Cinqaero

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

Reslizumab

Pieejams no:

Teva B.V.

ATĶ kods:

R03DX08

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

reslizumab

Ārstniecības grupa:

Други системни лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Ārstniecības joma:

астма

Ārstēšanas norādes:

Cinqaero е показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с тежки еозинофилна астма, недостатъчно добре контролирани въпреки високи дози инхалаторни кортикостероиди плюс друг лекарствен продукт за поддържащо лечение.

Produktu pārskats:

Revision: 11

Autorizācija statuss:

упълномощен

Autorizācija datums:

2016-08-15

Lietošanas instrukcija

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CINQAERO 10 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
реслизумаб
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CINQAERO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен CINQAERO
3.
Как се прилага CINQAERO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CINQAERO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO
CINQAERO съдържа активното вещество
реслизумаб, моноклонално антитяло,
вид протеин,
който разпознава и свързва специфично
прицелно вещество в тялото.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА CINQAERO
CINQAERO се използва за лечение на т
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CINQAERO 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от концентрата
съдържа 10 mg реслизумаб (reslizumab) (10 mg/ml).
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 25 mg
реслизумаб.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg
реслизумаб.
Реслизумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, произведено от
миеломни клетки на
мишки (NS0) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 0,05 mmol (1,15 mg)
натрий.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 0,20 mmol (4,6 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър до леко мътен, опалесцентен,
безцветен до бледожълт разтвор с pH 5,5.
Възможно е
наличие на протеинови частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CINQAERO е показан за добавъчна терапия
при възрастни пациенти с тежка
еозинофилна
астма, недостатъчно контролирана
въпреки високите дози инхалаторни
кортикостероди плюс
други лекарствени продукти за
поддържащо лечение (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛ
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 02-09-2016
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 26-05-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 26-05-2023
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 26-05-2023
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 02-09-2016

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi