INCIPROP V (913211)

Maa: Bulgaria

Kieli: bulgaria

Lähde: Ecolab

Osta se nyt

Lataa Turvallisuustietolomake (SDS)
24-01-2022

Saatavilla:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Turvallisuustietolomake

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake espanja 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tšekki 25-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake tanska 25-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake saksa 24-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake viro 25-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake kreikka 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake englanti 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ranska 24-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake latvia 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake liettua 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake unkari 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake hollanti 24-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake puola 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake romania 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake slovakki 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake sloveeni 27-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake suomi 25-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ruotsi 27-04-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake venäjä 19-09-2021
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake norja 26-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake ukraina 28-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake kroatia 25-01-2022
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake serbia 27-01-2022

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia