INCIPROP V (913211)

देश: बुल्गारिया

भाषा: बुल्गारियाई

स्रोत: Ecolab

इसे खरीदें

थमां उपलब्ध:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

सुरक्षा डाटा शीट

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट स्पेनी 24-11-2017
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट एस्टोनियाई 25-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट यूनानी 26-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट अंग्रेज़ी 26-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट फ़्रेंच 24-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट लातवियाई 26-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट लिथुआनियाई 26-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट हंगेरियाई 26-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट रोमानियाई 27-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट स्लोवाक 27-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट स्लोवेनियाई 27-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट फ़िनिश 25-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट स्वीडिश 27-04-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट नॉर्वेजियाई 26-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट यूक्रेनियाई 28-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट क्रोएशियाई 25-01-2022
सुरक्षा डाटा शीट सुरक्षा डाटा शीट सर्बियाई 27-01-2022

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें