Ariclaim

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Диабетни невропатии

Терапевтични показания:

Лечение на диабетна периферна невропатична болка. Ariclaim, се посочва в възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-08-11

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ARICLAIM 30 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ,
ТВЪРДИ
ARICLAIM 60 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ КАПСУЛИ,
ТВЪРДИ
Дулоксетин (като хидрохлорид) (Duloxetine
(като hydrochloride))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява ARICLAIM и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете ARICLAIM
3.
Как да приемате ARICLAIM
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ARICLAIM
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ARICLAIM 30 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 30 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка капсула може да съдържа до 56 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда стомашно-устойчива капсула
Непрозрачно бяло тяло, върху което е
напечатено ’30 mg’ и непрозрачно синьо
капаче с
напечатано ‘9543’ върху него.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на диабетна периферна
невропатна болка
ARICLAIM е показан при възрастни.
За допълнителна информация вижте
точка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Началната и препоръчваната
поддържаща доза е 60 mg дневно с или без
храна. В клинични
проучвания с оглед на безопасност са
оценявани дозировки над 60 mg
еднократно дневно до
максимална доза от 120 mg дневно в
равномерно разпределени дози.
Плазмената концентрация
на дулоксетин показва голяма
интериндивидуална вариабилност (вж.
то
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-08-2018
Листовка Листовка чешки 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-08-2018
Листовка Листовка датски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-08-2018
Листовка Листовка немски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-08-2018
Листовка Листовка естонски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-08-2018
Листовка Листовка гръцки 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-08-2018
Листовка Листовка английски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-08-2018
Листовка Листовка френски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-08-2018
Листовка Листовка италиански 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-08-2018
Листовка Листовка латвийски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-08-2018
Листовка Листовка литовски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-08-2018
Листовка Листовка унгарски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-08-2018
Листовка Листовка малтийски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-08-2018
Листовка Листовка полски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-08-2018
Листовка Листовка португалски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-08-2018
Листовка Листовка румънски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-08-2018
Листовка Листовка словашки 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-08-2018
Листовка Листовка словенски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-08-2018
Листовка Листовка фински 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-08-2018
Листовка Листовка шведски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-08-2018
Листовка Листовка норвежки 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-08-2018
Листовка Листовка исландски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-08-2018
Листовка Листовка хърватски 07-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите