Cinqaero

Страна: Европейский союз

Язык: болгарский

Источник: EMA (European Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:

Reslizumab

Доступна с:

Teva B.V.

код АТС:

R03DX08

ИНН (Международная Имя):

reslizumab

Терапевтическая группа:

Други системни лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтические области:

астма

Терапевтические показания :

Cinqaero е показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с тежки еозинофилна астма, недостатъчно добре контролирани въпреки високи дози инхалаторни кортикостероиди плюс друг лекарствен продукт за поддържащо лечение.

Обзор продуктов:

Revision: 11

Статус Авторизация:

упълномощен

Дата Авторизация:

2016-08-15

тонкая брошюра

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CINQAERO 10 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
реслизумаб
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CINQAERO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен CINQAERO
3.
Как се прилага CINQAERO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CINQAERO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO
CINQAERO съдържа активното вещество
реслизумаб, моноклонално антитяло,
вид протеин,
който разпознава и свързва специфично
прицелно вещество в тялото.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА CINQAERO
CINQAERO се използва за лечение на т
                
                Прочитать полный документ
                
              

Характеристики продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CINQAERO 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от концентрата
съдържа 10 mg реслизумаб (reslizumab) (10 mg/ml).
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 25 mg
реслизумаб.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg
реслизумаб.
Реслизумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, произведено от
миеломни клетки на
мишки (NS0) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 0,05 mmol (1,15 mg)
натрий.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 0,20 mmol (4,6 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър до леко мътен, опалесцентен,
безцветен до бледожълт разтвор с pH 5,5.
Възможно е
наличие на протеинови частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CINQAERO е показан за добавъчна терапия
при възрастни пациенти с тежка
еозинофилна
астма, недостатъчно контролирана
въпреки високите дози инхалаторни
кортикостероди плюс
други лекарствени продукти за
поддържащо лечение (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛ
                
                Прочитать полный документ
                
              

Документы на других языках

тонкая брошюра тонкая брошюра испанский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта испанский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра чешский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра датский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра немецкий 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта немецкий 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра эстонский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта эстонский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра греческий 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта греческий 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра английский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта английский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра французский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта французский 26-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка французский 02-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра итальянский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта итальянский 26-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка итальянский 02-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра латышский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта латышский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра литовский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта литовский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра венгерский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта венгерский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра мальтийский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта мальтийский 26-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка мальтийский 02-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра голландский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта голландский 26-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка голландский 02-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра польский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта польский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра португальский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта португальский 26-05-2023
Сообщить общественная оценка Сообщить общественная оценка португальский 02-09-2016
тонкая брошюра тонкая брошюра румынский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта румынский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словацкий 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словацкий 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра словенский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта словенский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра финский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра шведский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта шведский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра норвежский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта норвежский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра исландский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта исландский 26-05-2023
тонкая брошюра тонкая брошюра хорватский 26-05-2023
Характеристики продукта Характеристики продукта хорватский 26-05-2023

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов