INCIPROP V (913211)

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Letöltés Biztonsági adatlap (SDS)
24-01-2022

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap spanyol 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap dán 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 24-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 26-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 26-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 24-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 26-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 26-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 26-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 24-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 27-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 27-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 27-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 27-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 27-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 26-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 28-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 27-01-2022

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése