INCIPROP V (913211)

البلد: بلغاريا

اللغة: البلغارية

المصدر: Ecolab

اشتر الآن

متاح من:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

ورقة بيانات السلامة

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإسبانية 24-11-2017
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة التشيكية 25-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الدانماركية 25-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الألمانية 24-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإستونية 25-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة اليونانية 26-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الإنجليزية 26-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفرنسية 24-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة اللاتفية 26-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة اللتوانية 26-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهنغارية 26-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الهولندية 24-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة البولندية 27-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الرومانية 27-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة السلوفاكية 27-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة السلوفانية 27-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الفنلندية 25-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة السويدية 27-04-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الروسية 19-09-2021
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة النرويجية 26-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الأوكرانية 28-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الكرواتية 25-01-2022
ورقة بيانات السلامة ورقة بيانات السلامة الصربية 27-01-2022

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات