Iressa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

гефитиниб

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

L01XE02

INN (Международно Name):

gefitinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

Иресса е показан за лечение на възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове с активирането на мутации епидермален фактор на растежа-рецепторных тирозинкиназ.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-06-24

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IRESSA 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
гефитиниб (gefitinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява IRESSA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете IRESSA
3.
Как да приемате IRESSA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате IRESSA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IRESSA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
IRESSA съдържа активната съставка
гефитиниб, който бло
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IRESSA 250 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 250 mg гефитиниб
(gefitinib).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 163,5 mg лактоза
(като монохидрат).
Всяка таблетка съдържа 3,86 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки (таблетки)
Таблетките са кафяви, кръгли,
двойноизпъкнали, с отпечатан надпис
“IRESSA 250” от едната
страна и без надпис от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
IRESSA е показан за лечение като
монотерапия на възрастни пациенти с
локално авансирал или
метастатичен недребноклетъчен
белодробен карцином (NSCLC) с активиращи
мутации на
EGFR-TK (вж. точка 4.4).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с гефитиниб трябва да се
започва и контролира от лекар с опит в
приложението на
противоракови лекарства.
Дозировка
Препоръчаната дозировка на IRESSA е една
таблетка от 250 mg еднократно дневно. Ако
бъде
пропусната една доза IRESSA, тя трябва да
бъде приета веднага щом пациентът си
спомни. Ако
до следващия прием остава
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-07-2023
Листовка Листовка чешки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-07-2023
Листовка Листовка датски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-07-2023
Листовка Листовка немски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-07-2023
Листовка Листовка естонски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-07-2023
Листовка Листовка гръцки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-07-2023
Листовка Листовка английски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-07-2009
Листовка Листовка френски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-07-2023
Листовка Листовка италиански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-07-2009
Листовка Листовка латвийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-07-2009
Листовка Листовка литовски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-07-2023
Листовка Листовка унгарски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-07-2023
Листовка Листовка малтийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-07-2009
Листовка Листовка нидерландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-07-2009
Листовка Листовка полски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-07-2023
Листовка Листовка португалски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-07-2009
Листовка Листовка румънски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-07-2023
Листовка Листовка словашки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-07-2023
Листовка Листовка словенски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-07-2009
Листовка Листовка фински 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-07-2023
Листовка Листовка шведски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-07-2023
Листовка Листовка норвежки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-07-2023
Листовка Листовка исландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-07-2023
Листовка Листовка хърватски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите