INCIPROP V (913211)

国家: 保加利亚

语言: 保加利亚文

来源: Ecolab

现在购买

下载 安全数据表 (SDS)
24-01-2022

可用日期:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

安全数据表

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

安全数据表 安全数据表 西班牙文 24-11-2017
安全数据表 安全数据表 捷克文 25-01-2022
安全数据表 安全数据表 丹麦文 25-01-2022
安全数据表 安全数据表 德文 24-01-2022
安全数据表 安全数据表 爱沙尼亚文 25-01-2022
安全数据表 安全数据表 希腊文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表 英文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表 法文 24-01-2022
安全数据表 安全数据表 拉脱维亚文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表 立陶宛文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表 匈牙利文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表 荷兰文 24-01-2022
安全数据表 安全数据表 波兰文 27-01-2022
安全数据表 安全数据表 罗马尼亚文 27-01-2022
安全数据表 安全数据表 斯洛伐克文 27-01-2022
安全数据表 安全数据表 斯洛文尼亚文 27-01-2022
安全数据表 安全数据表 芬兰文 25-01-2022
安全数据表 安全数据表 瑞典文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 俄文 19-09-2021
安全数据表 安全数据表 挪威文 26-01-2022
安全数据表 安全数据表 乌克兰文 28-01-2022
安全数据表 安全数据表 克罗地亚文 25-01-2022
安全数据表 安全数据表 塞尔维亚文 27-01-2022

搜索与此产品相关的警报