INCIPROP V (913211)

Země: Bulharsko

Jazyk: bulharština

Zdroj: Ecolab

Koupit nyní

Stáhnout Bezpečnostní list (SDS)
24-01-2022

Dostupné s:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostní list

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list španělština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list čeština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list dánština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list němčina 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list estonština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list řečtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list angličtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list francouzština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list lotyština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list litevština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list maďarština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list nizozemština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list polština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list rumunština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list slovenština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list slovinština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list finština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list švédština 27-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list norština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list ukrajinština 28-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list chorvatština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list srbština 27-01-2022

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů