Zaltrap

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

aflibercept

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

L01XX44

INN (Международно Name):

aflibercept

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Колоректални неоплазми

Терапевтични показания:

Лечение на метастазирал колоректален карцином (MCRC).

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-02-01

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZALTRAP 25 MG / ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
афлиберсепт (aflibercept)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново, или да я
предоставите на
медицински специалисти в бъдеще.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява ZALTRAP и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен ZALTRAP
3.
Как се прилага ZALTRAP
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ZALTRAP
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZALTRAP И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZALTRAP И КАК ДЕЙСТВА
ZALTRAP съдържа активното вещество
афлиберсепт, белтък, който действа
като блокира растежа
на нови кръвоносни 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ZALTRAP 25 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml концентрат за инфузионен
разтвор съдържа 25 mg афлиберсепт*
(aflibercept).
Един флакон с 4 ml концентрат съдържа 100
mg афлиберсепт.
Един флакон с 8 ml концентрат съдържа 200
mg афлиберсепт.
*Афлиберсепт се произвежда в K-1
експресираща система от бозайник от
яйчник на китайски
хамстер (CHO) чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки флакон от 4 ml съдържа 0,484 mmol
натрий, което е 11,118 mg натрий, а
флаконът от 8 ml
съдържа 0,967 mmol натрий, което е 22,236 mg
натрий.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Концентратът е бистър, безцветен до
бледожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
ZALTRAP в комбинация с химиотерапия с
иринотекан/5-флуороурацил/фолинова
киселина
(FOLFIRI) е показан при възрастни пациенти
с метастатичен колоректален карцином
(МКРК), които
са резистентни на или имат прогресия
след схема, съдържаща оксалиплатин.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2022
Листовка Листовка чешки 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2022
Листовка Листовка датски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2022
Листовка Листовка немски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2022
Листовка Листовка естонски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2022
Листовка Листовка гръцки 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2022
Листовка Листовка английски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-10-2017
Листовка Листовка френски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2022
Листовка Листовка италиански 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-10-2017
Листовка Листовка латвийски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-10-2017
Листовка Листовка литовски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2022
Листовка Листовка унгарски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2022
Листовка Листовка малтийски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-10-2017
Листовка Листовка полски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2022
Листовка Листовка португалски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-10-2017
Листовка Листовка румънски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2022
Листовка Листовка словашки 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2022
Листовка Листовка словенски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-10-2017
Листовка Листовка фински 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2022
Листовка Листовка шведски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2022
Листовка Листовка норвежки 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2022
Листовка Листовка исландски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2022
Листовка Листовка хърватски 21-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите