TruScient

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-02-2015

Aktiv bestanddel:
dibotermin alfa
Tilgængelig fra:
Zoetis Belgium SA
ATC-kode:
QM05BC01
INN (International Name):
dibotermin alfa
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
Knoglemorfogenetiske proteiner
Terapeutiske indikationer:
Osteoinduktivt middel til brug ved behandling af langbenede frakturer som et supplement til standard kirurgisk pleje ved anvendelse af åben brudreduktion hos hunde.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/002000
Autorisation dato:
2011-12-14
EMEA kode:
EMEA/V/C/002000

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-02-2015

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-02-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-02-2015

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-02-2015

Læs hele dokumentet

Medicinal product no longer authorised

BILAG I

PRODUKTRESUME

Medicinal product no longer authorised

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas med lyofilisat indeholder:

Dibotermin alfa (rhBMP-2)*

0,66 mg

Efter rekonstitution indeholder TruScient 0,2 mg/ml dibotermin alfa (rhBMP-2).

*Dibotermin alfa (rekombinant humant knogle-morfogenetisk protein-2; rhBMP-2) er et humant

protein, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i en cellelinje fra kinesiske hamsteres

æggestokke.

To matrixer fremstillet af bovint Type 1-kollagen.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Sæt til implantation.

Hvidt lyofilisat og en klar, farveløs solvens.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af diafysefrakturer hos hunde som supplement til kirurgisk standardbehandling i form af

åben reposition.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Må ikke anvendes hos hunde med umodent skelet, hos hunde der har en aktiv infektion på

operationsstedet, patologisk fraktur eller enhver aktiv malignitet.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Medicinal product no longer authorised

Dette veterinære lægemiddel bør kun anvendes af en dyrlæge med passende kvalifikationer.

Manglende overholdelse af anvisningerne for klargøring og anvendelse af TruScient kan være

kompromitterende for sikkerhed og virkning.

For at undgå kraftig postoperativ hævelse, må der kun anvendes den nødvendige mængde tilberedt

TruScient-matrix til dækning af tilgængelige frakturlinjer og -defekter (mindre end 1 matrix og op til

2 tilberedte matrixer).

TruScient kan medføre initial resorption af omgivende trabekulær knogle. Derfor, i mangel af

kliniske data, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til applikation direkte på trabekulær knogle, når

forbigående knogleresorption kan udgøre en risiko for knogleskørhed og dermed øge risikoen for

mislykket implantation.

TruScient giver ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved tilstedeværelse af

kompressionskræfter. Behandling af frakturer af lange knogler og bløddele bør være baseret på

almindelig praksis, herunder kontrol af infektion.

Både rhBMP-2 og bovint type 1-kollagen kan fremkalde immunreaktion hos hunde. Selvom der ikke

blev observeret nogen klar sammenhæng mellem det kliniske udbytte og bivirkninger i kliniske og

sikkerhedsstudier, så kan risikoen for at udvikle neutraliserende antistoffer eller

overfølsomhedsreaktioner ikke udelukkes. Risikoen for en immunologisk reaktion over for produktet

skal vurderes i tilfælde hvor der er mistanke om en bivirkning med immunologisk baggrund.

Sikkerhed, herunder potentielt immunrespons og virkning efter gentagen administration er ikke

vurderet hos hunde.

Der er ikke udført studier med hunde med kendte autoimmune sygdomme.

Der er ikke udført studier med hunde med metaboliske knoglesygdomme.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Ved kontakt med hud og øjne ved hændeligt uheld skylles omgående.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Følgende bivirkninger er observeret i laboratorieundersøgelser med hunde:

heterotopisk ossifikation af det omgivende væv

hypertrofisk knogledannelse på implantationsstedet og ektopisk knogledannelse

ekstra knogledannelse og væskefyldte cyster, der over tid omdannes til normalt knoglevæv

øget hævelse på implantationsstedet er observeret 2-3 uger efter operation. Disse hævelser

er resultatet af lokal proliferation af mesenkymalt væv, der modnes til ny knogle og er i

overensstemmelse med rhBMP-2s farmakologiske aktivitet.

Følgende bivirkninger er observeret i et feltstudie med hunde:

Meget almindelig (hos flere end 1 ud af 10 dyr)

Let til moderat

halthed

hård hævelse inden for de første 3 uger efter operationen, som gradvist svinder over adskillige

måneder

blød hævelse, som svinder inden for 3 uger

Medicinal product no longer authorised

Almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 100 dyr)

Let til moderat

seroma, overdreven slikken af incisionsområdet, stive led, lokal hævelse, sår i huden,

udsivning fra incisionsstedet, ruptur af incisionsstedet

blød hævelse, der generelt er svundet 6 uger efter operationen

Ikke almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 1000 dyr)

Let til moderat

hypertrofisk forbenet callus i forbindelse med vedvarende (>10 uger) moderat

bløddelshævelse og overdreven slikken af incisionsområdet

Alvorlig

halthed

De kliniske tegn, der blev observeret, blev anført som bivirkninger af TruScient, når de i

intensitet og/eller varighed oversteg det der kunne anses for at være normalt for heling af

fraktur efter standardbehandling (Standard Of Care (SOC)).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Dette veterinære lægemiddels sikkerhed er ikke fastlagt under avl, drægtighed og diegivning. BMP-2

har en kritisk funktion under den føtale udvikling. Indflydelsen af anti-BMP-2 antistofdannelse på

føtal udvikling er ikke undersøgt. Forekomsten af antistof-titere hos behandlede hunde i deres

naturlige omgivelser er lav og hvalpe vil være udsat for ingen eller meget begrænset eksponering for

anti-BMP-2 antistoffer på grund af mulighed for begrænset overførsel gennem placenta hos hunde.

Dette veterinære lægemiddel bør kun anvendes hos avlshunde, drægtige og diegivende tæver efter en

vurdering af risici/fordele af den ansvarlige dyrlæge.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Da dibotermin alfa (rhBMP-2) er et protein og ikke er blevet

identificeret i den almindelige cirkulation, er det usandsynligt, at der opstår en farmakokinetisk

interaktion med andre lægemidler.

TruScient bør ikke blandes med andre midler.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Læs anvisningerne for tilberedning og anvendelse nedenfor hver gang det veterinære lægemiddel skal

anvendes. Manglende overholdelse af anvisningerne kan være kompromitterende for lægemidlets

sikkerhed og virkning.

TruScient er kun til éngangsbrug. Det må ikke gensteriliseres.

Tilbered matrixerne mindst 15 minutter før anvendelse og anvend inden for 2 timer efter fugtning af

matrixerne.

Al ubrugt veterinærlægemiddel bortskaffes.

Den anbefalede dosis er op til 2 matrixer (2,5 x 5 cm) pr. hund.

Dibotermin alfa (rhBMP-2) rekonstitueres til en 0,2 mg/ml opløsning og fordeles jævnt over begge

matrixer.

Udvis omhu for at sikre at der anvendes nøjagtige mængder til rekonstitution og applikation af

dibotermin alfa (rhBMP-2)-opløsning på matrix.

Medicinal product no longer authorised

1.4 ml

1.4 ml

1,4 ml

1,4 ml

Kontrollér at der ikke er iblandet luftbobler i opløsningen, der skal overføres.

Anvisninger for klargøring og anvendelseError! Hyperlink reference not valid.

Følg anvisningerne nedenfor til rekonstitution af dibotermin alfa (rhBMP-2) for applikation på matrix

under anvendelse af aseptisk teknik.

A. Tilbered dibotermin alfa (rhBMP-2) i et ikke-sterilt område:

Desinficér med alkohol propperne på hætteglassene med lyofilisat og solvens.

Med 6 ml sprøjten og kanylen udtages 3,2 ml solvens (der er mere solvens i hætteglasset, end

der skal anvendes). Anvend ikke mere end 3,2 ml.

Injicer langsomt de 3,2 ml solvens i hætteglasset med lyofilisat (se figur 1) for at få en

opløsning på 0,2 mg/ml rhBMP-2.

Sving forsigtigt hætteglasset for at fremme opløsningen. Må ikke omrystes. Bortskaf sprøjte

og kanyle efter brug.

Figur 1: Rekonstitution af dibotermin alfa (rhBMP-2)

B. Klargør TruScient matrix i et sterilt område:

Under anvendelse af steril teknik overføres de to 3 ml sprøjter og kanyler samt indre

emballage med matrixer til det sterile område.

Åbn den indre emballage med matrixer og lad dem ligge i bakken.

Under anvendelse af aseptisk overførselsteknik udtages med hver 3 ml sprøjte med kanyle 1,4

ml af det rekonstituerede hætteglas med dibotermin alfa (rhBMP-2) i det ikke-sterile område.

Lad matrixerne ligge i bakken og fordel JÆVNT 1,4 ml dibotermin alfa (rhBMP-2)-opløsning

på hver matrix som vist på illustrationen (Figur 2).

Figur 2: Klargøring af TruScient matrix

Sving forsigtigt

Medicinal product no longer authorised

Vent MINDST 15 minutter før de klargjorte matrixer anvendes. Anvendes inden for 2 timer

efter fugtning af matrixerne.

Undgå for stort væsketab under håndtering af klargjorte matrixer. Må ikke trykkes.

Hvis kun en del af en klargjort matrix skal anvendes, skal hele sættet først klargøres (følg trin

1-9 ovenfor), klip eller fold derefter den klargjorte matrix efter behov før implantation.

C. Implantation:

Opnå fuldstændig frakturreduktion, fiksering og hæmostase før den klargjorte matrix

anbringes. Tør frakturstedet i det omfang det er muligt.

Klip eller fold den klargjorte matrix efter behov før anbringelse. Mængden af klargjort

matrix, der skal anvendes, afgøres af frakturens anatomi og muligheder for at lukke såret med

minimal sammenpresning af matrix. Anvend kun den mængde af matrix der er nødvendig til

at opnå dækning af tilgængelige frakturlinjer og defekter (mindre end 1 og op til 2 klargjorte

matrixer).

Under implantation håndteres matrix med pincet for at undgå for stort væsketab.

Anbring den klargjorte matrix så den dækker frakturen og opnår god kontakt med de større

proksimale og distale frakturfragmenter. Den tilberedte matrix kan svøbes omkring knoglen

eller lægges op til hjørnerne af en knogleskinne afhængig af frakturens geometri og fiksering.

Knogleskinner bør ikke dækkes af matrix for at lette fjernelse af skinnen, om nødvendigt,

efter opheling af fraktur. Vaskularisering af området bør opretholdes.

TruScient skaber ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved

tilstedeværelse af kompressionskræfter.

D. Efter implantation:

Når matrix er implanteret over frakturen, må såret ikke skylles. Skylning udvasker dibotermin

alfa (rhBMP-2)-opløsningen.

Hvis der er behov for kirurgisk dræn, skal drænet anbringes mindst et lag over eller fjernt fra

den klargjorte matrix.

Efter implantation skal den klargjorte matrix være fuldstændigt dækket af bløddele.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Anvendelse af TruScient i større koncentrationer eller mængder end anbefalet er forbundet med ekstra

knogledannelse og øget dannelse af væskefyldte hulrum i den pågældende knogle. Ekstra

knogledannelse og væskefyldte cyster omdannes til normalt knoglevæv over tid. Biomekaniske data

tyder på, at disse hulrum har ringe indflydelse på de biomekaniske egenskaber af den pågældende knogle

eller dens integration med tilstødende cortex.

I tilfælde, hvor hunde får højere koncentrationer eller større mængder end de anbefalede, bør behandling

af bivirkninger, når det er påkrævet, være symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: knoglemorfogenetiske proteiner.

ATCvet-kode: QM05BC01

Medicinal product no longer authorised

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dibotermin alfa (rhBMP-2) er et osteoinduktivt protein, der medfører induktion af nyt knoglevæv på

implantationsstedet. Dibotermin alfa binder til receptorer på overfladen af mesenchymale celler og får

cellerne til at differentiere sig i brusk- og knogledannende celler. De differentierede celler danner

trabekulær knogle efterhånden som matrix nedbrydes, samtidig med at vaskulær invasion er tydelig. Den

knogledannende proces udvikler sig fra implantatets yderside og ind mod centrum, indtil hele implantatet

er erstattet af trabekulær knogle. Gendannelse af den omgivende trabekulære knogle sker på en måde,

der er i overensstemmelse med de biomekaniske kræfter, den udsættes for. TruScients evne til at

understøtte gendannelse af knoglen kan være årsagen til den biologiske og biomekaniske integration af

den nye knogle som TruScient medfører med den omgivende knogle. Radiografisk, biomekanisk og

histologisk vurdering af det inducerede knoglevæv indikerer, at det biologisk og biomekanisk fungerer

som naturligt knoglevæv.

Prækliniske undersøgelser antyder, at knogledannelse, der fremkaldes af TruScient, er en

selvbegrænsende proces, der danner en veldefineret mængde knogle. Denne selvbegrænsning skyldes

sandsynligvis tabet af dibotermin alfa fra implantationsstedet samt tilstedeværelsen af BMP-hæmmere i

det omgivende væv.

Kliniske farmakologiske undersøgelser viser, at den absorberbare kollagene matrix alene ikke er

osteoinduktiv og resorberes fuldstændig over tid.

Det veterinære lægemiddels virkning og sikkerhed for behandling af diafyse-frakturer blev undersøgt i en

randomiseret, kontrolleret, klinisk, multicenter feltundersøgelse med hunde, der var randomiseret til

behandling med det veterinære lægemiddel plus standardbehandling (Standard Of Care (SOC)) [n=84]

eller standardbehandling alene [n=42]. Forsøgslederne var vidende om hvilken behandling, der var

tildelt. Behandling var maskeret for analysemedarbejdere, der vurderede tid til radiografisk

frakturopheling for hver hund. Hundene blev fulgt i 18 uger efter behandling.

Resultaterne viste at TruScient var effektiv til reduktion af tid til radiografisk frakturopheling, når det

blev tilføjet til standardbehandling sammenlignet med behandling med standardbehandling alene, uanset

frakturtype (åben eller lukket).

Resumé af kumulativ procent af frakturheling for uge og behandling

Uger

Behandling

3

6

9

12

15

18

TruScient + standardbehandling (n=84)

83,3

92,9

97,6

98,8

100,0

Standardbehandling (n=42)

50,0

83,3

88,1

90,5

95,2

Mens der var en behandlingsrelateret reduktion i tid til radiografisk frakturopheling, så var der ingen

forskel over tid mellem den TruScient-behandlede gruppe og kontrolgruppen for de individuelle kliniske

parametre halthed og smerter eller samlede score for kliniske tegn på frakturopheling.

BMP-2-antistof respons over for TruScient blev vurderet hos 133 hunde, der blev opereret for

diafysefrakturer stabiliseret med intern fiksering. Udvikling af BMP-2 antistoffer forekom hos 6,9 % af

de hunde, der fik TruScient vs. 4,3 % af hundene i kontrolgruppen. Antistof-titerne korrelerede ikke med

nogen uønskede kliniske tegn, herunder immunmedierede bivirkninger så som allergiske reaktioner.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

TruScient er aktivt på implantationsstedet. I dyrestudier (rotter) blev der anvendt radioaktivt mærket

dibotermin alfa på absorberbar kollagenmatrix, var middel-residualtiden på implantationsstedet 4-8

dage. Det højeste niveau af cirkulerende dibotermin alfa (0,1 % af den implanterede dosis) blev

observeret inden for 6 timer efter implantationen. Ved intravenøs injektion var den terminale

Medicinal product no longer authorised

halveringstid for dibotermin alfa 16 minutter hos rotter. Det konkluderes derfor, at dibotermin alfa på

implantationsstedet langsomt frigøres fra matrix og hurtigt udskilles efter optagelse i kredsløbet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lyofilisat:

Saccharose

Glycin

Glutaminsyre

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Natirumhydroxid (pH-justering)

Saltsyre (pH-justering)

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

Matrix:

Bovint type I kollagen

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette veterinære

lægemiddel kun fortyndes med den medleverede solvens og bør ikke blandes med andre solvenser

eller andre veterinære lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år

Opbevaringstid efter fortynding eller rekonstituering ifølge anvisning: 3 timer

Ikke anvendt lægemiddel destrueres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale emballage.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Hvert sæt består af:

Lyofilisat:

10 ml hætteglas type I med en chlorobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-

off forsegling og plasthætte.

Solvens:

10 ml hætteglas type I med en bromobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-

off forsegling og plasthætte.

Matrix:

To sterile matrixer 2,5 x 5 cm i en polyvinylchlorid (PVC) blisterpakning, der er forseglet

med et Tyvek-låg.

Medicinal product no longer authorised

Sættet indeholder også:

To sterile 3 ml engangssprøjter af polypropylen med påsatte kanyler i rustfrit stål.

En steril 6 ml engangssprøjte af polypropylen med påsat kanyle i rustfrit stål.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/136/001

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14/12/2011

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Medicinal product no longer authorised

BILAG II

A.

FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING

OG BRUG

C.

ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Medicinal product no longer authorised

A.

FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af de(t) biologisk aktive stof(fer)

Pfizer

1 Burtt Road

Andover

MA 01810

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

Spanien

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.

ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Medicinal product no longer authorised

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Medicinal product no longer authorised

A. ETIKETTERING

Medicinal product no longer authorised

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

SÆT - YDRE EMBALLAGE

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

dibotermin alfa (rhBMP-2)

2.

ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Et hætteglas med lyofilisat indeholder 0,66 mg dibotermin alfa (rhBMP-2)

Efter rekonstitution indeholder TruScient opløsningen 0,2 mg/ml dibotermin alfa (rhBMP-2).

3.

LÆGEMIDDELFORM

Sæt til implantation

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

1 hætteglas (lyofilisat)

1 hætteglas (solvens)

2 absorberbare kollagene matrixer

2 sterile 3 ml engangssprøjter med kanyler

1 steril 6 ml engangssprøjte med kanyle

5.

DYREARTER

Hunde

6.

INDIKATION(ER)

Behandling af diafysefrakturer hos hunde som supplement til kirurgisk standardbehandling i form af

åben reposition.

7.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kun til engangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.

TILBAGEHOLDELSESTID

Medicinal product no longer authorised

9.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

I hætteglas efter rekonstitution: 3 timer

Ikke anvendt lægemiddel destrueres.

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i original emballage.

12.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13.

TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR

UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.

TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

16.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/136/001

17.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Medicinal product no longer authorised

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

LYOFILISAT-ETIKET TIL HÆTTEGLAS

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

dibotermin alfa (rhBMP-2)

2.

MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

0,66 mg

3.

PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL

DOSER

4.

INDGIVELSESVEJ(E)

Til rekonstitution.

Læs indlægssedlen før brug.

5.

TILBAGEHOLDELSESTID

6.

BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter rekonstitution i hætteglasanvendes inden 3 timer

8.

TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Medicinal product no longer authorised

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

SOLVENS - ETIKET TIL HÆTTEGLAS

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Solvens til TruScient

Vand til injektionsvæsker

2.

MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3.

PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL

DOSER

10 ml

Anvend ikke mere end 3,2 ml til rekonstitution

4.

INDGIVELSESVEJ(E)

5.

TILBAGEHOLDELSESTID

6.

BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Bortskaf overskydende solvens efter rekonstitution.

8.

TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Medicinal product no longer authorised

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

ETIKET - ABSORBERBAR KOLLAGEN MATRIX

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Matrix til TruScient

2.

MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Type I bovint kollagen

3.

PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL

DOSER

2,5 x 5 cm

4.

INDGIVELSESVEJ(E)

5.

TILBAGEHOLDELSESTID

6.

BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

8.

TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Medicinal product no longer authorised

B. INDLÆGSSEDDEL

Medicinal product no longer authorised

INDLÆGSSEDDEL TIL:

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

Spanien

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Et hætteglas med lyofilisat indeholder 0,66 mg dibotermin alfa (rhBMP-2)*

Efter rekonstitution indeholder TruScient 0,2 mg/ml dibotermin alfa (rhBMP-2).

*Dibotermin alfa (rekombinant humant knogle-morfogenetisk protein-2; rhBMP-2) er et humant

protein, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i en cellelinje fra kinesiske hamsteres

æggestokke.

To matrixer fremstillet af bovint Type 1-kollagen.

4.

INDIKATIONER

Behandling af diafysefrakturer hos hunde som supplement til kirurgisk standardbehandling i form af

åben reposition.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Må ikke anvendes hos hunde med umodent skelet, hos hunde der har en aktiv infektion på

operationsstedet, patologisk fraktur eller enhver aktiv malignitet.

6.

BIVIRKNINGER

Følgende bivirkninger er observeret i laboratorieundersøgelser med hunde:

Medicinal product no longer authorised

heterotopisk ossifikation af det omgivende væv

hypertrofisk knogledannelse på implantationsstedet og ektopisk knogledannelse

ekstra knogledannelse og væskefyldte cyster, der over tid omdannes til normalt knoglevæv

øget hævelse på implantationsstedet er observeret 2-3 uger efter operation. Disse hævelser er

resultatet af lokal proliferation af mesenkymalt væv, der modnes til ny knogle og er i

overensstemmelse med rhBMP-2s farmakologiske aktivitet.

Følgende bivirkninger er observeret i et feltstudie med hunde:

Meget almindelig (hos flere end 1 ud af 10 dyr)

Let til moderat

halthed

hård hævelse inden for de første 3 uger efter operationen, som gradvist svinder over

adskillige måneder

blød hævelse, som svinder inden for 3 uger

Almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 100 dyr)

Let til moderat

seroma, overdreven slikken af incisionsområdet, stive led, lokal hævelse, sår i huden,

udsivning fra incisionsstedet, ruptur af incisionsstedet

blød hævelse, der generelt er svundet 6 uger efter operationen

Ikke almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 1000 dyr)

Let til moderat

hypertrofisk forbenet callus i forbindelse med vedvarende (>10 uger) moderat

bløddelshævelse og overdreven slikken af incisionsområdet.

Alvorlig

halthed

De kliniske tegn, der blev observeret, blev anført som bivirkninger af TruScient, når de i

intensitet og/eller varighed oversteg det der kunne anses for at være normalt for heling af

fraktur efter standardbehandling (Standard Of Care (SOC)).

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Hunde

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

TruScient bør anvendes af en dyrlæge med passende kvalifikationer.

Den højeste anbefalede dosis er hele indholdet af ét enkelt TruScient sæt for hver hund (dvs. op til to

2,5 x 5 cm tilberedte TruScient matrixer pr. hund). Tilbered matrixerne mindst 15 minutter før

anvendelse med indholdet i sættet.

Følg anvisningerne for klargøring nedenfor. Dibotermin alfa (rhBMP-2) rekonstitueres til en

0,2 mg/ml opløsning og fordeles jævnt over begge matrixer.

Manglende overholdelse af anvisningerne for klargøring og anvendelse af TruScient kan være

kompromitterende for sikkerhed og virkning.

Medicinal product no longer authorised

9

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Læs anvisningerne nedenfor hver gang det veterinære lægemiddel skal anvendes.

Anvisninger: Error! Hyperlink reference not valid.Følg anvisningerne nedenfor til rekonstitution af

dibotermin alfa (rhBMP-2) for applikation på matrix under anvendelse af aseptisk teknik. Udvis

omhu for at sikre at der anvendes nøjagtige mængder til rekonstitution og applikation af dibotermin

alfa (rhBMP-2)-opløsning på matrix. Kontrollér at der ikke er iblandet luftbobler i opløsningen, der

skal overføres.

A. Tilbered dibotermin alfa (rhBMP-2) i et ikke-sterilt område:

Desinficér med alkohol propperne på hætteglassene med lyofilisat og solvens.

Med 6 ml sprøjten og kanylen udtages 3,2 ml solvens (der er mere solvens i hætteglasset, end

der skal anvendes). Anvend ikke mere end 3,2 ml.

Injicer langsomt de 3,2 ml solvens i hætteglasset med lyofilisat (se figur 1) for at få en

opløsning på 0,2 mg/ml rhBMP-2.

Sving forsigtigt hætteglasset for at fremme opløsningen. Må ikke omrystes. Bortskaf sprøjte

og kanyle efter brug.

Figur 1: Rekonstitution af dibotermin alfa (rhBMP-2)

B. Klargør TruScient matrix i et sterilt område:

Under anvendelse af steril teknik overføres de to 3 ml sprøjter og kanyler samt indre

emballage med matrixer til det sterile område.

Åbn den indre emballage med matrixer og lad dem ligge i bakken.

Under anvendelse af aseptisk overførselsteknik udtages med hver 3 ml sprøjte med kanyle 1,4

ml af det rekonstituerede hætteglas med dibotermin alfa (rhBMP-2) i det ikke-sterile område.

Lad matrixerne ligge i bakken og fordel JÆVNT 1,4 ml dibotermin alfa (rhBMP-2)-opløsning

på hver matrix som vist på illustrationen (Figur 2).

3,2 ml

Sving forsigtigt

Medicinal product no longer authorised

Figur 2: Klargøring af TruScient matrix

Vent MINDST 15 minutter før de klargjorte matrixer anvendes. Anvendes inden for 2 timer

efter fugtning af matrixerne.

Undgå for stort væsketab under håndtering af klargjorte matrixer. Må ikke trykkes.

Hvis kun en del af en klargjort matrix skal anvendes, skal hele sættet først klargøres (følg trin

1-9 ovenfor), klip eller fold derefter den klargjorte matrix efter behov før implantation.

C. Implantation:

Opnå fuldstændig frakturreduktion, fiksering og hæmostase før den klargjorte matrix

anbringes. Tør frakturstedet i det omfang det er muligt.

Klip eller fold den klargjorte matrix efter behov før anbringelse. Mængden af klargjort

matrix, der skal anvendes, afgøres af frakturens anatomi og muligheder for at lukke såret med

minimal sammenpresning af matrix. Anvend kun den mængde af matrix der er nødvendig til

at opnå dækning af tilgængelige frakturlinjer og defekter (mindre end 1 og op til 2 klargjorte

matrixer).

Under implantation håndteres matrix med pincet for at undgå for stort væsketab.

Anbring den klargjorte matrix så den dækker frakturen og opnår god kontakt med de større

proksimale og distale frakturfragmenter. Den tilberedte matrix kan svøbes omkring knoglen

eller lægges op til hjørnerne af en knogleskinne afhængig af frakturens geometri og fiksering.

Knogleskinner bør ikke dækkes af matrix for at lette fjernelse af skinnen, om nødvendigt,

efter opheling af fraktur. Vaskularisering af området bør opretholdes.

TruScient skaber ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved

tilstedeværelse af kompressionskræfter.

D. Efter implantation:

Når matrix er implanteret over frakturen, må såret ikke skylles. Skylning udvasker dibotermin

alfa (rhBMP-2)-opløsningen.

Hvis der er behov for kirurgisk dræn, skal drænet anbringes mindst et lag over eller fjernt fra

den klargjorte matrix.

Efter implantation skal den klargjorte matrix være fuldstændigt dækket af bløddele.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

1.4 ml

1.4 ml

1,4 ml

1,4 ml

Medicinal product no longer authorised

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Må ikke opbevares over 25° C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i original emballage.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ikke anvendt lægemiddel destrueres.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Manglende overholdelse af anvisningerne for klargøring kan være kompromitterende for sikkerhed og

virkning.

For at undgå kraftig postoperativ hævelse, må der kun anvendes den nødvendige mængde tilberedt

TruScient-matrix til dækning af tilgængelige frakturlinjer og -defekter (mindre end 1 matrix og op til

2 tilberedte matrixer).

TruScient kan medføre initial resorption af omgivende trabekulær knogle. Derfor, i mangel af

kliniske data, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til applikation direkte på trabekulær knogle, når

forbigående knogleresorption kan udgøre en risiko for knogleskørhed og dermed øge risikoen for

mislykket implantation.

TruScient giver ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved tilstedeværelse af

kompressionskræfter. Behandling af frakturer af lange knogler og bløddele bør være baseret på

almindelig praksis, herunder kontrol af infektion.

Både rhBMP-2 og bovint type 1-kollagen kan fremkalde immunreaktion hos hunde. Selvom der ikke

blev observeret nogen klar sammenhæng mellem det kliniske udbytte og bivirkninger i kliniske og

sikkerhedsstudier, så kan risikoen for at udvikle neutraliserende antistoffer eller

overfølsomhedsreaktioner ikke udelukkes. Risikoen for en immunologisk reaktion over for produktet

skal vurderes i tilfælde hvor der er mistanke om en bivirkning med immunologisk baggrund.

Sikkerhed, herunder potentielt immunrespons og virkning efter gentagen administration er ikke

vurderet hos hunde.

Der er ikke udført studier med hunde med kendte autoimmune sygdomme.

Der er ikke udført studier med hunde med metaboliske knoglesygdomme.

Dette veterinære lægemiddels sikkerhed er ikke fastlagt under avl, drægtighed og diegivning. BMP-2

har en kritisk funktion under den føtale udvikling. Indflydelsen af anti-BMP-2 antistofdannelse på

føtal udvikling er ikke undersøgt. Forekomsten af antistof-titere hos behandlede hunde i deres

naturlige omgivelser er lav og hvalpe vil være udsat for ingen eller meget begrænset eksponering for

anti-BMP-2 antistoffer på grund af mulighed for begrænset overførsel gennem placenta hos hunde.

Dette veterinære lægemiddel bør kun anvendes hos avlshunde, drægtige og diegivende tæver efter en

vurdering af risici/fordele af den ansvarlige dyrlæge.

Ved kontakt med hud og øjne ved hændeligt uheld skylles omgående.

TruScient er kun til éngangsbrug. Det må ikke gensteriliseres.

Anvend klargjort(e) matrix(er) inden for 15 minutter til 2 timer efter fugtning af matrixerne.

Al ubrugt veterinærlægemiddel bortskaffes.

Medicinal product no longer authorised

TruScient må kun anbringes på frakturstedet med største omhu.

Der er ikke udført interaktionsstudier. Da dibotermin alfa (rhBMP-2) er et protein og ikke er blevet

identificeret i den almindelige cirkulation, er det usandsynligt, at der opstår en farmakokinetisk

interaktion med andre lægemidler.

TruScient bør ikke blandes med andre midler.

Anvendelse af TruScient i større koncentrationer eller mængder end anbefalet er forbundet med ekstra

knogledannelse og øget dannelse af væskefyldte hulrum i den pågældende knogle. Ekstra

knogledannelse og væskefyldte cyster omdannes til normalt knoglevæv over tid. Biomekaniske data

tyder på, at disse hulrum har ringe indflydelse på de biomekaniske egenskaber af den pågældende knogle

eller dens integration med tilstødende cortex. I tilfælde, hvor hunde får højere koncentrationer eller

større mængder end de anbefalede, bør behandling af bivirkninger, når det er påkrævet, være

symptomatisk.

Da der ikke foreligger kompatibilitetsundersøgelser, må dette veterinære lægemiddel kun fortyndes

med den medleverede solvens og bør ikke blandes med andre solvenser eller andre veterinære

lægemidler.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Hvert sæt består af:

Lyofilisat:

10 ml hætteglas type I med en chlorobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-off

forsegling og plasthætte.

Solvens:

10 ml hætteglas type I med en bromobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-off

forsegling og plasthætte.

Matrix:

To sterile matrixer 2,5 x 5 cm i en polyvinylchlorid (PVC) blisterpakning, der er forseglet med et

Tyvek-låg.

Sættet indeholder også:

To sterile 3 ml engangssprøjter af polypropoylen med påsatte kanyler i rustfrit stål.

En steril 6 ml engangssprøjte af polypropoylen med påsat kanyle i rustfrit stål.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De

ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

Medicinal product no longer authorised

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Lietuva

Zoetis Lietuva UAB

Tel: +370 525 12029

Република България

Zoetis Luxembourg Holding Sarl

Teл: +359 2 970 41 72

Luxembourg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 488 3695

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 49 12 67 65

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 4064 600

Eesti

Zoetis Lietuva UAB

Tel: +370 525 12029

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6785800

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel: +43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4909900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 40

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

Zoetis Netherlands Holdings BV

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România SRL

Tel: +40 21 207 17 70

Ireland

Zoetis Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 467 6650

Slovenija

Zoetis Luxembourg Holding Sarl

Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Ìsland

Zoetis Finland Oy

Sími: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.

Tel: +421 2 5939 6190

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6785800

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Medicinal product no longer authorised

Latvija

Zoetis Lietuva UAB

Tel: +370 525 12029

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Læs hele dokumentet

Medicinal product no longer authorised

BILAG I

PRODUKTRESUME

Medicinal product no longer authorised

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas med lyofilisat indeholder:

Dibotermin alfa (rhBMP-2)*

0,66 mg

Efter rekonstitution indeholder TruScient 0,2 mg/ml dibotermin alfa (rhBMP-2).

*Dibotermin alfa (rekombinant humant knogle-morfogenetisk protein-2; rhBMP-2) er et humant

protein, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i en cellelinje fra kinesiske hamsteres

æggestokke.

To matrixer fremstillet af bovint Type 1-kollagen.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Sæt til implantation.

Hvidt lyofilisat og en klar, farveløs solvens.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hunde

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af diafysefrakturer hos hunde som supplement til kirurgisk standardbehandling i form af

åben reposition.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Må ikke anvendes hos hunde med umodent skelet, hos hunde der har en aktiv infektion på

operationsstedet, patologisk fraktur eller enhver aktiv malignitet.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Medicinal product no longer authorised

Dette veterinære lægemiddel bør kun anvendes af en dyrlæge med passende kvalifikationer.

Manglende overholdelse af anvisningerne for klargøring og anvendelse af TruScient kan være

kompromitterende for sikkerhed og virkning.

For at undgå kraftig postoperativ hævelse, må der kun anvendes den nødvendige mængde tilberedt

TruScient-matrix til dækning af tilgængelige frakturlinjer og -defekter (mindre end 1 matrix og op til

2 tilberedte matrixer).

TruScient kan medføre initial resorption af omgivende trabekulær knogle. Derfor, i mangel af

kliniske data, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til applikation direkte på trabekulær knogle, når

forbigående knogleresorption kan udgøre en risiko for knogleskørhed og dermed øge risikoen for

mislykket implantation.

TruScient giver ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved tilstedeværelse af

kompressionskræfter. Behandling af frakturer af lange knogler og bløddele bør være baseret på

almindelig praksis, herunder kontrol af infektion.

Både rhBMP-2 og bovint type 1-kollagen kan fremkalde immunreaktion hos hunde. Selvom der ikke

blev observeret nogen klar sammenhæng mellem det kliniske udbytte og bivirkninger i kliniske og

sikkerhedsstudier, så kan risikoen for at udvikle neutraliserende antistoffer eller

overfølsomhedsreaktioner ikke udelukkes. Risikoen for en immunologisk reaktion over for produktet

skal vurderes i tilfælde hvor der er mistanke om en bivirkning med immunologisk baggrund.

Sikkerhed, herunder potentielt immunrespons og virkning efter gentagen administration er ikke

vurderet hos hunde.

Der er ikke udført studier med hunde med kendte autoimmune sygdomme.

Der er ikke udført studier med hunde med metaboliske knoglesygdomme.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Ved kontakt med hud og øjne ved hændeligt uheld skylles omgående.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Følgende bivirkninger er observeret i laboratorieundersøgelser med hunde:

heterotopisk ossifikation af det omgivende væv

hypertrofisk knogledannelse på implantationsstedet og ektopisk knogledannelse

ekstra knogledannelse og væskefyldte cyster, der over tid omdannes til normalt knoglevæv

øget hævelse på implantationsstedet er observeret 2-3 uger efter operation. Disse hævelser

er resultatet af lokal proliferation af mesenkymalt væv, der modnes til ny knogle og er i

overensstemmelse med rhBMP-2s farmakologiske aktivitet.

Følgende bivirkninger er observeret i et feltstudie med hunde:

Meget almindelig (hos flere end 1 ud af 10 dyr)

Let til moderat

halthed

hård hævelse inden for de første 3 uger efter operationen, som gradvist svinder over adskillige

måneder

blød hævelse, som svinder inden for 3 uger

Medicinal product no longer authorised

Almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 100 dyr)

Let til moderat

seroma, overdreven slikken af incisionsområdet, stive led, lokal hævelse, sår i huden,

udsivning fra incisionsstedet, ruptur af incisionsstedet

blød hævelse, der generelt er svundet 6 uger efter operationen

Ikke almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 1000 dyr)

Let til moderat

hypertrofisk forbenet callus i forbindelse med vedvarende (>10 uger) moderat

bløddelshævelse og overdreven slikken af incisionsområdet

Alvorlig

halthed

De kliniske tegn, der blev observeret, blev anført som bivirkninger af TruScient, når de i

intensitet og/eller varighed oversteg det der kunne anses for at være normalt for heling af

fraktur efter standardbehandling (Standard Of Care (SOC)).

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Dette veterinære lægemiddels sikkerhed er ikke fastlagt under avl, drægtighed og diegivning. BMP-2

har en kritisk funktion under den føtale udvikling. Indflydelsen af anti-BMP-2 antistofdannelse på

føtal udvikling er ikke undersøgt. Forekomsten af antistof-titere hos behandlede hunde i deres

naturlige omgivelser er lav og hvalpe vil være udsat for ingen eller meget begrænset eksponering for

anti-BMP-2 antistoffer på grund af mulighed for begrænset overførsel gennem placenta hos hunde.

Dette veterinære lægemiddel bør kun anvendes hos avlshunde, drægtige og diegivende tæver efter en

vurdering af risici/fordele af den ansvarlige dyrlæge.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier. Da dibotermin alfa (rhBMP-2) er et protein og ikke er blevet

identificeret i den almindelige cirkulation, er det usandsynligt, at der opstår en farmakokinetisk

interaktion med andre lægemidler.

TruScient bør ikke blandes med andre midler.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Læs anvisningerne for tilberedning og anvendelse nedenfor hver gang det veterinære lægemiddel skal

anvendes. Manglende overholdelse af anvisningerne kan være kompromitterende for lægemidlets

sikkerhed og virkning.

TruScient er kun til éngangsbrug. Det må ikke gensteriliseres.

Tilbered matrixerne mindst 15 minutter før anvendelse og anvend inden for 2 timer efter fugtning af

matrixerne.

Al ubrugt veterinærlægemiddel bortskaffes.

Den anbefalede dosis er op til 2 matrixer (2,5 x 5 cm) pr. hund.

Dibotermin alfa (rhBMP-2) rekonstitueres til en 0,2 mg/ml opløsning og fordeles jævnt over begge

matrixer.

Udvis omhu for at sikre at der anvendes nøjagtige mængder til rekonstitution og applikation af

dibotermin alfa (rhBMP-2)-opløsning på matrix.

Medicinal product no longer authorised

1.4 ml

1.4 ml

1,4 ml

1,4 ml

Kontrollér at der ikke er iblandet luftbobler i opløsningen, der skal overføres.

Anvisninger for klargøring og anvendelseError! Hyperlink reference not valid.

Følg anvisningerne nedenfor til rekonstitution af dibotermin alfa (rhBMP-2) for applikation på matrix

under anvendelse af aseptisk teknik.

A. Tilbered dibotermin alfa (rhBMP-2) i et ikke-sterilt område:

Desinficér med alkohol propperne på hætteglassene med lyofilisat og solvens.

Med 6 ml sprøjten og kanylen udtages 3,2 ml solvens (der er mere solvens i hætteglasset, end

der skal anvendes). Anvend ikke mere end 3,2 ml.

Injicer langsomt de 3,2 ml solvens i hætteglasset med lyofilisat (se figur 1) for at få en

opløsning på 0,2 mg/ml rhBMP-2.

Sving forsigtigt hætteglasset for at fremme opløsningen. Må ikke omrystes. Bortskaf sprøjte

og kanyle efter brug.

Figur 1: Rekonstitution af dibotermin alfa (rhBMP-2)

B. Klargør TruScient matrix i et sterilt område:

Under anvendelse af steril teknik overføres de to 3 ml sprøjter og kanyler samt indre

emballage med matrixer til det sterile område.

Åbn den indre emballage med matrixer og lad dem ligge i bakken.

Under anvendelse af aseptisk overførselsteknik udtages med hver 3 ml sprøjte med kanyle 1,4

ml af det rekonstituerede hætteglas med dibotermin alfa (rhBMP-2) i det ikke-sterile område.

Lad matrixerne ligge i bakken og fordel JÆVNT 1,4 ml dibotermin alfa (rhBMP-2)-opløsning

på hver matrix som vist på illustrationen (Figur 2).

Figur 2: Klargøring af TruScient matrix

Sving forsigtigt

Medicinal product no longer authorised

Vent MINDST 15 minutter før de klargjorte matrixer anvendes. Anvendes inden for 2 timer

efter fugtning af matrixerne.

Undgå for stort væsketab under håndtering af klargjorte matrixer. Må ikke trykkes.

Hvis kun en del af en klargjort matrix skal anvendes, skal hele sættet først klargøres (følg trin

1-9 ovenfor), klip eller fold derefter den klargjorte matrix efter behov før implantation.

C. Implantation:

Opnå fuldstændig frakturreduktion, fiksering og hæmostase før den klargjorte matrix

anbringes. Tør frakturstedet i det omfang det er muligt.

Klip eller fold den klargjorte matrix efter behov før anbringelse. Mængden af klargjort

matrix, der skal anvendes, afgøres af frakturens anatomi og muligheder for at lukke såret med

minimal sammenpresning af matrix. Anvend kun den mængde af matrix der er nødvendig til

at opnå dækning af tilgængelige frakturlinjer og defekter (mindre end 1 og op til 2 klargjorte

matrixer).

Under implantation håndteres matrix med pincet for at undgå for stort væsketab.

Anbring den klargjorte matrix så den dækker frakturen og opnår god kontakt med de større

proksimale og distale frakturfragmenter. Den tilberedte matrix kan svøbes omkring knoglen

eller lægges op til hjørnerne af en knogleskinne afhængig af frakturens geometri og fiksering.

Knogleskinner bør ikke dækkes af matrix for at lette fjernelse af skinnen, om nødvendigt,

efter opheling af fraktur. Vaskularisering af området bør opretholdes.

TruScient skaber ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved

tilstedeværelse af kompressionskræfter.

D. Efter implantation:

Når matrix er implanteret over frakturen, må såret ikke skylles. Skylning udvasker dibotermin

alfa (rhBMP-2)-opløsningen.

Hvis der er behov for kirurgisk dræn, skal drænet anbringes mindst et lag over eller fjernt fra

den klargjorte matrix.

Efter implantation skal den klargjorte matrix være fuldstændigt dækket af bløddele.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Anvendelse af TruScient i større koncentrationer eller mængder end anbefalet er forbundet med ekstra

knogledannelse og øget dannelse af væskefyldte hulrum i den pågældende knogle. Ekstra

knogledannelse og væskefyldte cyster omdannes til normalt knoglevæv over tid. Biomekaniske data

tyder på, at disse hulrum har ringe indflydelse på de biomekaniske egenskaber af den pågældende knogle

eller dens integration med tilstødende cortex.

I tilfælde, hvor hunde får højere koncentrationer eller større mængder end de anbefalede, bør behandling

af bivirkninger, når det er påkrævet, være symptomatisk.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: knoglemorfogenetiske proteiner.

ATCvet-kode: QM05BC01

Medicinal product no longer authorised

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Dibotermin alfa (rhBMP-2) er et osteoinduktivt protein, der medfører induktion af nyt knoglevæv på

implantationsstedet. Dibotermin alfa binder til receptorer på overfladen af mesenchymale celler og får

cellerne til at differentiere sig i brusk- og knogledannende celler. De differentierede celler danner

trabekulær knogle efterhånden som matrix nedbrydes, samtidig med at vaskulær invasion er tydelig. Den

knogledannende proces udvikler sig fra implantatets yderside og ind mod centrum, indtil hele implantatet

er erstattet af trabekulær knogle. Gendannelse af den omgivende trabekulære knogle sker på en måde,

der er i overensstemmelse med de biomekaniske kræfter, den udsættes for. TruScients evne til at

understøtte gendannelse af knoglen kan være årsagen til den biologiske og biomekaniske integration af

den nye knogle som TruScient medfører med den omgivende knogle. Radiografisk, biomekanisk og

histologisk vurdering af det inducerede knoglevæv indikerer, at det biologisk og biomekanisk fungerer

som naturligt knoglevæv.

Prækliniske undersøgelser antyder, at knogledannelse, der fremkaldes af TruScient, er en

selvbegrænsende proces, der danner en veldefineret mængde knogle. Denne selvbegrænsning skyldes

sandsynligvis tabet af dibotermin alfa fra implantationsstedet samt tilstedeværelsen af BMP-hæmmere i

det omgivende væv.

Kliniske farmakologiske undersøgelser viser, at den absorberbare kollagene matrix alene ikke er

osteoinduktiv og resorberes fuldstændig over tid.

Det veterinære lægemiddels virkning og sikkerhed for behandling af diafyse-frakturer blev undersøgt i en

randomiseret, kontrolleret, klinisk, multicenter feltundersøgelse med hunde, der var randomiseret til

behandling med det veterinære lægemiddel plus standardbehandling (Standard Of Care (SOC)) [n=84]

eller standardbehandling alene [n=42]. Forsøgslederne var vidende om hvilken behandling, der var

tildelt. Behandling var maskeret for analysemedarbejdere, der vurderede tid til radiografisk

frakturopheling for hver hund. Hundene blev fulgt i 18 uger efter behandling.

Resultaterne viste at TruScient var effektiv til reduktion af tid til radiografisk frakturopheling, når det

blev tilføjet til standardbehandling sammenlignet med behandling med standardbehandling alene, uanset

frakturtype (åben eller lukket).

Resumé af kumulativ procent af frakturheling for uge og behandling

Uger

Behandling

3

6

9

12

15

18

TruScient + standardbehandling (n=84)

83,3

92,9

97,6

98,8

100,0

Standardbehandling (n=42)

50,0

83,3

88,1

90,5

95,2

Mens der var en behandlingsrelateret reduktion i tid til radiografisk frakturopheling, så var der ingen

forskel over tid mellem den TruScient-behandlede gruppe og kontrolgruppen for de individuelle kliniske

parametre halthed og smerter eller samlede score for kliniske tegn på frakturopheling.

BMP-2-antistof respons over for TruScient blev vurderet hos 133 hunde, der blev opereret for

diafysefrakturer stabiliseret med intern fiksering. Udvikling af BMP-2 antistoffer forekom hos 6,9 % af

de hunde, der fik TruScient vs. 4,3 % af hundene i kontrolgruppen. Antistof-titerne korrelerede ikke med

nogen uønskede kliniske tegn, herunder immunmedierede bivirkninger så som allergiske reaktioner.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

TruScient er aktivt på implantationsstedet. I dyrestudier (rotter) blev der anvendt radioaktivt mærket

dibotermin alfa på absorberbar kollagenmatrix, var middel-residualtiden på implantationsstedet 4-8

dage. Det højeste niveau af cirkulerende dibotermin alfa (0,1 % af den implanterede dosis) blev

observeret inden for 6 timer efter implantationen. Ved intravenøs injektion var den terminale

Medicinal product no longer authorised

halveringstid for dibotermin alfa 16 minutter hos rotter. Det konkluderes derfor, at dibotermin alfa på

implantationsstedet langsomt frigøres fra matrix og hurtigt udskilles efter optagelse i kredsløbet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Lyofilisat:

Saccharose

Glycin

Glutaminsyre

Natriumchlorid

Polysorbat 80

Natirumhydroxid (pH-justering)

Saltsyre (pH-justering)

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

Matrix:

Bovint type I kollagen

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, må dette veterinære

lægemiddel kun fortyndes med den medleverede solvens og bør ikke blandes med andre solvenser

eller andre veterinære lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år

Opbevaringstid efter fortynding eller rekonstituering ifølge anvisning: 3 timer

Ikke anvendt lægemiddel destrueres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale emballage.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Hvert sæt består af:

Lyofilisat:

10 ml hætteglas type I med en chlorobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-

off forsegling og plasthætte.

Solvens:

10 ml hætteglas type I med en bromobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-

off forsegling og plasthætte.

Matrix:

To sterile matrixer 2,5 x 5 cm i en polyvinylchlorid (PVC) blisterpakning, der er forseglet

med et Tyvek-låg.

Medicinal product no longer authorised

Sættet indeholder også:

To sterile 3 ml engangssprøjter af polypropylen med påsatte kanyler i rustfrit stål.

En steril 6 ml engangssprøjte af polypropylen med påsat kanyle i rustfrit stål.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/136/001

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14/12/2011

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Medicinal product no longer authorised

BILAG II

A.

FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING

OG BRUG

C.

ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Medicinal product no longer authorised

A.

FREMSTILLER(E) AF DE(T) BIOLOGISK AKTIVE STOF(FER) OG

FREMSTILLER(E) ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) af de(t) biologisk aktive stof(fer)

Pfizer

1 Burtt Road

Andover

MA 01810

Navn og adresse på fremstilleren (fremstillerne) ansvarlig for batchfrigivelse

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

Spanien

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE UDLEVERING OG BRUG

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

C.

ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER

Ikke relevant.

Medicinal product no longer authorised

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Medicinal product no longer authorised

A. ETIKETTERING

Medicinal product no longer authorised

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

SÆT - YDRE EMBALLAGE

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

dibotermin alfa (rhBMP-2)

2.

ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER

Et hætteglas med lyofilisat indeholder 0,66 mg dibotermin alfa (rhBMP-2)

Efter rekonstitution indeholder TruScient opløsningen 0,2 mg/ml dibotermin alfa (rhBMP-2).

3.

LÆGEMIDDELFORM

Sæt til implantation

4.

PAKNINGSSTØRRELSE

1 hætteglas (lyofilisat)

1 hætteglas (solvens)

2 absorberbare kollagene matrixer

2 sterile 3 ml engangssprøjter med kanyler

1 steril 6 ml engangssprøjte med kanyle

5.

DYREARTER

Hunde

6.

INDIKATION(ER)

Behandling af diafysefrakturer hos hunde som supplement til kirurgisk standardbehandling i form af

åben reposition.

7.

ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E)

Kun til engangsbrug.

Læs indlægssedlen inden brug.

8.

TILBAGEHOLDELSESTID

Medicinal product no longer authorised

9.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT

Læs indlægssedlen inden brug.

10.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

I hætteglas efter rekonstitution: 3 timer

Ikke anvendt lægemiddel destrueres.

11.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Må ikke opbevares over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i original emballage.

12.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE

Bortskaffelse: læs indlægssedlen.

13.

TEKSTEN “KUN TIL DYR” SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR

UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT

Til dyr. Kræver recept.

14.

TEKSTEN “OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN”

Opbevares utilgængeligt for børn.

15.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

16.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/136/001

17.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Medicinal product no longer authorised

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

LYOFILISAT-ETIKET TIL HÆTTEGLAS

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

dibotermin alfa (rhBMP-2)

2.

MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

0,66 mg

3.

PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL

DOSER

4.

INDGIVELSESVEJ(E)

Til rekonstitution.

Læs indlægssedlen før brug.

5.

TILBAGEHOLDELSESTID

6.

BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Efter rekonstitution i hætteglasanvendes inden 3 timer

8.

TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Medicinal product no longer authorised

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

SOLVENS - ETIKET TIL HÆTTEGLAS

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Solvens til TruScient

Vand til injektionsvæsker

2.

MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

3.

PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL

DOSER

10 ml

Anvend ikke mere end 3,2 ml til rekonstitution

4.

INDGIVELSESVEJ(E)

5.

TILBAGEHOLDELSESTID

6.

BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

Bortskaf overskydende solvens efter rekonstitution.

8.

TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Medicinal product no longer authorised

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

ETIKET - ABSORBERBAR KOLLAGEN MATRIX

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Matrix til TruScient

2.

MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER)

Type I bovint kollagen

3.

PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL

DOSER

2,5 x 5 cm

4.

INDGIVELSESVEJ(E)

5.

TILBAGEHOLDELSESTID

6.

BATCHNUMMER

Lot {nummer}

7.

UDLØBSDATO

EXP {måneder/år}

8.

TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Medicinal product no longer authorised

B. INDLÆGSSEDDEL

Medicinal product no longer authorised

INDLÆGSSEDDEL TIL:

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

Spanien

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

TruScient 0,66 mg, sæt til implantation til hunde

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Et hætteglas med lyofilisat indeholder 0,66 mg dibotermin alfa (rhBMP-2)*

Efter rekonstitution indeholder TruScient 0,2 mg/ml dibotermin alfa (rhBMP-2).

*Dibotermin alfa (rekombinant humant knogle-morfogenetisk protein-2; rhBMP-2) er et humant

protein, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i en cellelinje fra kinesiske hamsteres

æggestokke.

To matrixer fremstillet af bovint Type 1-kollagen.

4.

INDIKATIONER

Behandling af diafysefrakturer hos hunde som supplement til kirurgisk standardbehandling i form af

åben reposition.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Må ikke anvendes hos hunde med umodent skelet, hos hunde der har en aktiv infektion på

operationsstedet, patologisk fraktur eller enhver aktiv malignitet.

6.

BIVIRKNINGER

Følgende bivirkninger er observeret i laboratorieundersøgelser med hunde:

Medicinal product no longer authorised

heterotopisk ossifikation af det omgivende væv

hypertrofisk knogledannelse på implantationsstedet og ektopisk knogledannelse

ekstra knogledannelse og væskefyldte cyster, der over tid omdannes til normalt knoglevæv

øget hævelse på implantationsstedet er observeret 2-3 uger efter operation. Disse hævelser er

resultatet af lokal proliferation af mesenkymalt væv, der modnes til ny knogle og er i

overensstemmelse med rhBMP-2s farmakologiske aktivitet.

Følgende bivirkninger er observeret i et feltstudie med hunde:

Meget almindelig (hos flere end 1 ud af 10 dyr)

Let til moderat

halthed

hård hævelse inden for de første 3 uger efter operationen, som gradvist svinder over

adskillige måneder

blød hævelse, som svinder inden for 3 uger

Almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 100 dyr)

Let til moderat

seroma, overdreven slikken af incisionsområdet, stive led, lokal hævelse, sår i huden,

udsivning fra incisionsstedet, ruptur af incisionsstedet

blød hævelse, der generelt er svundet 6 uger efter operationen

Ikke almindelig (hos mellem 1 og 10 ud af 1000 dyr)

Let til moderat

hypertrofisk forbenet callus i forbindelse med vedvarende (>10 uger) moderat

bløddelshævelse og overdreven slikken af incisionsområdet.

Alvorlig

halthed

De kliniske tegn, der blev observeret, blev anført som bivirkninger af TruScient, når de i

intensitet og/eller varighed oversteg det der kunne anses for at være normalt for heling af

fraktur efter standardbehandling (Standard Of Care (SOC)).

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Hunde

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

TruScient bør anvendes af en dyrlæge med passende kvalifikationer.

Den højeste anbefalede dosis er hele indholdet af ét enkelt TruScient sæt for hver hund (dvs. op til to

2,5 x 5 cm tilberedte TruScient matrixer pr. hund). Tilbered matrixerne mindst 15 minutter før

anvendelse med indholdet i sættet.

Følg anvisningerne for klargøring nedenfor. Dibotermin alfa (rhBMP-2) rekonstitueres til en

0,2 mg/ml opløsning og fordeles jævnt over begge matrixer.

Manglende overholdelse af anvisningerne for klargøring og anvendelse af TruScient kan være

kompromitterende for sikkerhed og virkning.

Medicinal product no longer authorised

9

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Læs anvisningerne nedenfor hver gang det veterinære lægemiddel skal anvendes.

Anvisninger: Error! Hyperlink reference not valid.Følg anvisningerne nedenfor til rekonstitution af

dibotermin alfa (rhBMP-2) for applikation på matrix under anvendelse af aseptisk teknik. Udvis

omhu for at sikre at der anvendes nøjagtige mængder til rekonstitution og applikation af dibotermin

alfa (rhBMP-2)-opløsning på matrix. Kontrollér at der ikke er iblandet luftbobler i opløsningen, der

skal overføres.

A. Tilbered dibotermin alfa (rhBMP-2) i et ikke-sterilt område:

Desinficér med alkohol propperne på hætteglassene med lyofilisat og solvens.

Med 6 ml sprøjten og kanylen udtages 3,2 ml solvens (der er mere solvens i hætteglasset, end

der skal anvendes). Anvend ikke mere end 3,2 ml.

Injicer langsomt de 3,2 ml solvens i hætteglasset med lyofilisat (se figur 1) for at få en

opløsning på 0,2 mg/ml rhBMP-2.

Sving forsigtigt hætteglasset for at fremme opløsningen. Må ikke omrystes. Bortskaf sprøjte

og kanyle efter brug.

Figur 1: Rekonstitution af dibotermin alfa (rhBMP-2)

B. Klargør TruScient matrix i et sterilt område:

Under anvendelse af steril teknik overføres de to 3 ml sprøjter og kanyler samt indre

emballage med matrixer til det sterile område.

Åbn den indre emballage med matrixer og lad dem ligge i bakken.

Under anvendelse af aseptisk overførselsteknik udtages med hver 3 ml sprøjte med kanyle 1,4

ml af det rekonstituerede hætteglas med dibotermin alfa (rhBMP-2) i det ikke-sterile område.

Lad matrixerne ligge i bakken og fordel JÆVNT 1,4 ml dibotermin alfa (rhBMP-2)-opløsning

på hver matrix som vist på illustrationen (Figur 2).

3,2 ml

Sving forsigtigt

Medicinal product no longer authorised

Figur 2: Klargøring af TruScient matrix

Vent MINDST 15 minutter før de klargjorte matrixer anvendes. Anvendes inden for 2 timer

efter fugtning af matrixerne.

Undgå for stort væsketab under håndtering af klargjorte matrixer. Må ikke trykkes.

Hvis kun en del af en klargjort matrix skal anvendes, skal hele sættet først klargøres (følg trin

1-9 ovenfor), klip eller fold derefter den klargjorte matrix efter behov før implantation.

C. Implantation:

Opnå fuldstændig frakturreduktion, fiksering og hæmostase før den klargjorte matrix

anbringes. Tør frakturstedet i det omfang det er muligt.

Klip eller fold den klargjorte matrix efter behov før anbringelse. Mængden af klargjort

matrix, der skal anvendes, afgøres af frakturens anatomi og muligheder for at lukke såret med

minimal sammenpresning af matrix. Anvend kun den mængde af matrix der er nødvendig til

at opnå dækning af tilgængelige frakturlinjer og defekter (mindre end 1 og op til 2 klargjorte

matrixer).

Under implantation håndteres matrix med pincet for at undgå for stort væsketab.

Anbring den klargjorte matrix så den dækker frakturen og opnår god kontakt med de større

proksimale og distale frakturfragmenter. Den tilberedte matrix kan svøbes omkring knoglen

eller lægges op til hjørnerne af en knogleskinne afhængig af frakturens geometri og fiksering.

Knogleskinner bør ikke dækkes af matrix for at lette fjernelse af skinnen, om nødvendigt,

efter opheling af fraktur. Vaskularisering af området bør opretholdes.

TruScient skaber ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved

tilstedeværelse af kompressionskræfter.

D. Efter implantation:

Når matrix er implanteret over frakturen, må såret ikke skylles. Skylning udvasker dibotermin

alfa (rhBMP-2)-opløsningen.

Hvis der er behov for kirurgisk dræn, skal drænet anbringes mindst et lag over eller fjernt fra

den klargjorte matrix.

Efter implantation skal den klargjorte matrix være fuldstændigt dækket af bløddele.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

1.4 ml

1.4 ml

1,4 ml

1,4 ml

Medicinal product no longer authorised

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Må ikke opbevares over 25° C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i original emballage.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ikke anvendt lægemiddel destrueres.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Manglende overholdelse af anvisningerne for klargøring kan være kompromitterende for sikkerhed og

virkning.

For at undgå kraftig postoperativ hævelse, må der kun anvendes den nødvendige mængde tilberedt

TruScient-matrix til dækning af tilgængelige frakturlinjer og -defekter (mindre end 1 matrix og op til

2 tilberedte matrixer).

TruScient kan medføre initial resorption af omgivende trabekulær knogle. Derfor, i mangel af

kliniske data, bør veterinærlægemidlet ikke anvendes til applikation direkte på trabekulær knogle, når

forbigående knogleresorption kan udgøre en risiko for knogleskørhed og dermed øge risikoen for

mislykket implantation.

TruScient giver ikke mekanisk stabilitet og bør ikke bruges til udfyldning ved tilstedeværelse af

kompressionskræfter. Behandling af frakturer af lange knogler og bløddele bør være baseret på

almindelig praksis, herunder kontrol af infektion.

Både rhBMP-2 og bovint type 1-kollagen kan fremkalde immunreaktion hos hunde. Selvom der ikke

blev observeret nogen klar sammenhæng mellem det kliniske udbytte og bivirkninger i kliniske og

sikkerhedsstudier, så kan risikoen for at udvikle neutraliserende antistoffer eller

overfølsomhedsreaktioner ikke udelukkes. Risikoen for en immunologisk reaktion over for produktet

skal vurderes i tilfælde hvor der er mistanke om en bivirkning med immunologisk baggrund.

Sikkerhed, herunder potentielt immunrespons og virkning efter gentagen administration er ikke

vurderet hos hunde.

Der er ikke udført studier med hunde med kendte autoimmune sygdomme.

Der er ikke udført studier med hunde med metaboliske knoglesygdomme.

Dette veterinære lægemiddels sikkerhed er ikke fastlagt under avl, drægtighed og diegivning. BMP-2

har en kritisk funktion under den føtale udvikling. Indflydelsen af anti-BMP-2 antistofdannelse på

føtal udvikling er ikke undersøgt. Forekomsten af antistof-titere hos behandlede hunde i deres

naturlige omgivelser er lav og hvalpe vil være udsat for ingen eller meget begrænset eksponering for

anti-BMP-2 antistoffer på grund af mulighed for begrænset overførsel gennem placenta hos hunde.

Dette veterinære lægemiddel bør kun anvendes hos avlshunde, drægtige og diegivende tæver efter en

vurdering af risici/fordele af den ansvarlige dyrlæge.

Ved kontakt med hud og øjne ved hændeligt uheld skylles omgående.

TruScient er kun til éngangsbrug. Det må ikke gensteriliseres.

Anvend klargjort(e) matrix(er) inden for 15 minutter til 2 timer efter fugtning af matrixerne.

Al ubrugt veterinærlægemiddel bortskaffes.

Medicinal product no longer authorised

TruScient må kun anbringes på frakturstedet med største omhu.

Der er ikke udført interaktionsstudier. Da dibotermin alfa (rhBMP-2) er et protein og ikke er blevet

identificeret i den almindelige cirkulation, er det usandsynligt, at der opstår en farmakokinetisk

interaktion med andre lægemidler.

TruScient bør ikke blandes med andre midler.

Anvendelse af TruScient i større koncentrationer eller mængder end anbefalet er forbundet med ekstra

knogledannelse og øget dannelse af væskefyldte hulrum i den pågældende knogle. Ekstra

knogledannelse og væskefyldte cyster omdannes til normalt knoglevæv over tid. Biomekaniske data

tyder på, at disse hulrum har ringe indflydelse på de biomekaniske egenskaber af den pågældende knogle

eller dens integration med tilstødende cortex. I tilfælde, hvor hunde får højere koncentrationer eller

større mængder end de anbefalede, bør behandling af bivirkninger, når det er påkrævet, være

symptomatisk.

Da der ikke foreligger kompatibilitetsundersøgelser, må dette veterinære lægemiddel kun fortyndes

med den medleverede solvens og bør ikke blandes med andre solvenser eller andre veterinære

lægemidler.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Hvert sæt består af:

Lyofilisat:

10 ml hætteglas type I med en chlorobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-off

forsegling og plasthætte.

Solvens:

10 ml hætteglas type I med en bromobutylgummiprop, der er forseglet med en aluminium flip-off

forsegling og plasthætte.

Matrix:

To sterile matrixer 2,5 x 5 cm i en polyvinylchlorid (PVC) blisterpakning, der er forseglet med et

Tyvek-låg.

Sættet indeholder også:

To sterile 3 ml engangssprøjter af polypropoylen med påsatte kanyler i rustfrit stål.

En steril 6 ml engangssprøjte af polypropoylen med påsat kanyle i rustfrit stål.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De

ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

Medicinal product no longer authorised

België/Belgique/Belgien

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Lietuva

Zoetis Lietuva UAB

Tel: +370 525 12029

Република България

Zoetis Luxembourg Holding Sarl

Teл: +359 2 970 41 72

Luxembourg

Zoetis Belgium SA

Tél/Tel.: +32 (0)2 746 81 78

Česká republika

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Zoetis Hungary Kft.

Tel: +361 488 3695

Danmark

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +45 49 12 67 65

Malta

Agrimed Limited

Tel: +356 21 465 797

Deutschland

Zoetis Deutschland GmbH

Tel: +49 30 330063 0

Nederland

Zoetis B.V.

Tel: +31 (0)10 4064 600

Eesti

Zoetis Lietuva UAB

Tel: +370 525 12029

Norge

Orion Pharma Animal Health

Tlf: +47 40 00 41 90

Ελλάδα

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6785800

Österreich

Zoetis Österreich GmbH

Tel: +43 1 2701100 110

España

Zoetis Spain, S.L.

Tel: +34 91 4909900

Polska

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 40

France

Zoetis France

Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

Portugal

Zoetis Portugal, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

Zoetis Netherlands Holdings BV

Tel: +385 1 644 1460

România

Zoetis România SRL

Tel: +40 21 207 17 70

Ireland

Zoetis Ireland Limited

Tel: +353 (0) 1 467 6650

Slovenija

Zoetis Luxembourg Holding Sarl

Tel: +386 (0) 1 52 11 670

Ìsland

Zoetis Finland Oy

Sími: +358 (0)9 4300 40

Slovenská republika

Zoetis Luxembourg Holding Sarl, o.z.

Tel: +421 2 5939 6190

Italia

Zoetis Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3366 8133

Suomi/Finland

Zoetis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

Kύπρος

Zoetis Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 6785800

Sverige

Orion Pharma Animal Health

Tel: +46 (0)8 623 64 40

Medicinal product no longer authorised

Latvija

Zoetis Lietuva UAB

Tel: +370 525 12029

United Kingdom

Zoetis UK Limited

Tel: +44 (0) 845 300 8034

Læs hele dokumentet

Medicinal product no longer authorised

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/848040/2011

EMEA/V/C/002000

EPAR - sammendrag for offentligheden

TruScient

dibotermin alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er TruScient?

TruScient er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof dibotermin alfa. TruScient fås som et sæt til

implantation. Sættet gør det muligt for brugeren at fremstille en opløsning, der indeholder det aktive

stof (0,2 mg/ml), og som påføres kollagensvampe, der implanteres under operationen.

TruScient er blevet udviklet til brug hos hunde på baggrund af den godkendte brug af lægemidlet

InductOs hos mennesker (EU/1/02/226/001).

Hvad anvendes TruScient til?

TruScient anvendes som supplement til kirurgisk standardbehandling for at behandle diafysefrakturer

(som vedrører diafysen, dvs. skaftet af en lang rørknogle) hos hunde. Der fremstilles en opløsning med

TruScient før brug. Opløsningen påføres kollagensvampe og skal trække i mindst 15 minutter (dog

højst to timer). De forberedte kollagensvampe skæres derefter om nødvendigt til, så de får den rette

størrelse før brug. Kun den mængde forberedt svamp, der er nødvendig for at dække det berørte

knogleområde, bør anvendes. De forberedte kollagensvampe implanteres under operationen, idet de

placeres direkte på knoglefrakturen og skal blive der, mens operationssåret syes.

TruScient bør kun anvendes af en dyrlæge.

Medicinal product no longer authorised

TruScient

EMA/848040/2011

Side 2/3

Hvordan virker TruScient?

Det aktive stof i TruScient, dibotermin alfa, virker på knoglestrukturen. Det er en kopi af et protein ved

navn "knogle-morfogenetisk protein-2" (BMP-2), som dannes naturligt i kroppen og er medvirkende

ved dannelsen af nyt knoglevæv. Når kollagensvampen implanteres i knoglefrakturen, stimulerer

dibotermin alfa knoglevævet omkring svampen til at danne nyt knoglevæv. Det nydannede knoglevæv

gror ind i kollagensvampen, som herefter opløses og forsvinder. Dibotermin alfa fremstilles ved hjælp

af en metode, der kaldes "rekombinant DNA-teknologi", dvs. det fremstilles af celler, der har modtaget

et gen (DNA), som gør dem i stand til at danne dibotermin alfa. Det kunstigt tilførte dibotermin alfa

virker på samme måde som det BMP-2, der dannes naturligt af kroppen.

Hvordan blev TruScient undersøgt?

TruScient blev undersøgt i en hovedfeltundersøgelse af 126 hunde med diafysefrakturer. I

undersøgelsen vurderede man TruScient anvendt sammen med kirurgisk standardbehandling

sammenlignet med kirurgisk standardbehandling alene. Det primære effektmål var den tid, der gik,

indtil det ved hjælp af røntgen blev påvist, at frakturen var helet (tid til radiografisk frakturheling).

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved TruScient?

Tiden til radiografisk frakturheling var mindre, når hundene blev behandlet med TruScient sammen

med kirurgisk standardbehandling. Efter 18 uger var det påvist, at frakturerne hos alle hunde

behandlet med TruScient sammen med kirurgisk standardbehandling (84) var helet, sammenlignet

med 95 % af de hunde, der blev behandlet med kirurgisk standardbehandling alene (40 ud af 42).

Hvilken risiko er der forbundet med TruScient?

De mest almindelige bivirkninger ved TruScient (som optræder hos flere end 1 ud af 10 hunde) er

halthed samt hårde og bløde hævelser, som forekommer inden for de første tre uger efter operationen.

Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved TruScient fremgår af indlægssedlen.

TruScient må ikke anvendes til hunde, der er overfølsomme (allergiske) over for dibotermin alfa eller

et eller flere af hjælpestofferne i tabletterne. Det må ikke anvendes til unge hunde, hvis knogler endnu

ikke er fuldt udviklede, eller til hunde, der har en aktiv infektion på operationsstedet, patologisk fraktur

(fraktur, som skyldes en sygdom) eller enhver aktiv malignitet (kræftvækst).

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Hvis TruScient ved et uheld kommer i kontakt med hud eller øjne, skylles der omgående.

Hvorfor blev TruScient godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved TruScient opvejer risiciene

til behandling af diafysefrakturer hos hunde og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

TruScient. Risk/benefit-forholdet fremgår af afsnittet om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Medicinal product no longer authorised

TruScient

EMA/848040/2011

Side 3/3

Andre oplysninger om TruScient:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for TruScient den 14-12-2011. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette

lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført den 04-2013.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information