INCIPROP V (913211)

Država: Bugarska

Jezik: bugarski

Izvor: Ecolab

Kupi sada

Dostupno od:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sigurnosni tehnički list

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
INCIPROP V
114596E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Inciprop V
UFI
:
XJS2-PYSN-K10M-GC1X
Код на продукта
:
114596E
Употреба на
веществото/сместа
:
Почистващ препарат
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Хигиена на обори и съоръжения / LDI -
изчеткване
Пенообразуващо почистващо средство.
Полу-автоматичен
процес без дегазиране
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
14.10.2021
Изда
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list španjolski 24-11-2017
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list češki 25-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list danski 25-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list njemački 24-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list estonski 25-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list grčki 26-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list engleski 26-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list francuski 24-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list latvijski 26-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list litavski 26-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list mađarski 26-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list nizozemski 24-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list poljski 27-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list rumunjski 27-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list slovački 27-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list slovenski 27-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list finski 25-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list švedski 27-04-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list ruski 19-09-2021
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list norveški 26-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list ukrajinski 28-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list hrvatski 25-01-2022
Sigurnosni tehnički list Sigurnosni tehnički list srpski 27-01-2022

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata