Darunavir Krka d.d.

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дарунавир

Предлага се от:

KRKA, d.d., Novo mesto

АТС код:

J05AE10

INN (Международно Name):

darunavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

400 мг и 800 мг, покрити с обвивка TabletsDarunavir Крка д. въведена съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1 инфекция) . Darunavir Крка д. съвместно с горивото кобицистат е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ-1) инфекция при възрастни пациенти (виж раздел 4. Darunavir Крка д. 400 mg и 800 mg таблетки могат да се използват за осигуряване на подходяща доза, схеми за лечение на ХИВ-1 инфекция при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 40 кг телесна маса, които са:антиретровирусната терапия (арт)-горна наивност (виж раздел 4. Арт-опитните без съпротива darunavir, свързани с мутации (DRV-RAMS) и които в плазмата на РНК ХИВ-1 < 100 000 копия/мл и броя на cd4+ клетки ≥ 100 клетки х 106/l. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir в такива арт-опитни пациенти, генотипическое тестване трябва да се ръководите при използване на darunavir (виж раздели 4. 2, 4. 3, 4. 4 и 5. Покрити с филмовата обвивка 600 мг TabletsDarunavir Крка д. въведена съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1 инфекция) . Darunavir Крка д. 600 mg таблетки могат да се използват за осигуряване на подходяща доза схеми (виж раздел 4. 2):за лечение на HIV-1 инфекция като компонент на антиретровирусната терапия (арт)-опитните възрастни пациенти, включително и тези, които са били силно предварително обработени. За лечение на HIV-1 инфекция при педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 15 кг телесно тегло. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir въведени съвместно с ниска доза ritonavir, задълбочено внимание трябва да бъде отделено на историята на лечението на пациента и характера на мутации, свързани с различни агенти. Генотипического или фенотипического изпитване (ако има такива) и историята на лечение трябва да се използва darunavir.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2018-01-18

Листовка

                104
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
105
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ДАРУНАВИР KRKA D.D. 400 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
ДАРУНАВИР KRKA D.D. 800 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
дарунавир (darunavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар, или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Дарунавир Krka d.d. и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Дарунавир Krka d.d.
3.
Как да приемате Дарунавир Krka d.d.
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Дарунавир Krka d.d.
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Дарунавир Krka d.d. 400 mg филмирани
таблетки
Дарунавир Krka d.d. 800 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Дарунавир Krka d.d. 400 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
дарунавир (darunavir).
Дарунавир Krka d.d. 800 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 800 mg
дарунавир (darunavir).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Дарунавир Krka d.d. 400 mg филмирани
таблетки
Жълтеникаво-кафяви, овални,
двойноизпъкнали филмирани таблетки, с
гравирано означение S1
от едната страна. Размер на
таблетката: 17 x 8,5 mm.
Дарунавир Krka d.d. 800 mg филмирани
таблетки
Кафеникаво-червени, овални,
двойноизпъкнали филмирани таблетки, с
гравирано означение S3
от едната страна. Размер на
таблетката: 20 x 10 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Дарунавир Krka d.d., прилаган
едновременно с ниска доза ритонавир, е
показан за употреба в
комбинация с други антиретровирусни
лекарствени продукти, за лечение на
пациенти с
инфекция, причи
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-02-2023
Листовка Листовка чешки 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-02-2023
Листовка Листовка датски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-02-2023
Листовка Листовка немски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-02-2023
Листовка Листовка естонски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-02-2023
Листовка Листовка гръцки 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-02-2023
Листовка Листовка английски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-02-2023
Листовка Листовка френски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-02-2023
Листовка Листовка италиански 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-02-2023
Листовка Листовка латвийски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-02-2023
Листовка Листовка литовски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-02-2023
Листовка Листовка унгарски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-02-2023
Листовка Листовка малтийски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-02-2023
Листовка Листовка нидерландски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-02-2023
Листовка Листовка полски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-02-2023
Листовка Листовка португалски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-02-2023
Листовка Листовка румънски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-02-2023
Листовка Листовка словашки 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-02-2023
Листовка Листовка словенски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-02-2023
Листовка Листовка фински 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-02-2023
Листовка Листовка шведски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-02-2023
Листовка Листовка норвежки 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-02-2023
Листовка Листовка исландски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-02-2023
Листовка Листовка хърватски 03-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите