%) ja gemtsitabiini/gemtsitabiini raviskeeme (28%).

Mogamulizumabravi mediaanne kestus oli 5,6 kuud (vahemik: < 1 kuni 45,3 kuud). 56%-le

patsientidest manustati mogamulizumabi vähemalt 6 tsüklit ja 25%-le patsientidest manustati

mogamulizumabi vähemalt 12 tsüklit.

Patsientide mediaanne vanus skriinimisel oli 64 aastat (vahemikus 25 kuni 101 aastat), 49,5% olid

65-aastased või vanemad ja 58,1% olid mehed.

CCR4 ekspressiooni hinnati retrospektiivselt ravieelsete nahabiopsiate põhjal (formaliiniga

fikseeritud, parafiinis) immunohistokeemilise meetodiga. Mogamulizumabi rühmas olid ravieelsed

CCR4 ekspressiooni tasemed kättesaadavad 75%-l patsientidest (N = 140). CCR4 leiti ≥ 1%-l

lümfotsüütidest 100%-l patsientidest ning 96%-l (134/140) leiti CCR4 ≥ 10%-l naha lümfotsüütidest.

Vorinostaadi rühma randomiseeritud patsientidest viidi uuringu jooksul 136 (73,1%) üle

mogamulizumabi rühma. Põhjused mogamulizumabi rühma üleviimiseks olid haiguse

progresseerumine (109 patsienti) ja ravi talumatus (27 patsienti). Üleviidud patsientidele detsembri

2016 andmete ajalõpu seisuga manustatud mogamulizumabi infusioonide arv oli 1 kuni 94 (kuni

46 kuud ravi).

6, 12, 18 ja 24 kuu möödumisel randomiseeritud ravi algusest oli haiguse progresseerumiseta elus

olnud patsientide osakaal mogamulizumabi rühmas suurem (vastavalt 55,3%, 38,3%, 28,0% ja 14,1%)

kui vorinostaadi rühmas (vastavalt 28,8%, 15,3%, 7,2% ja 7,2%). Mediaanne progresseerumisvaba

elulemus oli mogamulizumabi rühmas 7,70 kuud (95% usaldusvahemik: 5,67; 10,33) ja vorinostaadi

rühmas 3,10 kuud (95% usaldusvahemik: 2,87; 4,07) ning sellest tulenev riskisuhe 0,53 (95%

usaldusvahemik: 0,41; 0,69), p < 0,0001 (2-poolne, stratifitseeritud logaritmiline astaktest).

Progresseerumisvaba elulemuse Kaplan-Meieri kõver on esitatud joonisel 1.

Joonis 1. Progresseerumisvaba elulemuse Kaplan-Meieri kõver uurija hinnangul

ravikavatsuslikus populatsioonis

Progression-Free Survival

Progresseerumisvaba elulemus

Vorinostat

Vorinostaat

Time (Months)

Aeg (kuud)

No. at Risk

Riskiga patsientide arv

Tähtsamad teisesed tulemusnäitajad olid ravivastuse üldine esinemissagedus, ravivastuse üldine

esinemissagedus pärast üleviimist, ravivastuse kestus ning Skindex-29 sümptomite ja funktsionaalsete

skaalade tulemuste ning vähiravi üldise funktsionaalse hinnangu (

Functional Assessment of Cancer

Therapy – General

, FACT-G) füüsilise ja funktsionaalse heaolu domeeni muutused ravieelsetega

võrreldes.

Üldine ravivastus esitati iga piirkonna mõõtude liitskoorina ning ravivastust tuli kinnitamiseks

tõestada haiguse kahe järjestikuse üldhindamise tulemusena (esimesel aastal vähemalt 8-nädalase

vahega ja seejärel 16-nädalase vahega). Patsiendid kaasati konkreetse piirkonna analüüsi, kui neil oli

selles piirkonnas ravieelne haigus või oli hinnatud selle piirkonna ravieelse järgset ravivastust.

Tabelis 2 on esitatud üldise ravivastuse ja ravivastuse kestuse kokkuvõte ja ravivastus piirkonna järgi.

Uuring näitas üldise ravivastuse ja vere, naha ja lümfisõlmede piirkonnas saavutatud ravivastuse

statistiliselt olulist paranemist vorinostaadiga võrreldes. Ravivastust siseelundites ei saanud hinnata

efektiivsuse andmete vähesuse tõttu siseelundite kaasatusega uuringus osalejatel; mogamulizumabi

kasu-riski suhe siseelundite kaasatusega uuringus osalejatel on praegu andmete puudumise tõttu

määramata.

Tabel 2. Ravivastus randomiseeritud raviperioodil uuringus 0761-010 (ravikavatsuslik

populatsioon)

Mogamulizumab

N = 186

Vorinosta

at

N = 186

Ravivastuse üldine esinemissagedus

(kinnitatud täielik ravivastus + osaline

ravivastus, %)

28,0

95% usaldusvahemik

(21,6; 35,0)

(2,2; 9,0)

P-väärtus

< 0,0001

Ravivastuse kestus (kuud)

Mediaan (95% usaldusvahemik)

14,1 (9,4; 19,2)

9,13 (4.7; –)

Ravivastus piirkonna järgi

Veri

n = 124

n = 125

Ravivastuse esinemissagedus (kinnitatud

täielik ravivastus + osaline ravivastus, %)

66,9

18,4

95% usaldusvahemik

(57,9; 75,1)

(12,0; 26,3)

P-väärtus

< 0,0001

Nahk

n = 186

n = 186

Ravivastuse üldine esinemissagedus

(kinnitatud täielik ravivastus + osaline

ravivastus, %)

41,9

15,6

95% usaldusvahemik

(34,8; 49,4)

(10,7; 21,6)

P-väärtus

< 0,0001

Lümfisõlmed

n = 136

n = 133

Ravivastuse üldine esinemissagedus

(kinnitatud täielik ravivastus + osaline

ravivastus, %)

15,4

95% usaldusvahemik

(9,8; 22,6)

(1,2; 8,6)

P-väärtus

0,0008

Siseelundid

n = 6

n = 4

Ravivastuse üldine esinemissagedus

(kinnitatud täielik ravivastus + osaline

ravivastus, %)

95% usaldusvahemik

(0,0; 45,9)

(0,0; 60,2)

Märkus: ravivastuse üldine esinemissagedus põhineb ravivastuse üldisel liitskooril.

: P-väärtus arvutati Cochran-Mantel-Haenszeli testiga, kohandades seda haiguse tüübi, haiguse

astme ja piirkonnaga.

Mogamulizumabraviga saavutati 8 kinnitatud täielikku ravivastust (kõigi kahjustatud piirkondade

täielik paranemine) võrreldes 0 patsiendiga vorinostaadi rühmas: 4 neist 8 patsiendist randomiseeriti

algselt mogamulizumabi rühma ja 4 oli viidud uuringu jooksul üle mogamulizumabi rühma.

41 üleviidud 136 patsiendist (30,1%) saavutasid mogamulizumabraviga kas osalise või täieliku

ravivastuse.

Vähese (< 10%) CCR4 nahal ekspressiooniga patsientide kohta on vähe efektiivsusega seotud

andmeid. Uuringus 0761-010 oli 10/290 hinnatavat patsienti, kellel oli CCR4 ekspressioon < 10%,

ning neist 6 randomiseeriti mogamulizumabi rühma ja 4 randomiseeriti vorinostaadi rühma ja viidi

hiljem üle mogamulizumabi rühma. Neil vähese (< 10%) CCR4 ekspressiooniga 10 uuringus osalejal

kinnitatud ravivastust ei saavutatud. Ravivastust eri kambrites täheldati kolmel 10 hinnatavast

uuringus osalejast, keda raviti randomiseeritud või ristuvfaasis mogamulizumabiga.

Mogamulizumabiga ravitud IB/II astme patsientidest saavutati kinnitatud üldised objektiivsed

ravivastused 17,6%-l võrreldes 8,3%-ga vorinostaadi rühmas ning neil olid ravivastused piirkonna

tasandil (veri, nahk, lümfisõlmed) suuremad kui vorinostaadiga ravitud patsientidel (tabel 3).

Mogamulizumabiga ravitud IB/II astmega uuringus osalejatel oli üldine progresseerumisvaba

elulemuse mediaanne kestus 4,7 kuud võrreldes 3,9 kuuga vorinostaadiga ravitud patsientidel

(tabel 4). Arvestades ravivastusega patsientide vähesust ja andmete ebaküpsust, ei saanud

ravivastuse kestuse kohta IB/II astme haigusega patsientidel järeldusi teha.

IB/II astme patsientidel oli aeg ravivastuseni piirkonna tasandil ligikaudu 3 kuud, mis on kooskõlas

ravikavatsuslikus populatsioonis üldiselt ravivastuseni kuluva ajaga (ligikaudu 3 kuud). Kui pärast

3-kuulist ravi ei ole ravivastust piirkonna tasandil ega üldist ravivastust täheldatud, tuleb kaaluda

ravi lõpetamist.

Tabel 3. Üldise ravivastuse ja ravivastuse piirkonna järgi esinemissagedus haiguse varastel

astmetel

Mogamulizumab

Vorinostaat

Riskide vahe (M vs V)

Haiguse IB/II aste

N = 68

N = 72

Ravivastuse üldine

esinemissagedus, n (%)

12 (17,6)

6 (8,3)

Kamber:

Veri

Ravivastuse

esinemissagedus (n, %)

8 (47,1)

4 (17,4)

29,7

usaldusvahemik

(23,0; 72,2)

(5,0; 38,8)

(-2,2; 57,1)

Nahk

Ravivastuse

esinemissagedus (n, %)

19 (27,9)

14 (19,4)

usaldusvahemik

(17,7; 40,1)

(11,1; 38,8)

(-8,3; 24,9)

Lümfisõlmed

Ravivastuse

esinemissagedus (n, %)

4 (9,8)

1 (2

usaldusvahemik

(2,7; 23,1)

1; 13

(-14

3; 28

M = mogamulizumab, V = vorinostaat

Tabel 4. Progresseerumisvaba elulemus ravirühmade ja haiguse astmete järgi (randomiseeritud

raviperioodil)

Mogamulizumab

Vorinostaa

t

P-väärtus

Progresseerumisvaba elulemus, kuud

Ravikavatsuslik

populatsioon

7,70 (5,67; 10,33)

3,10 (2.87;

4,07)

< 0,0001

IB/II

4,7 (2,9…7,47)

(2,87…4,7

0,6790

III/IV

10,9

(7,03…15,03)

(2,83…3,8

< 0,0001

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama mogamulizumabiga läbi viidud uuringute tulemusi laste

kõikide alarühmade kohta kutaanse T-rakulise lümfoomi näidustuse korral (seenjas mükoos ja Sézary

sündroom on kutaanse T-rakulise lümfoomi alatüübid). Teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2.

5.2

Farmakokineetilised omadused

Mogamulizumabi farmakokineetikat hinnati T-rakulise leukeemia-lümfoomiga ja kutaanse T-rakulise

lümfoomiga täiskasvanud patsientidel annusevahemikus 0,01 kuni 1 mg/kg, mis manustati

mogamulizumabi korduvate annustena üks kord nädalas või iga 2 nädala järel ja mille puhul kasutati

soovitatavat 1,0 mg/kg annust ja raviskeemi (esimese 28-päevase tsükli 1., 8., 15. ja 22. päeval ja

edasiste 28-päevaste tsüklite 1. ja 15. päeval). Populatsiooni farmakokineetika analüüs hõlmas

444 patsienti, kellele manustati mogamulizumabi kuues kliinilises uuringus. Mogamulizumabi

kontsentratsioon suurenes annusevahemikus 0,1 kuni 1,0 mg/kg annusega proportsionaalselt.

Imendumine

Mogamulizumabi annustatakse intravenoosselt ning see on seetõttu kohe ja täielikult biosaadav.

Jaotumine

Populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal oli keskse jaotusruumala (Vc) geomeetriline keskmine

[variatsioonikoefitsiendi % (CV%)] 3,57 l (20,1%).

Biotransformatsioon

Mogamulizumabi metabolismiteed ei ole iseloomustatud. Mogamulizumab laguneb eeldatavalt

väikesteks peptiidideks ja aminohapeteks kataboolsete teede kaudu samal viisil kui endogeenne IgG.

Eritumine

Populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal on kliirensi geomeetriline keskmine

(variatsioonikoefitsiendi % [CV%]) 12,0 ml/h (83,7%) ja eliminatsiooni poolväärtusaja geomeetriline

keskmine (t

) on 17 päeva (65,5%).

Lineaarsus ja akumulatsioon

Mogamulizumabi annuse farmakokineetika on lineaarne annusevahemikus 0,01 mg/kg kuni 1 mg/kg.

Populatsiooni farmakokineetika analüüsi põhjal saavutati mogamulizumabi tasakaaluoleku

kontsentratsioonid pärast korduvat annustamist 12 nädala jooksul manustamisel soovitatava

raviskeemi kohaselt ning süsteemne akumulatsioon oli 1,7-kordne. Võimsuse mudeli analüüsis

kõrvalekaldeid annusega proportsionaalsusest ei esinenud.

Neerufunktsiooni kahjustus

Neerufunktsiooni kahjustuse mõju mogamulizumabi kliirensile hinnati populatsiooni

farmakokineetika analüüsiga kerge (kreatiniini kliirens [CrCL] 60 kuni 89; n = 157), mõõduka (CrCL

59 kuni 30; n = 80) või raske (CrCL alla 30 ml/min; n = 2) neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel.

Kerge kuni raske neerukahjustusega patsientidel võrreldes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega

kliiniliselt olulisi erinevusi mogamulizumabi kliirensis ei täheldatud.

Maksafunktsiooni kahjustus

Maksafunktsiooni kahjustuse mõju mogamulizumabi kliirensile hinnati populatsiooni

farmakokineetika analüüsiga kerge (üldbilirubiin normi ülempiiril või madalam ja ASAT üle normi

ülempiiri või üldbilirubiin vähem kui 1 kuni 1,5 korda normi ülempiirist ja ükskõik millise

aktiivsusega ASAT; n = 80) või mõõduka (üldbilirubiin rohkem kui 1,5 kuni 3 korda üle normi

ülempiiri ja ükskõik millise aktiivsusega ASAT; n = 3) maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel.

Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientidel võrreldes normaalse maksafunktsiooniga

patsientidega kliiniliselt olulisi erinevusi mogamulizumabi kliirensis ei täheldatud. Mogamulizumabi

kasutamist raske maksakahjustusega (üldbilirubiin rohkem kui 3 korda üle normi ülempiiri ja ükskõik

millise aktiivsusega ASAT) patsientidel ei ole uuritud.

Muud erirühmad

Mitmesuguste ühismuutujate mõju mogamulizumabi farmakokineetikale hinnati populatsiooni

farmakokineetika analüüsides. Järgmistel teguritel ei olnud kliiniliselt olulist mõju mogamulizumabi

kliirensile: vanuse (vahemik: 22 kuni 101 aastat), sugu, rahvus (teiste rahvusrühmade kohta peale

jaapanlaste on vähe andmeid), neerukahjustus, kerge või mõõdukas maksakahjustus, haiguse alatüüp

(seenjas mükoos või Sézary sündroom), CCR4 ekspressiooni aste või ECOG-staatus, kuigi tuleb

märkida, et patsiendid ECOG sooritusvõime staatusega ≥ 2 jäeti kliinilistest uuringutest välja.

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised toimed

Efektiivsus

Efektiivsuse-ravivastuse analüüsi kohaselt ei olnud efektiivsus keskses uuringus korrelatsioonis

mogamulizumabi kontsentratsiooniga. Efektiivsust mõõdetuna progresseerumisvaba elulemuse

paranemisega uurija hinnangul ei seostatud mogamulizumabi kontsentratsiooni suurenemisega.

5.3

Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kantserogeensuse või genotoksilisuse uuringuid ei ole mogamulizumabiga läbi viidud. Spetsiaalseid

uuringuid potentsiaalsete mõjude hindamiseks fertiilsusele ei ole läbi viidud.

Mogamulizumabiga seotud toksilisi toimeid isas- ja emasloomade reproduktiivorganitele

suguküpsete ahvide korduvtoksilisuse uuringutes kestusega kuni 26 nädalat ei täheldatud.

Loomade reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse uuringus ei täheldatud mogamulizumabi

manustamisel tiinetele jaava makaakidele alates organogeneesi algusajast kuni poegimiseni

potentsiaalseid toimeid embrüo-loote suremusele, teratogeensust ega loote kasvu aeglustumist

.

molekulid läbivad üldiselt teadaolevalt platsentaarbarjääri ning loote plasmas leiti mogamulizumabi

kontsentratsioone. Loodetel täheldatud mogamulizumabi farmakoloogiline aktiivsus avaldus CCR4

ekspresseerivate lümfotsüütide vähenemises.

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1

Abiainete loetelu

Sidrunhappe monohüdraat

Glütsiin

Polüsorbaat 80

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Süstevesi

6.2

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Mogamulizumab ei tohi infundeerida koos teiste ravimitega sama intravenoosse liini kaudu.

6.3

Kõlblikkusaeg

Avamata viaal

3 aastat

Pärast avamist

POTELIGEO ei sisalda säilitusainet. Ravim tuleb pärast avamist kohe lahjendada ja infundeerida (vt

lõik 6.6).

Pärast infusiooni ettevalmistamist

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud toavalguses 24 tunni jooksul

toatemperatuuril (25°C).

See ajapiirang hõlmab infusioonilahuse säilitamist infusioonikotis infusiooni ajal.

Mikrobioloogilise

saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada.

Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja ning need ei tohi

ületada kokku 4 tundi temperatuuril 2°C...8 °C, kui lahjendamine toimus kontrollitud ja aseptilistes

tingimustes.

6.4

Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

6.5

Pakendi iseloomustus ja sisu

ml lahust 10 ml klaasviaalis (I tüüpi klaas) kummist punnkorgi, alumiiniumümbrise ja äratõmmatava

polüpropüleenkaanega.

Pakendis on 1 viaal.

6.6

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Valmistamine

Ravimit tuleb enne manustamist osakeste ja värvuse muutuse suhtes visuaalselt kontrollida.

POTELIGEO on selge kuni kergelt opalestseeruv värvitu lahus. Hägususe, värvimuutuse või

tahkete osakeste märkamisel tuleb viaal ära visata.

Infusioonilahuse valmistamiseks vajalik POTELIGEO maht annuseks 1 mg/kg tuleb arvutada

patsiendi kehakaalu alusel (vt lõik 4.2). POTELIGEO vajalik maht tuleb aseptiliselt süstlasse

tõmmata ja kanda infusioonikotti, mis sisaldab 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahust.

Lahjendatud lahuse segamiseks tuleb pöörata seda ettevaatlikult alaspidi. Mitte loksutada.

Lahjendatud lahuse lõplik kontsentratsioon peab olema vahemikus 0,1 mg/ml kuni 3,0 mg/ml.

Iga viaal on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Viaali jäänud kasutamata lahus tuleb ära

visata vastavalt kohalikele nõuetele.

Manustamine

Lahjendatud lahus ühildub polüvinüülkloriidist (PVC) või polüolefiinist (PO)

infusioonikottidega.

Mitte segada POTELIGEO-t ega manustada seda infusioonina koos teiste ravimitega.

POTELIGEO on ette nähtud ainult intravenoosseks kasutamiseks ja seda ei tohi manustada

subkutaanselt, intramuskulaarselt, boolusannusena ega kiire intravenoosse manustamise teel.

Infusioonilahust tuleb manustada vähemalt 60 minuti jooksul intravenoosse liini kaudu, milles

on steriilne, valkudega väheseonduv 0,22-mikroniline (või samaväärne) sisefilter.

7.

MÜÜGILOA HOIDJA

Kyowa Kirin Holdings B.V.

Bloemlaan 2

2132 NP Hoofddorp

Holland

8.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/18/1335/001

9.

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22. november 2018

10.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/654511/2018

EMEA/H/C/004232

Poteligeo (mogamulisumaab)

Ülevaade ravimist Poteligeo ja ELis müügiloa väljastamise põhjendus

Mis on Poteligeo ja milleks seda kasutatakse?

Poteligeo on vähiravim, millega ravitakse fungoidmükoosi ja Sezary sündroomi

kaht leukotsüütide

(vere valgeliblede) vähivormi, mis mõjutavad peamiselt nahka. Seda kasutatakse patsientidel, kes on

saanud varem suukaudset ravi või süste.

Fungoidmükoos ja Sezary sündroom kuuluvad harvaesineva vähivormi, naha T-rakuliste lümfoomide

rühma ja Poteligeo nimetati 14. oktoobril 2016 harvikravimiks. Lisateave harvikravimiks nimetatud

ravimi kohta on leitav: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Poteligeo sisaldab toimeainena mogamulisumaabi.

Kuidas Poteligeot kasutatakse?

Poteligeo on retseptiravim. Ravi peab toimuma vähiravis kogenud arsti järelevalve all tingimustes, kus

on olemas elustamisseadmed harvaesineva ja raske allergilise ravimireaktsiooni raviks.

Poteligeot manustatakse vähemalt 1 tund kestva veeniinfusioonina. Soovitatav annus sõltub patsiendi

kehamassist. Seda manustatakse kord nädalas esimese 4 nädala jooksul ja seejärel iga 2 nädala

tagant. Patsiente tuleb infusiooni ajal ja järel jälgida teatud infusiooniga seotud kõrvalnähtude suhtes.

Enne ravi Poteligeoga ja selle ajal võib anda patsiendile kõrvalnähtude riski vähendamiseks muid

ravimeid, näiteks palavikuvastast ja allergiavastast ravimit.

Kui patsiendil tekivad teatud rasked kõrvalnähud, võib arst ravi katkestada või lõpetada või annust

vähendada.

Lisateavet Poteligeo kasutamise kohta vt pakendi infolehest või konsulteeri oma arsti või apteekriga.

Kuidas Poteligeo toimib?

Poteligeo toimeaine mogamulisumaab on monoklonaalne antikeha (teatud valk), mis seondub

sihtmärgi CCR4 retseptoriga. CCR4 esineb leukotsüütide, sealhulgas fungoidmükoosi ja Sezary

sündroomiga patsientide vähirakkude pinnal. CCR4-ga seondudes stimuleerib mogamulisumaab

organismi immuunsüsteemi vähirakke ründama, aidates nii haigust reguleerida.

Poteligeo (mogamulisumaab)

EMA/654511/2018

Lk 2/2

Milles seisneb uuringute põhjal Poteligeo kasulikkus?

Poteligeo oli võrdlusravimist vorinostaadist efektiivsem uuringus, milles osales 372 täiskasvanut, kellel

oli kas fungoidmükoos või Sezary sündroom. Uuringus oli progresseerumiseta elumus (kui kaua

patsiendid elasid haiguse süvenemiseta) Poteligeot kasutanud patsientidel ligikaudu 8 kuud ja

vorinostaati kasutanud patsientidel 3 kuud.

Kõigi patsientidel vähk kas ei reageerinud varasemale ravile või oli taastekkinud.

Mis riskid Poteligeoga kaasnevad?

Poteligeo kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on

infusioonireaktsioonid ja lööve. Kõige sagedamini teatatud rasked kõrvalnähud on kopsupõletik, palavik

ja tselluliit (naha süvakoe põletik).

Poteligeo kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Poteligeo Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused

Poteligeo on efektiivne fungoidmükoosi või Sezary sündroomiga patsientide progresseerumiseta

elumuse pikendamisel. Ravimi toime on kliiniliselt oluline, arvestades nende patsientide piiratud

ravivõimalusi. Poteligeo kõrvalnähte peetakse hallatavaks ja enamik neist on kerged või mõõdukad.

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Poteligeo kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja et

ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Poteligeo ohutu ja efektiivne

kasutamine?

Poteligeo ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja

patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Nagu kõigi ravimite puhul, teostatakse Poteligeo kasutamise kohta pidevat järelevalvet. Poteligeo

kõrvaltoimeid hinnatakse hoolikalt ja patsientide kaitseks rakendatakse vajalikke meetmeid.

Muu teave Poteligeo kohta

Lisateave Poteligeo kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information