Cinqaero

Pays: Union européenne

Langue: bulgare

Source: EMA (European Medicines Agency)

Achète-le

Ingrédients actifs:

Reslizumab

Disponible depuis:

Teva B.V.

Code ATC:

R03DX08

DCI (Dénomination commune internationale):

reslizumab

Groupe thérapeutique:

Други системни лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Domaine thérapeutique:

астма

indications thérapeutiques:

Cinqaero е показан като допълнителна терапия при възрастни пациенти с тежки еозинофилна астма, недостатъчно добре контролирани въпреки високи дози инхалаторни кортикостероиди плюс друг лекарствен продукт за поддържащо лечение.

Descriptif du produit:

Revision: 11

Statut de autorisation:

упълномощен

Date de l'autorisation:

2016-08-15

Notice patient

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CINQAERO 10 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
реслизумаб
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява CINQAERO и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен CINQAERO
3.
Как се прилага CINQAERO
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате CINQAERO
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CINQAERO
CINQAERO съдържа активното вещество
реслизумаб, моноклонално антитяло,
вид протеин,
който разпознава и свързва специфично
прицелно вещество в тялото.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА CINQAERO
CINQAERO се използва за лечение на т
                
                Lire le document complet
                
              

Résumé des caractéristiques du produit

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
CINQAERO 10 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър от концентрата
съдържа 10 mg реслизумаб (reslizumab) (10 mg/ml).
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 25 mg
реслизумаб.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg
реслизумаб.
Реслизумаб е хуманизирано
моноклонално антитяло, произведено от
миеломни клетки на
мишки (NS0) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 2,5 ml съдържа 0,05 mmol (1,15 mg)
натрий.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 0,20 mmol (4,6 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър до леко мътен, опалесцентен,
безцветен до бледожълт разтвор с pH 5,5.
Възможно е
наличие на протеинови частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
CINQAERO е показан за добавъчна терапия
при възрастни пациенти с тежка
еозинофилна
астма, недостатъчно контролирана
въпреки високите дози инхалаторни
кортикостероди плюс
други лекарствени продукти за
поддържащо лечение (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛ
                
                Lire le document complet
                
              

Documents dans d'autres langues

Notice patient Notice patient espagnol 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation espagnol 02-09-2016
Notice patient Notice patient tchèque 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation tchèque 02-09-2016
Notice patient Notice patient danois 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation danois 02-09-2016
Notice patient Notice patient allemand 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation allemand 02-09-2016
Notice patient Notice patient estonien 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation estonien 02-09-2016
Notice patient Notice patient grec 26-05-2023
Notice patient Notice patient anglais 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation anglais 02-09-2016
Notice patient Notice patient français 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation français 02-09-2016
Notice patient Notice patient italien 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation italien 02-09-2016
Notice patient Notice patient letton 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation letton 02-09-2016
Notice patient Notice patient lituanien 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation lituanien 02-09-2016
Notice patient Notice patient hongrois 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation hongrois 02-09-2016
Notice patient Notice patient maltais 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation maltais 02-09-2016
Notice patient Notice patient néerlandais 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation néerlandais 02-09-2016
Notice patient Notice patient polonais 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation polonais 02-09-2016
Notice patient Notice patient portugais 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation portugais 02-09-2016
Notice patient Notice patient roumain 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation roumain 02-09-2016
Notice patient Notice patient slovaque 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovaque 02-09-2016
Notice patient Notice patient slovène 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation slovène 02-09-2016
Notice patient Notice patient finnois 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation finnois 02-09-2016
Notice patient Notice patient suédois 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation suédois 02-09-2016
Notice patient Notice patient norvégien 26-05-2023
Notice patient Notice patient islandais 26-05-2023
Notice patient Notice patient croate 26-05-2023
Rapport public d'évaluation Rapport public d'évaluation croate 02-09-2016

Rechercher des alertes liées à ce produit

Afficher l'historique des documents