Darunavir Krka d.d.

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Darunavir Krka d.d.
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Darunavir Krka d.d.
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
 • Терапевтична област:
 • ХИВ инфекции
 • Терапевтични показания:
 • 400 мг и 800 мг, покрити с обвивка TabletsDarunavir Крка д. въведена съвместно с ниска доза ritonavir е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (HIV-1 инфекция) . Darunavir Крка д. съвместно с горивото кобицистат е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на пациенти с човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ-1) инфекция при възрастни пациенти (виж раздел 4. Darunavir Крка д. 400 mg и 800 mg таблетки могат да се използват за осигуряване на подходяща доза, схеми за лечение на ХИВ-1 инфекция при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 3 години и не по-малко от 40 кг телесна маса, които са:антиретровирусната терапия (арт)-горна наивност (виж раздел 4. Арт-опитните без съпротива darunavir, свързани с мутации (DRV-RAMS) и които в плазмата на РНК ХИВ-1 < 100 000 копия/ мл и броя на cd4+ клетки ≥ 100 клетки х 106/ l. Приемане на решение за започване на лечение с darunavir в такива арт-опитни
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004891
 • Дата Оторизация:
 • 17-01-2018
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004891
 • Последна актуализация:
 • 28-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/23185/2018

EMEA/H/C/004891

Резюме на EPAR за обществено ползване

Дарунавир Krka d.d.

darunavir

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Дарунавир Krka d.d. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Дарунавир Krka d.d.

За практическа информация относно употребата на Дарунавир Krka d.d. пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Дарунавир Krka d.d. и за какво се използва?

Дарунавир Krka d.d. е антивирусно лекарство, което се използва в комбинация с други лекарства

против НІV за лечение на пациенти с инфекция, причинена от човешкия имунодефицитен вирус

тип 1 (НІV-1), който причинява синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Прилага се

с ниска доза ритонавир, а при възрастни — с кобицистат. Дарунавир Krka d.d. може да се прилага

при възрастни или деца на възраст от 3 години и с тегло поне 15 kg.

Дарунавир Krka d.d. съдържа активното вещество дарунавир (darunavir).

Дарунавир Krka d.d. е „генерично лекарство“. Това означава, че Дарунавир Krka d.d. съдържа

същото активно вещество и действа по същия начин като „референтното лекарство“ Prezista,

което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните

лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Дарунавир Krka d.d.?

Дарунавир Krka d.d. се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато

от медицински специалист с опит в лечението на НІV инфекция.

Дарунавир Krka d.d.

EMA/23185/2018

Page 2/3

Дарунавир Krka d.d. се предлага под формата на таблетки. Лекарството се приема с ниска доза

ритонавир или, като вариант при възрастни, с кобицистат и други лекарства против НІV; трябва

да се приема с храна.

Как действа Дарунавир Krka d.d.?

Активното вещество в Дарунавир Krka d.d., дарунавир, е протеазен инхибитор. То блокира

ензима, наречен протеаза, който участва във възпроизвеждането на НІV. Когато ензимът е

блокиран, вирусът не се възпроизвежда нормално и се забавя скоростта, с която се размножава в

организма. Дарунавир Krka d.d. винаги се приема с ритонавир. Ритонавир забавя разграждането

на дарунавир, като по този начин се увеличават нивата на дарунавир в кръвта. Това позволява

ефективно лечение, като същевременно не се налага по-висока доза дарунавир.

Приеман в комбинация с други лекарства против НІV, Дарунавир Krka d.d. намалява количеството

на НІV в кръвта и запазва нивото му ниско. Дарунавир Krka d.d. не лекува ХИВ инфекция или

СПИН, но лечението на НІV може да забави увреждането на имунната система и развитието на

инфекции и заболявания, свързани със СПИН.

Как е проучен Дарунавир Krka d.d.?

Ползите и рисковете от активното вещество за одобреното показание вече са проучени за

референтното лекарство Prezista и не са необходими повторни проучвания за Дарунавир Krka d.d.

Както при всяко лекарство, фирмата е предоставила проучвания относно качеството на

Дарунавир Krka d.d. Фирмата е провела също проучване, което показва, че продуктът е

„биоеквивалентен“ на референтното лекарство. Две лекарства се считат за биоеквивалентни,

когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в организма, и поради това се

очаква да имат един и същ ефект.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Дарунавир Krka d.d.?

Тъй като Дарунавир Krka d.d. е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното

лекарство, приема се, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Дарунавир Krka d.d. е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

доказано, че Дарунавир Krka d.d. е със сравнимо качество и представлява биоеквивалент на

Prezista. Следователно Агенцията счита, че както при Prezista, ползите превишават установените

рискове. Агенцията препоръча Дарунавир Krka d.d. да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Дарунавир Krka d.d.?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Дарунавир Krka d.d.,

които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Дарунавир Krka d.d.:

Пълният текст на EPAR за Дарунавир Krka d.d. може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

Дарунавир Krka d.d.

EMA/23185/2018

Page 3/3

информация относно лечението с Дарунавир Krka d.d. прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Дарунавир Krka d.d. 400 mg филмирани таблетки

Дарунавир Krka d.d. 800 mg филмирани таблетки

дарунавир (darunavir)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То

може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като

Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Дарунавир Krka d.d. и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka d.d.

Как да приемате Дарунавир Krka d.d.

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Дарунавир Krka d.d.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Дарунавир Krka d.d. и за какво се използва

Какво представлява Дарунавир Krka d.d.?

Дарунавир Krka d.d. съдържа активното вещество дарунавир. Дарунавир Krka d.d. представлява

антиретровирусно лекарство, което се използва за лечение на инфекция, причинена от

човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). То принадлежи към група лекарства, които се наричат

протеазни инхибитори. Дарунавир Krka d.d. действа, като намалява количеството на ХИВ във

Вашия организъм. Това ще подобри имунната Ви система и намалява риска от развитие на

заболявания, свързани с ХИВ инфекцията.

За какво се използва?

Дарунавир Krka d.d. 400 и 800 милиграма таблетки се използват за лечение на възрастни и деца

(на възраст 3 и повече години с тегло поне 40 килограма), които са заразени с ХИВ и

които не са използвали антиретровирусни лекарства преди това.

при определени пациенти, които преди това са приемали антиретровирусни лекарства

(Вашият лекар ще определи това).

Дарунавир Krka d.d. трябва да се приема в комбинация с ниска доза кобицистат или ритонавир

и други анти-ХИВ лекарства. Вашият лекар ще обсъди с Вас каква комбинация от лекарства е

най-добра за Вас.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka d.d.

Не приемайте Дарунавир Krka d.d.

ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6),

ако имате тежки чернодробни проблеми. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни

относно тежестта на чернодробното си заболяване. Може да е необходимо да се проведат

някои допълнителни изследвания.

Не комбинирайте Дарунавир Krka d.d. с никое от следните лекарства:

Ако приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар за преминаване към друго

лекарство.

Лекарство

Предназначение на лекарството

Аванафил

за лечение на еректилна дисфункция

Астемизол или терфенадин

за лечение на алергични симптоми

Триазолам и перорално приложен (приет през

устата) мидазолам

за да Ви помогне да спите и/или за

облекчаване на безпокойството

Цизаприд

за лечение на някои стомашни заболявания

Колхицин (ако имате проблем с бъбреците

и/или черния дроб)

за лечение на подагра или фамилна

(наследствена) средиземноморска треска

Луразидон, пимозид, кветиапин или

сертиндол

за лечение на психични заболявания

Алкалоиди на моравото рогче като

ерготамин, дихидроерготамин, ергометрин и

метилергоновин

за лечение на мигренозно главоболие

Амиодарон, бепридил, дронедарон, хинидин,

ранолазин

за лечение на някои сърдечни нарушения,

например нарушение на сърдечния ритъм

Ловастатин, симвастатин и ломитапид

за понижаване на нивото на холестерола

Рифампицин

за лечение на някои инфекции като

туберкулоза

Комбинираният продукт

лопинавир/ритонавир

това лекарство против ХИВ принадлежи

към същия клас лекарства като Дарунавир

Krka d.d.

Елбасвир/гразопревир

за лечение на хепатит C инфекция

Алфузозин

за лечение на уголемена простата

Силденафил

за лечение на белодробна хипертония (високо

кръвно налягане в артериите на белите

дробове)

Тикагрелор

предотвратява слепването на тромбоцитите

при лечението на пациенти с анамнеза за

инфаркт

Не комбинирайте Дарунавир Krka d.d. с продукти, съдържащи жълт кантарион (Hypericum

perforatum).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Дарунавир

Krka d.d.

Дарунавир Krka d.d. не лекува ХИВ-инфекцията. Когато приемате това лекарство, Вие все още

може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективната антиретровирусна

терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране

на други хора.

Лицата, които приемат Дарунавир Krka d.d., може въпреки това да развият инфекции или други

заболявания, свързани с ХИВ-инфекцията. Трябва редовно да посещавате Вашия лекар.

Лицата, които приемат Дарунавир Krka d.d., може да получат кожен обрив. Обривът рядко е

тежък или потенциално животозастрашаващ. Моля, свържете се с Вашия лекар, ако получите

обрив.

При пациенти, приемащи Дарунавир Krka d.d. и ралтегравир (за ХИВ инфекция), може да се

появят обриви (обикновено леки до умерени) по-често, отколкото при пациенти, приемащи

лекарствата поотделно.

Информирайте Вашия лекар за състоянието Ви ПРЕДИ и ПО ВРЕМЕ НА Вашето лечение

Уверете се, че сте проверили изложените по-долу точки и съобщете на Вашия лекар, ако някоя

от тях се отнася за Вас.

Уведомете Вашия лекар, ако преди сте имали проблеми с черния си дроб, включително

инфекция с хепатит В или С. Вашият лекар може да оцени колко тежко е чернодробното

Ви заболяване, преди да реши дали можете да приемате Дарунавир Krka d.d.

Уведомете Вашия лекар, ако имате диабет. Дарунавир Krka d.d. може да повиши нивата

на захарта в кръвта.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някакви симптоми на инфекция

(например увеличени лимфни възли и треска). При някои пациенти с напреднала ХИВ-

инфекция и история на опортюнистични инфекции, признаците и симптомите на

възпаление от предишна инфекция могат да се появят скоро след започване на анти-ХИВ

лечението. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобрение на имунния отговор на

организма, позволявайки му да се бори с инфекциите, които може да са били налице без

очевидни симптоми.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни

нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан

на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията.

Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението.

Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като

мускулна слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към

тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност, моля информирайте незабавно Вашия

лекар, за да потърси необходимото лечение.

Уведомете Вашия лекар, ако страдате от хемофилия. Дарунавир Krka d.d. може да

повиши риска от кървене.

Уведомете Вашия лекар, ако сте алергичен(а) към сулфонамиди (например

употребявани за лечение на някои инфекции).

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някакви мускулно-скелетни проблеми. Някои

пациенти, приемащи комбинирана антиретровирусна терапия могат да развият костно

заболяване, наречено остеонекроза (умиране на костна тъкан предизвикано от липса на

кръвоснабдяване към костите)Продължителността на комбинираната антиретровирусната

терапия, употребата на кортикостероиди, консумацията на алкохол, тежка

имуносупресия, по-високия индекс на телесната маса, може да са някои от многото

рискови фактори за развитие на това заболяване. Признаците на остеонекроза са

скованост в ставите, болки в ставите (особено тазобедрената става, коляното, рамото) и

затруднения при движение. Ако забележите някои от тези симптоми, моля информирайте

Вашия лекар.

Хора в старческа възраст

Дарунавир Krka d.d. е използван при ограничен брой пациенти на възраст 65 или повече

години. Ако попадате в тази възрастова група, моля, обсъдете с Вашия лекар дали може да

приемате Дарунавир Krka d.d.

Деца и юноши

Дарунавир Krka d.d. 400 или 800 милиграма таблетки не се употребява при деца на възраст под

3 години и тегло под 40 килограма.

Други лекарства и Дарунавир Krka d.d.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

лекарства.

Съществуват някои лекарства, които не трябва да се комбинират с Дарунавир Krka d.d. Те са

изброени по-горе, под заглавието “Не комбинирайте Дарунавир Krka d.d.с никое от следните

лекарства:”

В повечето случаи Дарунавир Krka d.d. може да се комбинира с анти-ХИВ лекарства,

принадлежащи към друг клас [например нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

(NRTI), ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI), CCR5 антагонисти и

инхибитори на сливането (FI)]. Дарунавир Krka d.d. с кобицистат или ритонавир не са

изследвани с всички протеазни инхибитори и не трябва да се приемат с други ХИВ протеазни

инхибитори. В някои случаи може да се наложи промяна в дозирането на другите лекарства.

Следователно, винаги съобщавайте на Вашия лекар, ако приемате други анти-ХИВ лекарства и

следвайте стриктно указанията на Вашия лекар кои лекарства могат да бъдат комбинирани.

Ефектите на Дарунавир Krka d.d. може да намалеят, ако приемате някое от следните лекарства.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-

Фенобарбитал, фенитоин (за предотвратяване на гърчове)

Дексаметазон (кортикостероид)

Ефавиренц (ХИВ инфекция)

Боцепревир (хепатит С инфекция)

Рифапентин, рифабутин (лекарства за лечение на някои инфекции като туберкулоза)

Саквинавир (ХИВ инфекция).

Ефектите на други лекарства може да бъдат повлияни, ако приемате Дарунавир Krka d.d.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-

Амлодипин, дилтиазем, дизопирамид, карведилол, фелодипин, флекаинид, лидокаин,

метопролол, мексилетин, нифедипин, никардипин, пропафенон, тимолол, верапамил (за

сърдечни заболявания) тъй като терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези

лекарства може да се увеличат.

-

Апиксабан, дабигатран етексилат, ривароксабан, варфарин (за намаляване съсирването

на кръвта) тъй като неговият терапевтичен ефект или нежелани реакции може да се

променят. Може да се наложи Вашият лекар да изследва кръвта Ви.

-

Естроген-базирани хормонални контрацептиви и хормонозаместителна терапия.

Дарунавир Krka d.d. може да намали тяхната ефективност. Когато се използват за контрол

на раждаемостта, се препоръчват алтернативни методи на нехормонална контрацепция.

-

Етинилестрадиол/дроспиренон. Дарунавир Krka d.d. може да повиши риска от

повишаване на нивата на калия от дроспиренон.

-

Аторвастатин, правастатин, розувастатин (които намаляват нивата на холестерола).

Рискът от увреждане на мускулната тъкан може да се увеличи. Вашият лекар ще прецени

кой режим за намаляване на холестерола е най-добър за Вашата конкретна ситуация.

-

Кларитромицин (антибиотик)

-

Циклоспорин, еверолимус, такролимус, сиролимус (за потисканена имунната Ви система)

тъй като може да се увеличат терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези

лекарствени продукти. Вашият лекар може да пожелае да проведе някои допълнителни

изследвания.

Кортикостероиди, включително бетаметазон, будезонид, флутиказон, мометазон,

преднизон, триамцинолон. Тези лекарства се използват за лечение на алергии, астма,

възпалителни заболявания на червата, възпалителни заболявания на очите, ставите и

мускулите, както и други възпалителни заболявания. Ако не може да се използват

алтернативи, те трябва да се употребяват само след медицински преглед и под строго

наблюдение от Вашия лекар за нежелани реакции от кортикостероидите.

-

Бупренорфин/налоксон (лекарства за лечение на зависимост от опиоиди)

-

Салметерол (лекарство за лечение на астма)

-

Артеметер/лумефантрин (комбинирано лекарство за лечение на малария)

-

Дазатиниб, еверолимус, нилотиниб, винбластин, винкристин (за лечение на рак)

-

Силденафил, тадалафил, варденафил (за еректилна дисфункция или за лечение на

заболяване на сърцето и белите дробове, наречено белодробна артериална хипертония)

Симепревир (за лечение на хепатит C инфекция).

Фентанил, оксикодон, трамадол (за лечение на болка).

Дозата на други лекарства може да се наложи да бъде променена, тъй като техният

терапевтичен ефект и нежеланите реакции или тези на Дарунавир Krka d.d. може да се

променят при комбиниране.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-

Алфентанил (инжекционен силен и кратко действащ аналгетик, който се използва за

хирургични процедури)

-

Дигоксин (за лечение на някои сърдечни заболявания)

-

Кларитромицин (антибиотик)

-

Итраконазол, изавуконазол, флуконазол, позаконазол, клотримазол (за лечение на

гъбични инфекции). Вориконазол трябва да се приема само след медицинска преценка

-

Рифабутин (срещу бактериални инфекции)

-

Силденафил, варденафил, тадалафил (при еректилна дисфункция или белодробна

хипертония)

-

Амитриптилин, дезипрамин, имипрамин, нортриптилин, пароксетин, сертралин,

тразодон (за лечение на депресия и тревожност)

-

Маравирок (за лечение на ХИВ инфекция)

-

Метадон (за лечение на зависимост от опиати)

-

Карбамазепин, клоназепам (за предотвратяване на гърчове или за лечение на някои

видове неврологична болка)

-

Колхицин (за лечение на подагра или фамилна (наследствена) средиземноморска треска)

-

Бозентан (за лечение на белодробна хипертония)

-

Буспирон, клоразепат, диазепам, естазолам, флуразепам, мидазолам, който сеприлага

инжекционно, золдипем (седативни средства)

Перфеназин, рисперидон, тиоридазин (за лечение на психиатрични състояния)

Метформин (за лечение на диабет тип 2).

Това не е пълен списък на лекарствата. Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които

приемате.

Дарунавир Krka d.d. с храна и напитки

Вижте точка 3 “Как да приемате Дарунавир Krka d.d.”.

Бременност и кърмене

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте бременна, планирате бременност или ако кърмите.

Бременни или кърмачки не трябва да приемат Дарунавир Krka d.d. с ритонавир, освен ако не е

изрично предписан от лекар. Бременни или кърмачки не трябва да приемат дарунавир с

кобицистат.

Препоръчва се жени, инфектирани с ХИВ, да не кърмят децата си, тъй като има вероятност

кърмачето да бъде инфектирано с ХИВ посредством кърмата, а от друга страна поради

неизвестния ефект на лекарството върху Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Не работете с машини и не шофирайте, ако се чувствате замаян(а) след приема на Дарунавир

Krka d.d.

3.

Как да приемате Дарунавир Krka d.d.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Дори да се почувствате по-добре, не прекратявайте приема на Дарунавир Krka d.d. и кобицистат

или ритонавир, без да се консултирате с Вашия лекар.

След започване на терапията дозата или лекарствената форма не трябва да се променя и

терапията не трябва да се прекратява без указания от лекар.

Дарунавир Krka d.d. 400 и 800 милиграма таблетки трябва да се използват само за изграждането

на схема от 800 милиграма веднъж дневно.

Този продукт е наличен само като филмирани таблетки и следователно не е подходящ за

пациенти, които не могат да поглъщат целите таблетки, например за малки деца. За употреба

при тези пациенти трябва да се провери за по-подходящи лекарствени форми, съдържащи

дарунавир.

Доза за възрастни, които досега не са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият

лекар ще определи това)

Обичайната доза Дарунавир Krka d.d. е 800 милиграма (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма

Дарунавир Krka d.d. или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka d.d.) веднъж

дневно.

Трябва да приемате Дарунавир Krka d.d. всеки ден и винаги в комбинация с кобицистат 150

милиграма или 100 милиграма ритонавир, както и с храна. Действието на Дарунавир Krka d.d.

не е ефективно без кобицистат или ритонавир и храна. Трябва да се нахраните или да приемете

лека храна 30 минути преди приема на Вашата доза Дарунавир Krka d.d. и кобицистат или

ритонавир. Видът на храната не е от значение. Дори да се почувствате по-добре, не спирайте

приема на Дарунавир Krka d.d. и кобицистат или ритонавир, без да се консултирате с Вашия

лекар.

Инструкции за възрастни

Приемайте две таблетки от 400 милиграма едновременно или една таблетка от 800

милиграма, веднъж дневно, всеки ден.

Приемайте Дарунавир Krka d.d. винаги заедно със 150 милиграма кобицистат или 100

милиграма ритонавир.

Приемайте Дарунавир Krka d.d. с храна.

Гълтайте таблетките с течност, например с вода или мляко.

Приемайте останалите си лекарства за ХИВ, прилагани едновременно с Дарунавир

Krka d.d. и кобицистат или ритонавир, съгласно препоръките на Вашия лекар.

Доза за възрастни, които вече са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият лекар

ще определи това)

Вие може да имате нужда от различна доза от Дарунавир Krka d.d. , която не може да се

приложи с таблетките от 400 или 800. Налични са други таблетки Дарунавир Krka d.d.с друго

количество на активното вещество.

Дозата е или:

800 милиграма Дарунавир Krka d.d. (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма Дарунавир

Krka d.d. или 1 таблетка съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka d.d.) заедно със 150

милиграма кобицистат или 100 милиграма ритонавир веднъж дневно;

ИЛИ

600 милиграма Дарунавир Krka d.d. (1 таблетка, съдържаща 600 милиграма Дарунавир

Krka d.d.) заедно със 150 милиграма кобицистат или 100 милиграма ритонавир два пъти

дневно.

Моля, обсъдете с Вашия лекар коя е правилната доза за Вас.

Доза за деца на възраст 3 и повече години с тегло поне 40 килограма, които не са

приемали антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи това)

Обичайната доза Дарунавир Krka d.d. е 800 милиграма (2 таблетки, съдържащи 400

милиграма Дарунавир Krka d.d. или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka d.d.)

заедно със 150 милиграма кобицистат или 100 милиграма ритонавир веднъж дневно.

Доза за деца на възраст 3 и повече години с тегло поне 40 килограма, които вече са

приемали антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи това)

Дозата е:

800 милиграма Дарунавир Krka d.d. (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма Дарунавир

Krka d.d. или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka d.d.) заедно със 150

милиграма кобицистат или 100 милиграма ритонавир веднъж дневно

ИЛИ

600 милиграма Дарунавир Krka d.d. (1 таблетка, съдържаща 600 милиграма Дарунавир

Krka d.d.) заедно със 150 милиграма кобицистат или 100 милиграма ритонавир два пъти

дневно.

Моля, обсъдете с Вашия лекар коя е правилната доза за Вас.

Указания за деца на възраст 3 и повече години с тегло поне 40 килограма

Приемайте 800 милиграма Дарунавир Krka d.d. (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма

Дарунавир Krka d.d. или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир

Krka d.d.)едновременно, веднъж дневно, всеки ден.

Приемайте Дарунавир Krka d.d. винаги заедно със 100 милиграма ритонавир.

Приемайте Дарунавир Krka d.d. с храна.

Гълтайте таблетките с течност, например вода или мляко.

Приемайте Вашите други лекарства за ХИВ, прилагани в комбинация с Дарунавир

Krka d.d. и ритонавир, както Ви е предписал Вашият лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дарунавир Krka d.d.

Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете Дарунавир Krka d.d.

Ако установите това в рамките на 12 часа, трябва да вземете таблетките незабавно. Винаги ги

приемайте с кобицистат или ритонавир и храна. Ако забележите след 12 часа, тогава

пропуснете този прием и вземете следващите дози, както обикновено. Не вземайте двойна доза,

за да компенсирате пропуснатата доза.

Не спирайте да приемате Дарунавир Krka d.d., преди първо да се консултирате с Вашия

лекар.

Лекарствата против ХИВ може да Ви накарат да се почувствате по-добре. Дори, когато се

чувствате по- добре, не прекратявайте приема на Дарунавир Krka d.d. Консултирайте се първо

с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар, ако развиете някоя от нежеланите реакции по-долу.

Съобщава се за проблеми с черния дроб, които понякога може да са тежки. Вашият лекар

трябва да направи изследвания на кръвта преди да започнете лечението с Дарунавир Krka d.d.

Ако имате хронична инфекция с хепатит B или C, Вашият лекар трябва да прави по-често

кръвни изследвания, защото при Вас има по-голяма вероятност от възникване на проблеми с

черния дроб. Говорете с Вашия лекар за признаците и симптомите, свързани с проблеми с

черния дроб. Някои от тях са пожълтяване на Вашата кожата или бялата част на очите Ви,

тъмна урина (с цвят на чай), изпражнения с много светъл цвят, гадене, повръщане, загуба на

апетит или болка, болка и неприятно усещане отдясно под ребрата.

Кожен обрив (по-често когато се прилага в комбинация с ралтегравир), сърбеж. Обривът

обикновено е лек до умерен. Кожният обрив може също така да бъде симптом на рядко тежко

състояние. Важно е да се говорите с Вашия лекар, ако получите обрив. Вашият лекар ще Ви

посъветва какво да правите при такива симптоми и дали Дарунавир Krka d.d.трябва да се спре.

Други тежки нежелани реакции са диабет (чести) и възпаление на панкреаса (нечести).

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

диария.

Чести нежелани реакции (могже да засегнат до 1 на 10 души)

повръщане, гадене, коремна болка или подуване, нарушение на храносмилането,

изпускане на газове

главоболие, уморяемост, замаяност, сънливост, скованост , изтръпване или болка в

дланите или стъпалата, загуба на сила, трудно заспиване.

Нечести нежелани реакции (могже да засегнат до 1 на 100 души)

болка в гърдите, промени в електрокардиограмата, учестен сърдечен пулс,

намалена или неестествена чувствителност на кожата, усещане на „иглички” в

крайниците, нарушено внимание, загуба на паметта, проблеми с равновесието

затруднено дишане, кашлица, кръвотечение от носа, дразнене в гърлото

възпаление на стомаха или устата, киселини, гадене, сухота в устата, дискомфорт в

корема, запек, оригване

бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците, затруднено отделяне на урина, често или

прекомерно отделяне на урина, понякога през нощта

уртикария, тежък оток на кожата и други тъкани (най-често на устните или на очите),

екзема, обилно потене, нощно изпотяване, косопад, акне, лющеща се кожа, оцветяване на

ноктите

мускулни болки, мускулни крампи или слабост, болки в крайниците, остеопороза

отслабване на функцията на щитовидната жлеза. Това се установява с изследване на

кръвта

високо кръвно налягане, зачервяване на лицето

червени или сухи очи

треска, оток на долните крайници поради задържане на течности, неразположение,

раздразнителност, болка

симптоми на инфекция, херпес симплекс

еректилна дисфункция, уголемяване на гърдите

проблеми със съня, сънливост, депресия, тревожност, необичайни сънища, понижено

желание за секс

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1000 души)

реакция, наречена DRESS [тежък обрив, който може да бъде придружен от висока

температура, умора, подуване на лицето или лимфните жлези, повишен брой на

еозинофилите (вид бели кръвни клетки), ефекти върху черния дроб, бъбреците или белите

дробове]

сърдечен удар, забавен сърдечен пулс, сърцебиене

нарушение на зрението

студени тръпки, неестествено усещане

чувство на обърканост и дезориентация, промени в настроението, безпокойство

прималяване, епилептични припадъци, промяна или загуба на вкуса

афти в устата, повръщане на кръв, възпаление на устните, сухи устни, обложен език

хрема

кожни лезии, суха кожа

скованост на мускулите или ставите, ставни болки със или без възпаление

промяна в някои стойности на Вашите кръвни клетки или биохимия. Това се установява с

резултатите от изследване на кръвта и/или урината. Вашият лекар ще Ви обясни това.

Например: висок брой на някои бели кръвни клетки.

Някои нежелани реакции са типични за анти-ХИВ лекарствата, които са от същата група както

Дарунавир Krka d.d. Това са:

мускулни болки, чувствителност или слабост. В редки случаи тези мускулни нарушения

са били сериозни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

ПриложениеV. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Дарунавир Krka d.d.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката, след „Годен

до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да предпазите от влага.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дарунавир Krka d.d.

Активното вещество е дарунавир. Всяка филмирана таблетка съдържа 400 или 800

милиграма дарунавир.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кросповидон , хидроксипропилцелулоза,

колоиден безводен силициев диоксид, силисицирана микрокристална целулоза

(микрокристална целулоза, колоиден безводен силициев диоксид), магнезиев стеарат

(E470b) в ядрото на таблетката. Филмовото покритие на таблетката съдържа

поли(винилов алкохол), макрогол, титанов диоксид (E171), талк (E553b), жълт железен

оксид (Е172) – само за 400 mg филмирани таблетки и червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Дарунавир Krka d.d. и какво съдържа опаковката

Дарунавир Krka d.d. 400 mg филмирани таблетки

Жълтеникаво-кафяви, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки (таблетки), с гравирано

означение S1 от едната страна. Размер на таблетката: 17 x 8,5 mm.

Дарунавир Krka d.d. 800 mg филмирани таблетки

Кафеникаво-червени, овални, двойноизпъкнали филмирани таблетки (таблетки), с гравирано

означение S3 от едната страна. Размер на таблетката: 20 x 10 mm.

Дарунавир Krka d.d. 400 mg филмирани таблетки са налични в бутилки, съдържащи 30

филмирани таблетки (1 бутилка с 30 филмирани таблетки), 60 филмирани таблетки (2 бутилки с

30 филмирани таблетки), 90 филмирани таблетки (3 бутилки с 30 филмирани таблетки) и 180

филмирани таблетки (6 бутилки с 30 филмирани таблетки) в кутия.

Дарунавир Krka d.d. 800 mg филмирани таблетки се предлагат в бутилки, съдържащи 30

филмирани таблетки (1 бутилка с 30 филмирани таблетки) и 90 филмирани таблетки (3 бутилки

с 30 филмирани таблетки) в кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Производител

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Krka UK Ltd.

Tel: +44 (0)207 400 3352

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Листовка: информация за пациента

Дарунавир Krka d.d. 600 mg филмирани таблетки

дарунавир (darunavir)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Дарунавир Krka d.d. и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka d.d.

Как да приемате Дарунавир Krka d.d.

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Дарунавир Krka d.d.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Дарунавир Krka d.d. и за какво се използва

Какво представлява Дарунавир Krka d.d.?

Дарунавир Krka d.d. съдържа активното вещество дарунавир. Дарунавир Krka d.d. представлява

антиретровирусно лекарство, което се използва за лечение на инфекции, причинена от

човешкия имунодефицитен вирус (ХИВ). То принадлежи към група лекарства, които се наричат

протеазни инхибитори. Дарунавир Krka d.d. действа, като намалява количеството на ХИВ във

Вашия организъм. Това ще подобри имунната Ви система и намалява риска от развитие на

заболявания, свързани с ХИВ инфекцията.

За какво се използва?

Дарунавир Krka d.d. се използва за лечение на възрастни и деца на 3 години и повече, с тегло

поне 15 килограма, които са инфектирани с ХИВ и които вече са прилагани други

антиретровирусни лекарства.

Дарунавир Krka d.d. трябва да се приема в комбинация с ниска доза ритонавир и други анти-

ХИВ лекарства. Вашият лекар ще обсъди с Вас каква комбинация от лекарства е най-добра за

Вас.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Дарунавир Krka d.d.

Не приемайте Дарунавир Krka d.d.

ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ако имате тежки чернодробни проблеми. Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурни

относно тежестта на чернодробното си заболяване. Може да е необходимо да се проведат

някои допълнителни изследвания.

Не комбинирайте Дарунавир Krka d.d. с никое от следните лекарства

Ако приемате някое от тези лекарства, попитайте Вашия лекар за преминаване към друго

лекарство

Лекарство

Предназначение на лекарството

Аванафил

за лечение на еректилна дисфункция

Астемизол или терфенадин

за лечение на алергични симптоми

Триазолам и перорално приложен (приет през

устата) мидазолам

за да Ви помогне да спите и/или за

облекчаване на безпокойството

Цизаприд

за лечение на някои стомашни заболявания

Колхицин (ако имате проблем с бъбреците

и/или черния дроб)

за лечение на подагра или фамилна

(наследствена) средиземноморска треска

Луразидон, пимозид, кветиапин или

сертиндол

за лечение на психични заболявания

Алкалоиди на моравото рогче като ерготамин,

дихидроерготамин, ергометрин и

метилергоновин

за лечение на мигренозно главоболие

Амиодарон, бепридил, дронедарон, хинидин,

ранолазин

за лечение на някои сърдечни нарушения,

например нарушение на сърдечния ритъм

Ловастатин, симвастатин и ломитапид

за понижаване на нивото на холестерола

Рифампицин

за лечение на някои инфекции като

туберкулоза

Комбинираният продукт лопинавир/ритонавир

това лекарство против ХИВ, принадлежи

към същия клас лекарства като Дарунавир

Krka d.d.

Елбасвир/гразопревир

за лечение на хепатит C инфекция

Алфузозин

за лечение на уголемена простата

Силденафил

за лечение на белодробна хипертония (високо

кръвно налягане в артериите на белите

дробове)

Тикагрелор

предотвратява слепването на тромбоцитите

при лечението на пациенти с анамнеза за

инфаркт

Не комбинирайте Дарунавир Krka d.d. с продукти, съдържащи жълт кантарион (Hypericum

perforatum).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Дарунавир

Krka d.d.

Дарунавир Krka d.d. не лекува ХИВ-инфекцията. Когато приемате това лекарство, Вие все още

може да предадете ХИВ, въпреки че рискът се понижава от ефективна антиретровирусна

терапия. Обсъдете с Вашия лекар необходимите предпазни мерки, за да избегнете инфектиране

на други хора.

Лицата, които приемат Дарунавир Krka d.d., може въпреки това да развият инфекции или други

заболявания, свързани с ХИВ-инфекцията. Трябва редовно да посещавате Вашия лекар.

Лицата, които приемат Дарунавир Krka d.d., може да получат кожен обрив. Обривът рядко е

тежък или потенциално животозастрашаващ. Моля, свържете се с Вашия лекар, ако получите

обрив.

При пациенти, приемащи Дарунавир Krka d.d. и ралтегравир (за ХИВ инфекция), може да се

появят обриви (обикновено леки до умерени) по-често, отколкото при пациенти, приемащи

лекарствата поотделно.

Информирайте Вашия лекар за състоянието Ви ПРЕДИ и ПО ВРЕМЕ НА Вашето лечение

Уверете се, че сте проверили изложените по-долу точки и съобщете на Вашия лекар, ако някоя

от тях се отнася за Вас.

Уведомете Вашия лекар, ако преди сте имали проблеми с черния си дроб, включително

инфекция с хепатит В или С. Вашият лекар може да оцени колко тежко е чернодробното

Ви заболяване, преди да реши дали можете да приемате Дарунавир Krka d.d.

Уведомете Вашия лекар, ако имате диабет. Дарунавир Krka d.d. може да повиши нивата

на захарта в кръвта.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забележите някакви симптоми на инфекция

(например увеличени лимфни възли и треска). При някои пациенти с напреднала ХИВ-

инфекция и история на опортюнистични инфекции, признаците и симптомите на

възпаление от предишна инфекция могат да се появят скоро след започване на анти-ХИВ

лечението. Смята се, че тези симптоми се дължат на подобрение на имунния отговор на

организма, позволявайки му да се бори с инфекциите, които може да са били налице без

очевидни симптоми.

В допълнение към опортюнистичните инфекции може да настъпят също и автоимунни

нарушения (състояния, които настъпват, когато имунната система атакува здравата тъкан

на организма), след като започнете да приемате лекарства за лечение на ХИВ инфекцията.

Автоимунните заболявания може да възникнат много месеци след началото на лечението.

Ако забележите каквито и да е симптоми на инфекция или други симптоми, като

мускулна слабост, слабост започваща в ръцете и краката и преминаваща нагоре към

тялото, сърцебиене, треперене или свръхактивност, моля информирайте незабавно Вашия

лекар, за да потърси необходимото лечение.

Уведомете Вашия лекар, ако страдате от хемофилия. Дарунавир Krka d.d. може да

повиши риска от кървене.

Уведомете Вашия лекар, ако сте алергичен(а) към сулфонамиди (например

употребявани за лечение на някои инфекции).

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някакви мускулно-скелетни проблеми. Някои

пациенти, приемащи комбинирана антиретровирусна терапия могат да развият костно

заболяване, наречено остеонекроза (умиране на костна тъкан предизвикано от липса на

кръвоснабдяване към костите). Продължителността на комбинираната

антиретровирусната терапия, употребата на кортикостероиди, консумацията на алкохол,

тежка имуносупресия, по-високия индекс на телесната маса, може да са някои от многото

рискови фактори за развитие на това заболяване. Признаците на остеонекроза са

скованост в ставите, болки в ставите (особено тазобедрената става, коляното, рамото) и

затруднения при движение. Ако забележите някои от тези симптоми, моля информирайте

Вашия лекар.

Хора в старческа възраст

Дарунавир Krka d.d. е използван при ограничен брой пациенти на възраст 65 или повече

години. Ако попадате в тази възрастова група, моля, обсъдете с Вашия лекар дали може да

приемате Дарунавир Krka d.d.

Деца

Дарунавир Krka d.d. не е предназначен за употреба при деца на възраст под 3 години или с

тегло под 15 килограма.

Други лекарства и Дарунавир Krka d.d.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

лекарства.

Съществуват някои лекарства, които не трябва да се комбинират с Дарунавир Krka d.d. Те са

изброени по-горе, под заглавието“Не комбинирайте Дарунавир Krka d.d. с никое от следните

лекарства:”.

В повечето случаи Дарунавир Krka d.d. може да се комбинира с анти-ХИВ лекарства,

принадлежащи към друг клас [например нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

(NRTI), ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTI), CCR5 антагонисти и

инхибитори на сливането (FI)]. Дарунавир Krka d.d. с ритонавир не е изследван с всички

протеазни инхибитори и не трябва да се приема с други ХИВ протеазни инхибитори. В някои

случаи може да се наложи промяна в дозирането на другите лекарства.Следователно, винаги

съобщавайте на Вашия лекар, ако приемате други анти-ХИВ лекарства и следвайте стриктно

указанията на Вашия лекар кои лекарства могат да бъдат комбинирани.

Ефектите на Дарунавир Krka d.d. могат да намалеят, ако приемате някое от следните лекарства.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-

Фенобарбитал, фенитоин (за предотвратяване на гърчове)

Дексаметазон (кортикостероид)

Ефавиренц (ХИВ инфекция)

Боцепревир (хепатит С инфекция)

Рифапентин, рифабутин (лекарства за лечение на някои инфекции като туберкулоза)

Саквинавир (ХИВ инфекция).

Ефектите на други лекарства може да бъдат повлияни, ако приемате Дарунавир Krka d.d.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

-

Амлодипин, дилтиазем, дизопирамид, карведилол, фелодипин, флекаинид, лидокаин,

метопролол, мексилетин, нифедипин, никардипин, пропафенон, тимолол, верапамил (за

сърдечни заболявания) тъй като терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези

лекарства може да се увеличат.

-

Апиксабан, дабигатран етексилат, ривароксабан, варфарин (за намаляване съсирването

на кръвта) тъй като неговият терапевтичен ефект или нежелани реакции може да се

променят. Може да се наложи Вашият лекар да изследва кръвта Ви.

-

Естроген-базирани хормонални контрацептиви и хормонозаместителна терапия.

Дарунавир Krka d.d. може да намали тяхната ефективност. Когато се използват за контрол

на раждаемостта, се препоръчват алтернативни методи на нехормонална контрацепция.

Етинилестрадиол/дроспиренон. Дарунавир Krka d.d. може да повиши риска от

повишаване на нивата на калия от дроспиренон.

-

Аторвастатин, правастатин, розувастатин (които намаляват нивата на холестерола).

Рискът от увреждане на мускулната тъкан може да се увеличи. Вашият лекар ще прецени

кой режим за намаляване на холестерола е най-добър за Вашата конкретна ситуация.

-

Кларитромицин (антибиотик)

-

Циклоспорин, еверолимус, такролимус, сиролимус (за потискане на имунната Ви система)

тъй като може да се увеличат терапевтичният ефект или нежеланите реакции на тези

лекарствени продукти. Вашият лекар може да пожелае да проведе някои допълнителни

изследвания.

Кортикостероиди, включително бетаметазон, будезонид, флутиказон, мометазон,

преднизон, триамцинолон. Тези лекарства се използват за лечение на алергии, астма,

възпалителни заболявания на червата, възпалителни заболявания на очите, ставите и

мускулите, както и други възпалителни заболявания. Ако не може да се използват

алтернативи, те трябва да се употребяват само след медицински преглед и под строго

наблюдение от Вашия лекар за нежелани реакции от кортикостероидите.

-

Бупренорфин/налоксон (лекарства за лечение на зависимост от опиоиди)

-

Салметерол (лекарство за лечение на астма)

-

Артеметер/лумефантрин (комбинирано лекарство за лечение на малария)

-

Дазатиниб, еверолимус, нилотиниб, винбластин, винкристин (за лечение на рак)

-

Силденафил, тадалафил, варденафил (за еректилна дисфункция или за лечение на

заболяване на сърцето и белите дробове, наречено белодробна артериална хипертония)

Симепревир (за лечение на хепатит C инфекция)

Фентанил, оксикодон, трамадол (за лечение на болка).

Дозата на други лекарства може да се наложи да бъде променена, защото терапевтичният ефект

или нежелани реакции на Дарунавир Krka d.d. или на другите лекарства, могат да се променят

при комбиниране.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

Алфентанил (инжекционен силен и кратко действащ аналгетик, който се използва за

хирургични процедури)

Дигоксин (за лечение на някои сърдечни заболявания)

Кларитромицин (антибиотик)

Итраконазол, изавуконазол, флуконазол, позаконазол, клотримазол (за лечение на

гъбични инфекции). Вориконазол трябва да се приема само след медицинска преценка

Рифабутин (срещу бактериални инфекции)

Силденафил, варденафил, тадалафил (при еректилна дисфункция или белодробна

хипертония)

Амитриптилин, дезипрамин, имипрамин, нортриптилин, пароксетин, сертралин,

тразодон (за лечение на депресия и тревожност)

Маравирок (за лечение на ХИВ инфекция)

Метадон (за лечение на зависимост от опиати)

Карбамазепин, клоназепам (за предотвратяване на гърчове или за лечение на някои

видове неврологична болка)

Колхицин (за лечение на подагра или фамилна (наследствена) средиземноморска треска)

Бозентан (за лечение на белодробна хипертония).

Буспирон, клоразепат, диазепам, естазолам, флуразепам, мидазолам, който се прилага

инжекционно, золдипем (седативни средства)

Перфеназин, рисперидон, тиоридазин (за лечение на психиатрични състояния)

Това не е пълен списък на лекарствата. Кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които

приемате.

Дарунавир Krka d.d. с храна и напитки

Вижте точка 3 “Как да приемате Дарунавир Krka d.d.”.

Бременност и кърмене

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако сте бременна, планирате бременност или ако кърмите.

Бременни или кърмачки не трябва да приемат Дарунавир Krka d.d. с ритонавир, освен ако не е

изрично предписан от лекар. Бременни или кърмачки не трябва да приемат дарунавир с

кобицистат.

Препоръчва се жени, инфектирани с ХИВ, да не кърмят децата си, тъй като има вероятност

кърмачето да бъде инфектирано с ХИВ посредством кърмата, а от друга страна, поради

неизвестния ефект на лекарството върху Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

Не работете с машини и не шофирайте, ако се чувствате замаян(а) след приема на Дарунавир

Krka d.d.

3.

Как да приемате Дарунавир Krka d.d.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра. Дори да се почувствате по-добре, не прекратявайте

приема на Дарунавир Krka d.d. и ритонавир, без да се консултирате с Вашия лекар.

След началото на терапията, дозата или лекарствената форма не трябва да се променя и

терапията не трябва да се прекратява без указания от лекар.

Дарунавир Krka d.d. 600 mg филмирани таблетки не трябва да се дъвчат или разтрошават. Тази

дозова форма не е подходяща за приложение при дози под 600 mg. С този продукт не е

възможно да се прилагат всички педиатрични дози. Налична са и таблетки с друго количество

на активното вещество и други лекарствени форми на дарунавир.

Доза за възрастни, които досега не са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият

лекар ще определи това)

Ще Ви е необходима различна доза Дарунавир Krka d.d., която не може да се приложи с

таблетките от 600 милиграма. Дарунавир Krka d.d. се предлага и в други количества на

активното вещество.

Доза за възрастни, които вече са приемали антиретровирусни лекарства (Вашият лекар

ще определи това)

Дозата е или:

600 милиграма Дарунавир Krka d.d. (1 таблетка, съдържаща 600 милиграма Дарунавир

Krka d.d.) заедно със 100 милиграма ритонавир два пъти дневно;

ИЛИ

800 милиграма Дарунавир Krka d.d. (2 таблетки, съдържащи 400 милиграма Дарунавир

Krka d.d. или 1 таблетка, съдържаща 800 милиграма Дарунавир Krka d.d.) заедно със 100

милиграма ритонавир веднъж дневно. Дарунавир Krkad.d. 400 милиграма и 800

милиграма таблетки трябва да се използват само за схемата на лечение от 800 милиграма

веднъж дневно.

Моля, обсъдете с Вашия лекар коя е правилната доза за Вас.

Указания за възрастни

Приемайте Дарунавир Krka d.d. винаги заедно с ритонавир. Дарунавир Krka d.d. не може

да действа правилно без ритонавир.

Сутрин приемайте една таблетка от 600 милиграма Дарунавир Krka d.d., заедно със 100

милиграма ритонавир.

Вечер приемайте една таблетка 600 милиграма Дарунавир Krka d.d., заедно със 100

милиграма ритонавир.

Приемайте Дарунавир Krka d.d. с храна. Дарунавир Krka d.d. не може да действа

правилно без храна. Видът на храната не е от значение.

Гълтайте таблетките с напитка, като вода или мляко.

Доза за деца на възраст 3 и повече години с тегло поне 15 килограма, които не са

приемали антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи това)

Лекарят ще определи правилната еднократна дневна доза в зависимост от теглото на детето

(вижте таблицата по-долу). Тази доза не трябва да превишава препоръчителната доза за

възрастни, която е 800 милиграма Дарунавир Krka d.d. заедно със 100 милиграма ритонавир

веднъж дневно.

Лекарят ще Ви информира какво количество Дарунавир Krka d.d. таблетки трябва да приема

детето.

Тегло

Дозата дарунавире

Една доза ритонавир

a

е

между 15 и 30 килограма

600 милиграма

100 милиграма

между 30 и 40 килограма

675 милиграма

100 милиграма

повече от 40 килограма

800 милиграма

100 милиграма

ритонавир перорален разтвор: 80 милиграма на милилитър

Доза за деца на възраст 3 и повече години, с тегло поне 15 kg, които вече са приемали

антиретровирусни лекарства (лекарят на Вашето дете ще определи това)

Лекарят ще определи правилната доза в зависимост от теглото на детето (вижте таблицата по

долу). Лекарят ще определи дали доза веднъж дневно или доза два пъти дневно е подходяща за

детето. Тази доза не трябва да се надвишава препоръчителната доза за възрастни, която е 600

милиграма Дарунавир Krka d.d. в комбинация със 100 милиграма ритонавир два пъти дневно

или 800 милиграма Дарунавир Krka d.d. в комбинация със 100 милиграма ритонавир веднъж

дневно. Лекарят ще Ви информира колко на брой таблетки Дарунавир Krka d.d. колко

ритонавир (капсули, таблетки или разтвор) трябва да приема детето Ви. Предлагат се таблетки с

по-малко количество на активното вещество за изграждане на дозовия режим.

Вашият лекар ще определи дали Дарунавир Krka d.d. таблетки са подходящи за детето.

Прилагане два пъти дневно

Тегло

Една доза е

между 15 и 30 килограма

375 милиграма дарунавир + 50 милиграма ритонавир два пъти

дневно

между 30 и 40 килограма

450 милиграма дарунавир + 60 милиграма ритонавир два пъти

дневно

над 40 килограма*

600 милиграма дарунавир + 100 милиграма ритонавир два пъти

дневно

* За деца на възраст 12 и повече години с тегло поне 40 килограма, лекарят на Вашето дете ще определи дали може

да се приложи Дарунавир Krka d.d. 800 милиграма веднъж дневно. Тази доза не може да се приложи с таблетките от

600 милиграма. Дарунавир Krka d.d. се предлага и в други количества на активното вещество.

Прилагане веднъж дневно

Тегло

Дозата дарунавир е

Една доза ритонавир

a

е

между 15 и 30 килограма

600 милиграма

100 милиграма

между 30 и 40 килограма

675 милиграма

100 милиграма

повече от 40 килограма

800 милиграма

100 милиграма

ритонавир перорален разтвор: 80 милиграма на милилитър

Указания за деца

Детето трябва да приема Дарунавир Krka d.d. винаги в комбинация с ритонавир.

Дарунавир Krka d.d. не действа правилно без ритонавир.

Детето трябва да приема правилните дози Дарунавир Krka d.d и ритонавир два пъти

дневно или веднъж дневно. Ако Дарунавир Krka d.d. е предписан два пъти дневно детето

трябва да приема една доза сутрин и една вечер. Лекарят ще определи подходящата схема

на прилагане за Вашето дете.

Детето трябва да приема Дарунавир Krkad.d. с храна. Дарунавир Krka d.d. не действа

правилно без храна. Видът на храната не е от значение.

Детето трябва да гълта таблетките с напитка като вода или мляко.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дарунавир Krka d.d.

Свържете се незабавно с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да приемете Дарунавир Krka d.d.

Ако установите това в рамките на 6 часа, трябва да вземете Вашата пропусната доза

незабавно. Винаги приемайте с ритонавир и с храна. Ако забележите след 6 часа, тогава

пропуснете този прием и вземете следващите дози, както обикновено. Не вземайте двойна доза,

за да компенсирате пропуснатата доза.

Не спирайте да приемате Дарунавир Krka d.d., преди първо да се консултирате с Вашия

лекар.

Лекарствата против ХИВ може да Ви накарат да се почувстватепо-добре. Дори, когато се

чувствате по- добре, не прекратявайте приема на Дарунавир Krka d.d. Консултирайте се първо

с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

По време на лечение за ХИВ може да настъпи увеличаване на теглото и на нивата на липидите

и глюкозата в кръвта. Това отчасти е свързано с възстановяването на здравето и начина на

живот, а по отношение на липидите в кръвта понякога е свързано и със самите лекарства за

ХИВ. Вашият лекар ще направи изследвания за тези промени.

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции.

Съобщава се за проблеми с черния дроб, които понякога може да са тежки. Вашият лекар

трябва да направи изследвания на кръвта преди да започнете на лечението с Дарунавир Krka

d.d. Ако имате хронична инфекция с хепатит B или C, Вашият лекар трябва да прави по-често

кръвни изследвания, защото при Вас има по-голяма вероятност от възникване на проблеми с

черния дроб. Говорете с Вашия лекар за признаците и симптомите, свързани с проблеми с

черния дроб. Някои от тях са пожълтяване на Вашата кожата или бялата част на очите Ви,

тъмна урина (с цвят на чай), изпражнения с много светъл цвят, гадене, повръщане, загуба на

апетит или болка, болка и неприятно усещане отдясно под ребрата.

Кожен обрив (по-често когато се прилага в комбинация с ралтегравир), сърбеж. Обривът

обикновено е лек до умерен. Кожният обрив може също така да бъде симптом на рядко тежко

състояние. Важно да говорите с Вашия лекар, ако получите обрив. Вашият лекар ще Ви

посъветва какво да правите при такива симптоми и дали Дарунавир Krka d.d. трябва да се спре.

Други тежки нежелани реакции са диабет (чести) и възпаление на панкреаса (нечести).

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

диария.

Чести нежелани реакции (могже да засегнат до 1 на 10 души)

повръщане, гадене, коремна болка или подуване, нарушение на храносмилането,

изпускане на газове

главоболие, уморяемост, замаяност, сънливост, скованост, изтръпване или болка в

дланите или стъпалата, загуба на сила, трудно заспиване.

Нечести нежелани реакции (могже да засегнат до 1 на 100 души)

болка в гърдите, промени в електрокардиограмата, учестен сърдечен пулс,

намалена или неестествена чувствителност на кожата, усещане на „иглички” в

крайниците, нарушено внимание, загуба на паметта, проблеми с равновесието

затруднено дишане, кашлица, кръвотечение от носа, дразнене в гърлото

възпаление на стомаха или устата, киселини, гадене, сухота в устата, дискомфорт в

корема, запек, оригване

бъбречна недостатъчност, камъни в бъбреците, затруднено отделяне на урина, често или

прекомерно отделяне на урина, понякога през нощта

уртикария, тежък оток на кожата и други тъкани (най-често на устните или на очите),

екзема, обилно потене, нощно изпотяване, косопад, акне, лющеща се кожа, оцветяване на

ноктите

мускулни болки, мускулни крампи или слабост, болки в крайниците, остеопороза

отслабване на функцията на щитовидната жлеза. Това се установява с изследване на

кръвта

високо кръвно налягане, зачервяване на лицето

червени или сухи очи

треска, оток на долните крайници поради задържане на течности, неразположение,

раздразнителност, болка

симптоми на инфекция, херпес симплекс

еректилна дисфункция, уголемяване на гърдите

проблеми със съня, сънливост, депресия, тревожност, необичайни сънища, понижено

желание за секс

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1000 души)

реакция, наречена DRESS [тежък обрив, който може да бъде придружен от висока

температура, умора, подуване на лицето или лимфните жлези, повишен брой на

еозинофилите (вид бели кръвни клетки), ефекти върху черния дроб, бъбреците или белите

дробове]

сърдечен удар, забавен сърдечен пулс, сърцебиене

нарушение на зрението

студени тръпки, неестествено усещане

чувство на обърканост и дезориентация, промени в настроението, безпокойство

прималяване, епилептични припадъци, промяна или загуба на вкуса

афти в устата, повръщане на кръв, възпаление на устните, сухи устни, обложен език

хрема

кожни лезии, суха кожа

скованост на мускулите или ставите, ставни болки със или без възпаление

промяна в някои стойности на Вашите кръвни клетки или биохимия. Това се установява с

резултатите от изследване на кръвта и/или урината. Вашият лекар ще Ви обясни това.

Например: висок брой на някои бели кръвни клетки.

Някои нежелани реакции са типични за анти-ХИВ лекарствата, които са от същата група какт

Дарунавир Krka d.d. Това са:

мускулни болки, чувствителност или слабост. В редки случаи тези мускулни нарушения

са били сериозни.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт .

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

ПриложениеV.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Дарунавир Krka d.d.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката, след „Годен

до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да предпазите от влага.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дарунавир Krka d.d.

Активното вещество е дарунавир. Всяка филмирана таблетка съдържа 600 милиграма

дарунавир.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, кросповидон , хидроксипропилцелулоза

колоиден безводен силициев диоксид, силисицирана микрокристална целулоза

(микрокристална целулоза, колоиден безводен силициев диоксид), магнезиев стеарат

(E470b) в ядрото на таблетката. Филмовото покритие на таблетката съдържа

поли(винилов алкохол), макрогол, титанов диоксид (E171), талк (E553b), жълт железен

оксид (Е172) и червен железен оксид (Е172).

Как изглежда Дарунавир Krka d.d. и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки (таблетките) са оранжево-кафяви, овални, двойноизпъкнали, с

гравирано означение S2 от едната страна. Размер на таблетката: 19,5 x 10 mm.

Дарунавир Krka d.d. филмирани таблетки са налични в бутилки, съдържащи 30 филмирани

таблетки (1 бутилка с 30 филмирани таблетки), 60 филмирани таблетки (2 бутилки с 30

филмирани таблетки), 90 филмирани таблетки (3 бутилки с 30 филмирани таблетки) и 180

филмирани таблетки (6 бутилки с 30 филмирани таблетки) в кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Производител

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: +32 (0) 487 50 73 62 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: +30 210 6256177

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Krka UK Ltd.

Tel: +44 (0)207 400 3352

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu